Chakran &”belts of tensions” – Vägar till välbefinnande

Följande inlägg undersöker likheterna mellan det uråldriga indiska chakrasytemets energilära och den betydligt nyare västerländska kroppsterapin ”Bioenergetics”. Bioenergetics är en kroppsorienterad psykoterapi och är en av grundstenarna i BBTRS Biodynamic Breath & TraumaRelease. BBTRS är en kroppsfokuserad djupandningsmetod som blivit ett betydelsefullt verktyg i den terapi jag ger. Både bioenergetics och behandling av chakra utgår att psykologiska processer påverkar energiflöde och förlopp i kroppen. När det gick upp för mig att det finns en del likheter mellan Bioenergetics och chakrateorin blev jag så fascinerad att jag ville skriva om det här.

Vad är chakra?

Woman practicing meditation with chakras marked. In a bright room royalty free stock photo

Vår kropp har energifält som når en bit utanför kroppen. Detta fält kan kallas för aura eller energikropp eller eteriskt energifält. Ibland kan vi uppleva att någon kommer för nära inpå oss. Det kan bero på att den andres energifält kommit innanför vårt, så att det känns besvärande.

Enligt österländsk tradition består vårt energifält mindre roterande energhjul som utgår från olika delar av kroppen. De kallas chakran. Chakra betyder ”ljus-hjul” på sanskrit. Chakra ingår i vår energi kropp, vår eteriska kropp. Du kan känna dem med handflatan en bit utanför din kropp. Prova att röra din handflata i cirklar vänd mot kroppen, medsols och sedan motsols, ungefär på de ställen som bilden visar att vi har våra chakran. Du kan behöva prova på lite olika avstånd från kroppen och flera gånger mot- eller medsols. Till slut kanske din kropp känner av dina händer och kan känna skillnad beroend på avstånd, och vilket håll du cirklar din handflata. Dina händer kan också känna olika sensationer beroende på vilket chakra du placerar dem. Nu är du medveten om dina charka och din eteriska kropp.

Chakrorna räknas ofta till 7 till antalet och spinner som energihjul runt kroppen. De första 5 nerifrån räknat sägs ha sina nav längst med ryggraden. Varje chakra hör samman med något eller några organ i kroppen. De är också involverade i olika chakra-specifika psykologiska förmågor som blockeras vid obalanser. Blockeringarna anses skapa fysiska sjukdomar eller mentala, känslomässiga störningar.

Psykoanalytikern C.G Ljung kallade chakrorna för ”inkörsportar till medvetandet”

Bioenergetics växer fram

Bioenergetics har vuxit fram i flera steg och bygger på teorin om ”the belts of tension”.

The Belts of Tension & Willhelm Reich

Wilhelm Reich, psykiatriker under 1900-talets första del och ursprungligen lärljunge till Sigmund Freud, är upphovsmannen till the Belts of Tension. Han studerade hur människors inre konflikter, försvar och problem manifesterade sig inte bara psykiskt utan även fysiskt i kroppen. Han skapade en kroppsligt orienterad psykoanalys/teori och terapi. Reich utgår från att stressande eller traumatiska händelser under olika utvecklings- och tidsfaser i barndomen skapar olika former av rädslor och försvar. Dessa försvar formar beteendemönster, karaktärshållningar och personlighetsdrag. Försvar består av rädsla och ilska och uppstår när vi inte klarar känna våra känslor. Barn upplever känslor ofta som för överväldigande. För att slippa känna, spänner barnet sin kropp på olika sätt. Vävnad och muskler kommer då att växa i enlighet med dessa spänningar. Muskulära pansar utvecklas således i kroppen. Reich kallar dem för karaktärspansar eller ”belts of tension”. Sammanfattningsvis utgår Reichs teori från att barndomens möten med en stressande omvärld ger upphov till muskelspänningar, belts of tensions, Dessa samspelar med karaktärshållningar och personlighetsdrag.

Wilhelm Reichs lärljunge Alexander Lowen kom att utveckla teorin i sin behandlingsform Bioenergetic analysis. Lowen menade att de bältesrelaterade muskelpansaren även inskränker våra andningsfunktioner genom kontraktioner och cirkulationsrubbingar i muskler och organ runt lungor. Vår andning blir då ytlig i tendens till hyperventilation. Hyperventilation innebär för mycket syre högt uppe i lungorna. Lowen såg att hyperventilation i sin tur spädde på redan existerande oro och rädsla hos människor. Han såg att tidigt upplevd chock var orsak till ytlig andning och till andningsuppehåll, när andan påverkas av ”freeze”, frys reaktion. Han menade att muskelpansar och begränsad andning håller borta starka känslor från vår medvetenandet. Lowen menade denna anatomiska sida av försvarsbeteenden har skapats i syfte att blockera bort smärtsamma känslor. The belts of tensions handlar alltså om vår omedvetna kontroll på obehagliga känslor som förorsakar vävnadsspänningar lagrat i 7 olika åldersrelaterade muskelpansar.

Riechs modell för ”the belts ot tensions” är de ”karaktärspansar” av muskulära spänningar som lagras i skikt från huvud hals, bröstkorg, diafragma, mage, bäckendel. Idag finns forskning som stödjer att barent omedelbart vid konceptionen börjar sitt samspel med modern som i 9 månader bär barnet i livmodern. Återstoden av barndomen kommer tålamod, acceptans och kärlek krävas av omsorgsgivarna om barnet ska klara av att växa upp till att blir välmående individer. När detta misslyckas i någon eller hög grad möter barnet omsorgsbrister. Rädsla, ilska och vanmakt väcks då i barnet vilket bygger upp muskulära kroppspansar med inskränkning på andning och andningsorgan. Barnet spänner sin kropp när det lär in olika beteendemönster och överlevnadsstrategier för att få så mycket det går av omsorg, kärlek, uppmärksamhet av föräldrarna. Olika åldersrelaterade reaktioner kommer lagras i barnets kropp och psyke ihop med hur väl eller inte omsorgsgivaren klarar av ett adekvat bemötande. Det ger i sin tur kroppshållningar och muskelspänningar som lever kvar in vuxnar år som ”belts of tensions” bälten av spänningar.

Medan vi växte under fostertiden var inte bara totalt beroende av den föda hon åt. Vi var även ett med alla hennes känslor och mentala tillstånd. Vår grundläggande känsla för att få finnas till i denna värld kom under denna tid. Har vi känslor av att det vore bäst om vi inte fanns så kan vi hitta orsaken till det i vår tidigaste tillvaro ihop med vår moder. Var vår mamma tillfreds med sig själv, sitt liv, sin partner, och vi var önskade under hela denna tid så känner vi inte att det vore bättre att vi inte fanns. Då känner vi att vi är trygga

Spänningar i muskler och vävnad kommer både av att vanemässigt hänfalla till långvariga och starka känslor/affekter. Eller genom att spjärna emot att känna känslor och fysiska sensationer.

Likheter mellan chakra och belts of tensions

_________________________________________________________________

7 Chakran

7 Belts of Tensions/ ”Karaktärspansar”

_____________________________________
1. Kronchakrat (Sahasrara) – centrum på toppen av huvudet. I harmoni: Förmågor till transcendens sägs äga rum här via tallkotskörteln. Är man i balans kan man leva i frid i ett med det gudomliga.. I obalans: Kan inte släppa oro och rädslor. Tillhörande körtel: Tallkottskörteln. Styr dygnsrytm bl.a. Tillhörande organ: Hjärnan. Sjukdomar: Som går att relatera till hjärnan generellt och tallkottskörteln i synnerhet så som svårigheter med sömn samt de psykiska problem relaterat till detta.

2. Tredje ögats chakra/Pannchakrat. (Ajna) Brukar pekas ut mellan ögonbrynen i det så kallade 3:e ögat. I harmoni: Individen har förmåga till abstraktion, perception och intuition. I obalans: Enbart fokus på intellekt och vetenskap. Rädsla för intuition. Okunskap. Tillhörande körtel: Hypofysen som påverkar andra körtlar i kroppen att bilda hormoner. Tillhörande organ: Hjärnan, nervsystemet hypofysen och tallkottskörteln,, Sjukdomar: Minnesproblem och epilepsi. cancer, allergier, sjukdomar i endokrina körtlar.

3. Hals (talets) chakra (Vishuddhi) – Strupen – har sitt centrum i nivå med vid halsgropen. I harmoni: Individen har balans mellan att tala och vara tyst och lyssnar på sin kreativitet och den inre rösten. I obalans: Individen har svårt att uttrycka sig även om den pratar mycket. Rädsla för att bli fördömd och avvisad. Tillhörande körtel: Sköldkörtel som omvandlar näring till energi. Tillhörande organ: Hals. Sjukdomar: Sjukdomar i sköldkörteln. Halsrelaterade sjukdomar, ont i halsen. Astma.

4. Hjärtchakra (Anahata) har centrum i nivå med hjärtat i mitten på bröstbenet. I harmoni: Hjärtats kärlek. Individen accepterar, tolererar vad livet och relationerna för med sig. Individen har balans mellan andliga och materiella behov. I obalans: Ilska, sorg och känsla av saknad. Individen ger kärlek för att få. Kärleken är inte äkta. Söker belöningar. Svårt att ta emot kärlek från andra. Tillhörande körtel: Brässen (thymus) som spelar avgörande roll under barndom i utvecklingen av immunförsvaret. Tillhörande organ: Hjärta, lungor, cirkulationssystem. Sjukdomar: Hjärt- och lungsjukdomar och sjukdomar i cirkulationssystemet.

5. Solar Plexus chakra (Manipuraka) – centrum strax under naveln. I harmoni: Individen har känsla av inre lugn, frid, tolerans och acceptans för andra. Funnit sin identitet och kraft. Funnit balans mellan det materiella och andliga. I obalans: Ingen tillit till det naturliga flödet. Behov av att dominera. Förknippas med egot. Tyngdpunkt ligger på den materiella världen med stort behov av materiell trygghet. Tillhörande körtel: Bukspottskörtel som styr tillverkning hormoner, insulin, enzymer för matsmältning och ämnesomsättning. Tillhörande organ: Buk, tunntarm, gallblåsa, bukspottskörteln, blindtarm. Kontrollerar kyla och värme reglering. Sjukdomar: Högt kolesterol, diabetes, sår, ledgångsreumatism, hjärtsjukdomar.

6. Sakralchakra (Smanipuraka) – ligger strax under naveln. I harmoni: Individen kan uttrycka sin kreativitet till omvärlden skapa hållbara relationer. Öppen, hänsynsfull person som har kontakt med sina känslor och kan dela med sig av dem till. Känner glädje inför livet. I obalans: Individen känner osäkerhet och instabilitet gällande sexualitet och känslomässiga frågor. Har svårt att uttrycka känslor och undertrycker sexuell energi. Avundsjuka. Tillhörande körtel: Äggstockar, testiklar och produktion av könshormoner så som östrogen och testosteron. Tillhörande organ: Tjocktarm, tunntarm, urinblåsa, mjälte, njurar, binjurar, blodtryck. reproduktionsorgan. Sjukdomar: Autoimmuna sjukdomar, blodsjukdomar, högt blodtryck, förstoppning, förlossningskomplikationer, blindtarmsinflammation, låg energi, tarmsjukdomar, njursjukdomar, ryggproblem, sjukdomar i könsorgan och urinblåsa.

7.Rot eller Baschakrat (Muladhara) – Placerat vid perineum i utrymmet mellan anus och könet. I harmoni: Individen har djup anknytning med naturen. Lever i tillit med naturens lagar med djup förståelse för livets ebb och flod. I obalans: Kamp för överlevnad, ångest, oro för att inte ha tillräckligt materiellt. Känsla av kamp för överlevnad. Lättväckt ångest, sömnsvårigheter. Ingen tillit till livet. Fokuserar på materiella tillgångar och behov av att tillfredsställa egna önskningar och begär. Tillhörande körtel: Binjurar som styr produktion av stress hormonet kortisol, men även av adrenalin, noradrenalin. Tillhörande organ: Tjocktarm och ändtarm. Sjukdomar: Sjukdomar i binjurar, i kroppens muskler och ben. Cancer, allergier, sexuella problem, tillväxtproblem hos barn, leukemi,

______________________________________
1. Ocular or Eye (skalp, panna, ögon, kindben, öron och skallbasen). Muskel- och vävnadsspänningar sker genom att individen blockerar ut hotande information från synfältet. Mest aktiverat

2. Oral (mun och käkar) Information och verbala uttryck hindras från att uttryckas. Emotionella budskap som riskerar negativ respons från omgivningen hålls tillbaka. Oralt segment håller spänningar från att behöva trycka bort och blockera behov av känslomässig kommunikation och gränssättning. Kan kännas som att bära munkavle. Individen håller försvar i form av rädsla och återhållen ilska för att den tvingats att acceptera och svälja oacceptabel behandling (situationer, övergrepp, verbala angrepp och dömande, svälja fel mat, medicin)

3. Cervical (Hals, tunga och nacke). Detta segment håller spänningar som uppstår när individen håller tillbaka hotfulla känslor från att skapa reaktion i andra fysiska delar och organ så som hjärta, matsmältningsorgan och tarmar. I magens inälvsorgan finns massor med receptorer för sensorisk information. (Se min blogg magkänslan). Kan kännas som en lasso som håller individen tillbaka framför allt från att uppleva ilska och ledsnad/tårar.

4. Thoracic (Bröstkorg, axlar, övre delen av ryggen, armar och händer). Bröstkorg och armar som kan forma rörelse av att hålla om och krama i uttryck för kärlek, medkänsla, vilja till kontakt och ge och beröra. Bröstkorgens och armarnas rörelser kan även involvera motsatsen: Knuffa undan, slå, stöta ifrån. Spänningar/smärta i detta segment kan upplevas som att en börda eller tyngd hamnat på individens axlar och/eller i bröstet. Kan uppstå som effekt av att uppleva sig ha fått för stort ansvar och för många skyldigheter. När individen stänger av för känslor av kärlek och kontaktvilja späns och kontrakteras vävnad i och runt bröstkorgen så som lungor, interkostalmuskler, hjärta, ryggens thorax muskler. Rädsla för att överväldigas av att bli sårad och avvisad är den blockering som skapar muskelpansar i toraxområdet. Energi läggs på att muskulärt skydda sig och hålla andra på avstånd. Det skapar spänningar istället för den avslappning som kommer av en avslappnad utsträckt bröstkorg, rätad rygg och ett öppnat hjärta där individen visar känslomässig öppenhet, nyfikenhet. Känslor som blockeras är ilska, sorg, glädje och längtan.

5. Diaphragmatic (Diafragman och organ direkt under denna, nedre delen av revben och sternum). Spänningar här kan upplevas som en man satt på en korsett. Denna korsett är ett försvar för att hindra och blockera bort hotfulla känslor och fysiska sensationer kommande från lägre sittande segment. Diafragmaområdet späns omedvetet för att slippa att ohanterbara känslor kommer till medvetande. Diafragman och intilliggande vävnad dras samman och kan till exempel ske avrädsla för att förlora kontroll. Tvångstankar och tvångsmässiga strategier kan uppstå som resultat.

6. Abdominal segment(Magen, abdominala muskler) – Spänningar här kommer av kontroll vi utövar för att blockera sensorisk information från att komma till vår medvetenhet. Vi spänner magen när vi tvångsmässigt håller kvar fokus på en aspekt av sensoriskt/känslomässigt/tankemässigt innehåll. Magens muskler och vävnad dras samman när vi till exempel blockerar för känslor av kärlek i samband med sex och sexuella impulser. Abdominal kontroll syftar även till att blockera bort och hindra sorg att komma till medvetenhet och uttryck.

7. Pelvis/bäcken segment(Bäckenben, könsorgan, ben, fötter). Blockerar och skär av primära behov så som urladdning av sexuell energi = kyskhetsbälte och eliminering av exkrementer = förstoppning/diarré. Benen är förbundna med upplevelse av trygghet, att stå stadigt i sin kropp, grundad.

Kom till välbefinnande med chakra healing och kroppsfokuserad terapi.

Massage, djupandning, chakrahealing och samtal kring dina grundantaganden kan få livslånga känslomässiga blockeringar att släppa.

_________________________________________________________

Referenser:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859299800291

https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/7-chakras-mystical-dimensions-body-seven-chakras?gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi258DsRrf-ZDtsEJk3wqBB7k3jf4fzJOa5w0AwMk_wNCSNi2Q2j05KFxoColAQAvD_BwE

Giten Tonkov, (2019). ”Feel to Heal: Releasing Trauma Through Body Awareness and Breathwork Practice”

Master Stephen CO, (2007). ”Your Hands Can Heal You, Pranic Healing Energy Remedies to Boost Vitality and Speed Recovery from Common Health Problems”