Kreativ Terapi

Kreativ terapi är en behandling som inriktar sig på psykologiska och känslomässiga problem så som stress, oro, ilska, låg självkänsla, insignifikansproblem, fobier, depression, utmattning, beroenden, sömnproblem, smärta, känslomässig avstängdhet, tristess med mera, med mera…

Kreativ Terapi heter så för att problemen processas genom lekfullhet, kreativitet och föreställningsförmåga. Vi använder kreativiteten till att förstå, lindra och bearbeta problem.

När Du under en Behandling berättar om Ditt problem så är det vad Du ser framför Dig som vi lägger fokus på. Det är också dessa inre scenarion, bilder och minnen som Du mentalt går in i. Vi fokuserar alltså på den plats som Du för din inre syn hänvisar problemet till. Den miljö Du är i, de Du möter och interagerar med, hur du Känner och Mår till kropp och psyke. Att medvetandegöra och möta känslor som uppstår under tiden är det mest centrala.

De känslor vi känner mycket av i livet utgör vår allmänna livskvalitét

Priset på behandlingarna är just nu låga. Det är så för att jag som behandlare håller på att hitta rätt bland flera symboltekniker. Jag utför kreativ terapi på mig med vänner med fina resultat. Nu vänder jag mig till allmänheten, initialt med låga priser.

Varje tanke vi har skapar någon form av kemisk respons på cellnivå i våra kroppar. Negativa och begränsande tankar ger stress. Stress utlöser substanser så som adrenalin, noradrenalin och kortisol. Mycket av dessa substanser har nedbrytande effekt på immunsystemet vilket gör att vi lättare får sjukdomar av olika slag.

Lugn, kärlek och glädje är exempel på positiva känslor. Positiva känslor frisätter substanser så som endorfiner, oxytocin, serotonin och dopamin. Dessa har en stärkande effekt på immunsystemet.

I kreativ Terapi använder vi vår medvetna kreativitet till att tänka ut en tillvaro som väcker positiva känslor. Att känna det positiva inom sig kan ge styrka och hopp. Det i sin tur kan ge motivation för att orka intressera sig för det negativa. Att orka och våga se det negativa, det som är stressen, hatet, ångesten med mera, så ökar vi förståelsen för det. Förståelse hör ihop med positiva kemiska kroppsliga signaler på cellnivå. Så samtidigt med att vi ökar förståelsen, så påbörjas processen mot läkning.

Kontakten med känslorna genom kreativitet är det som ger läkning. Genom vår undersökande inställning kan den arga, nedtryckta eller rädda sidan av ett problem uttrycka sig och uppleva existensberättigande.

Du väljer om du vill sitta i stol eller ligga ner på massagebrits.

Kreativ terapi om att föreställa sig problemsituationen för att möjliggöra förståelse och tydligare märka olika sidor av problemet. Kreativ visualisering innebär att vi stannar med känslor istället för att fly, börja tänka på annat, surfa, prata, äta eller annat. Vi frågar oss när vi tidigast kan minnas att vi hade problemet Ibland kommer minnen från barndom. Ibland kommer inga minnen alls. De symboler, bilder och scenarior vi ser är bra då de ger ökad insikt om problemet.

Kreativitet har nära koppling till intuition och till långtidsminnet och det omedvetna från vilket nattens drömmar urspringer. Till det omedvetna förtränger vi upplevelser, känslor som vi inte klarat att integrera eller bearbeta på ett fungerande sätt. Återkommande stress, oro, ångest med mera är reaktioner som uppstår efter att vi upplevt situationer vi inte klarat att förstå, släppa, integrera. För mer info om omedvetna och klicka på min blog http://terapibehandlingar.se/kreativ-terapi/

Så vi låter vår kreativitet guida oss i förhållande till vårt problem. Genom detta kan vi inom oss finna svar på hur att hantera vårt problem. På så vis kan vi få känslomässiga laddningar i problemet att minska och ibland försvinna helt. I denna process är det helt vår egen nyfikenhet eller motstånd som sätter gränsen för hur långt vi vill gå.

Att närma sig problemen genom kreativitet kan vara en bra väg till insikt, bearbetning och förverkligande av livsmål.

Ett problem innehåller ofta flera känslomässiga och mentala aspekter eller sidor. Ett problem kan ha växt sig större med åren. För att uppleva läkning så kan man behöva möta sitt problem från flera håll och under en längre period. Så ibland måste man bearbeta sitt problem många gånger innan det upphör. En del problem har ursprung från tidigt i livet. Sådan problematik kan ta lång tid att lösgöra.

Massagetryck gör det lättare att gå ner i varv, komma ner i kroppen och nå avslappning. För att öka avslappning så kan du boka Kreativ Terapi med Massage. För mer information, klicka här: Massage & Kreativ Terapi

Utbildning och inspiration till behandlingar hämtas bland annat från Symbolon/Symbolterapi – Åke Högberg, Symboldrama – HC Leuner, the Completion Process – Teal Swan, Emotion Coce – Bradely Nelson, NLP – enligt Mark Beale, Traumateori/IOPT – Frans Ruppert – enligt Sharya Helsinghof, Psykoanalytisk drömterapi – Sigmund Freud/Sigurd Näsgard- enligt Sharya Helsinghof, Drömtolkning enligt Symbolterapi, Kognitiv Psykoterapi och Psykodynamisk terapi, Reikihealing, Shamanism, Chakrahealing, kurser i medialitet, spiritualism, healing.

Varmt Välkommen