Chakran &”belts of tensions” – Vägar till välbefinnande

Följande inlägg undersöker likheterna mellan det uråldriga indiska chakrasytemets energilära och den betydligt nyare västerländska kroppsterapin ”Bioenergetics”. Bioenergetics är en kroppsorienterad psykoterapi och är en av grundstenarna i BBTRS Biodynamic Breath & TraumaRelease. BBTRS är en kroppsfokuserad djupandningsmetod som blivit ett betydelsefullt verktyg i den terapi jag ger. Både bioenergetics och behandling av chakra utgår att psykologiska processer påverkar energiflöde och förlopp i kroppen. När det gick upp för mig att det finns en del likheter mellan Bioenergetics och chakrateorin blev jag så fascinerad att jag ville skriva om det här.

Vad är chakra?

Woman practicing meditation with chakras marked. In a bright room royalty free stock photo

Vår kropp har energifält som når en bit utanför kroppen. Detta fält kan kallas för aura eller energikropp eller eteriskt energifält. Ibland kan vi uppleva att någon kommer för nära inpå oss. Det kan bero på att den andres energifält kommit innanför vårt, så att det känns besvärande.

Enligt österländsk tradition består vårt energifält mindre roterande energhjul som utgår från olika delar av kroppen. De kallas chakran. Chakra betyder ”ljus-hjul” på sanskrit. Chakra ingår i vår energi kropp, vår eteriska kropp. Du kan känna dem med handflatan en bit utanför din kropp. Prova att röra din handflata i cirklar vänd mot kroppen, medsols och sedan motsols, ungefär på de ställen som bilden visar att vi har våra chakran. Du kan behöva prova på lite olika avstånd från kroppen och flera gånger mot- eller medsols. Till slut kanske din kropp känner av dina händer och kan känna skillnad beroend på avstånd, och vilket håll du cirklar din handflata. Dina händer kan också känna olika sensationer beroende på vilket chakra du placerar dem. Nu är du medveten om dina charka och din eteriska kropp.

Chakrorna räknas ofta till 7 till antalet och spinner som energihjul runt kroppen. De första 5 nerifrån räknat sägs ha sina nav längst med ryggraden. Varje chakra hör samman med något eller några organ i kroppen. De är också involverade i olika chakra-specifika psykologiska förmågor som blockeras vid obalanser. Blockeringarna anses skapa fysiska sjukdomar eller mentala, känslomässiga störningar.

Psykoanalytikern C.G Ljung kallade chakrorna för ”inkörsportar till medvetandet”

Bioenergetics växer fram

Bioenergetics har vuxit fram i flera steg och bygger på teorin om ”the belts of tension”.

The Belts of Tension & Willhelm Reich

Wilhelm Reich, psykiatriker under 1900-talets första del och ursprungligen lärljunge till Sigmund Freud, är upphovsmannen till the Belts of Tension. Han studerade hur människors inre konflikter, försvar och problem manifesterade sig inte bara psykiskt utan även fysiskt i kroppen. Han skapade en kroppsligt orienterad psykoanalys/teori och terapi. Reich utgår från att stressande eller traumatiska händelser under olika utvecklings- och tidsfaser i barndomen skapar olika former av rädslor och försvar. Dessa försvar formar beteendemönster, karaktärshållningar och personlighetsdrag. Försvar består av rädsla och ilska och uppstår när vi inte klarar känna våra känslor. Barn upplever känslor ofta som för överväldigande. För att slippa känna, spänner barnet sin kropp på olika sätt. Vävnad och muskler kommer då att växa i enlighet med dessa spänningar. Muskulära pansar utvecklas således i kroppen. Reich kallar dem för karaktärspansar eller ”belts of tension”. Sammanfattningsvis utgår Reichs teori från att barndomens möten med en stressande omvärld ger upphov till muskelspänningar, belts of tensions, Dessa samspelar med karaktärshållningar och personlighetsdrag.

Wilhelm Reichs lärljunge Alexander Lowen kom att utveckla teorin i sin behandlingsform Bioenergetic analysis. Lowen menade att de bältesrelaterade muskelpansaren även inskränker våra andningsfunktioner genom kontraktioner och cirkulationsrubbingar i muskler och organ runt lungor. Vår andning blir då ytlig i tendens till hyperventilation. Hyperventilation innebär för mycket syre högt uppe i lungorna. Lowen såg att hyperventilation i sin tur spädde på redan existerande oro och rädsla hos människor. Han såg att tidigt upplevd chock var orsak till ytlig andning och till andningsuppehåll, när andan påverkas av ”freeze”, frys reaktion. Han menade att muskelpansar och begränsad andning håller borta starka känslor från vår medvetenandet. Lowen menade denna anatomiska sida av försvarsbeteenden har skapats i syfte att blockera bort smärtsamma känslor. The belts of tensions handlar alltså om vår omedvetna kontroll på obehagliga känslor som förorsakar vävnadsspänningar lagrat i 7 olika åldersrelaterade muskelpansar.

Riechs modell för ”the belts ot tensions” är de ”karaktärspansar” av muskulära spänningar som lagras i skikt från huvud hals, bröstkorg, diafragma, mage, bäckendel. Idag finns forskning som stödjer att barent omedelbart vid konceptionen börjar sitt samspel med modern som i 9 månader bär barnet i livmodern. Återstoden av barndomen kommer tålamod, acceptans och kärlek krävas av omsorgsgivarna om barnet ska klara av att växa upp till att blir välmående individer. När detta misslyckas i någon eller hög grad möter barnet omsorgsbrister. Rädsla, ilska och vanmakt väcks då i barnet vilket bygger upp muskulära kroppspansar med inskränkning på andning och andningsorgan. Barnet spänner sin kropp när det lär in olika beteendemönster och överlevnadsstrategier för att få så mycket det går av omsorg, kärlek, uppmärksamhet av föräldrarna. Olika åldersrelaterade reaktioner kommer lagras i barnets kropp och psyke ihop med hur väl eller inte omsorgsgivaren klarar av ett adekvat bemötande. Det ger i sin tur kroppshållningar och muskelspänningar som lever kvar in vuxnar år som ”belts of tensions” bälten av spänningar.

Medan vi växte under fostertiden var inte bara totalt beroende av den föda hon åt. Vi var även ett med alla hennes känslor och mentala tillstånd. Vår grundläggande känsla för att få finnas till i denna värld kom under denna tid. Har vi känslor av att det vore bäst om vi inte fanns så kan vi hitta orsaken till det i vår tidigaste tillvaro ihop med vår moder. Var vår mamma tillfreds med sig själv, sitt liv, sin partner, och vi var önskade under hela denna tid så känner vi inte att det vore bättre att vi inte fanns. Då känner vi att vi är trygga

Spänningar i muskler och vävnad kommer både av att vanemässigt hänfalla till långvariga och starka känslor/affekter. Eller genom att spjärna emot att känna känslor och fysiska sensationer.

Likheter mellan chakra och belts of tensions

_________________________________________________________________

7 Chakran

7 Belts of Tensions/ ”Karaktärspansar”

_____________________________________
1. Kronchakrat (Sahasrara) – centrum på toppen av huvudet. I harmoni: Förmågor till transcendens sägs äga rum här via tallkotskörteln. Är man i balans kan man leva i frid i ett med det gudomliga.. I obalans: Kan inte släppa oro och rädslor. Tillhörande körtel: Tallkottskörteln. Styr dygnsrytm bl.a. Tillhörande organ: Hjärnan. Sjukdomar: Som går att relatera till hjärnan generellt och tallkottskörteln i synnerhet så som svårigheter med sömn samt de psykiska problem relaterat till detta.

2. Tredje ögats chakra/Pannchakrat. (Ajna) Brukar pekas ut mellan ögonbrynen i det så kallade 3:e ögat. I harmoni: Individen har förmåga till abstraktion, perception och intuition. I obalans: Enbart fokus på intellekt och vetenskap. Rädsla för intuition. Okunskap. Tillhörande körtel: Hypofysen som påverkar andra körtlar i kroppen att bilda hormoner. Tillhörande organ: Hjärnan, nervsystemet hypofysen och tallkottskörteln,, Sjukdomar: Minnesproblem och epilepsi. cancer, allergier, sjukdomar i endokrina körtlar.

3. Hals (talets) chakra (Vishuddhi) – Strupen – har sitt centrum i nivå med vid halsgropen. I harmoni: Individen har balans mellan att tala och vara tyst och lyssnar på sin kreativitet och den inre rösten. I obalans: Individen har svårt att uttrycka sig även om den pratar mycket. Rädsla för att bli fördömd och avvisad. Tillhörande körtel: Sköldkörtel som omvandlar näring till energi. Tillhörande organ: Hals. Sjukdomar: Sjukdomar i sköldkörteln. Halsrelaterade sjukdomar, ont i halsen. Astma.

4. Hjärtchakra (Anahata) har centrum i nivå med hjärtat i mitten på bröstbenet. I harmoni: Hjärtats kärlek. Individen accepterar, tolererar vad livet och relationerna för med sig. Individen har balans mellan andliga och materiella behov. I obalans: Ilska, sorg och känsla av saknad. Individen ger kärlek för att få. Kärleken är inte äkta. Söker belöningar. Svårt att ta emot kärlek från andra. Tillhörande körtel: Brässen (thymus) som spelar avgörande roll under barndom i utvecklingen av immunförsvaret. Tillhörande organ: Hjärta, lungor, cirkulationssystem. Sjukdomar: Hjärt- och lungsjukdomar och sjukdomar i cirkulationssystemet.

5. Solar Plexus chakra (Manipuraka) – centrum strax under naveln. I harmoni: Individen har känsla av inre lugn, frid, tolerans och acceptans för andra. Funnit sin identitet och kraft. Funnit balans mellan det materiella och andliga. I obalans: Ingen tillit till det naturliga flödet. Behov av att dominera. Förknippas med egot. Tyngdpunkt ligger på den materiella världen med stort behov av materiell trygghet. Tillhörande körtel: Bukspottskörtel som styr tillverkning hormoner, insulin, enzymer för matsmältning och ämnesomsättning. Tillhörande organ: Buk, tunntarm, gallblåsa, bukspottskörteln, blindtarm. Kontrollerar kyla och värme reglering. Sjukdomar: Högt kolesterol, diabetes, sår, ledgångsreumatism, hjärtsjukdomar.

6. Sakralchakra (Smanipuraka) – ligger strax under naveln. I harmoni: Individen kan uttrycka sin kreativitet till omvärlden skapa hållbara relationer. Öppen, hänsynsfull person som har kontakt med sina känslor och kan dela med sig av dem till. Känner glädje inför livet. I obalans: Individen känner osäkerhet och instabilitet gällande sexualitet och känslomässiga frågor. Har svårt att uttrycka känslor och undertrycker sexuell energi. Avundsjuka. Tillhörande körtel: Äggstockar, testiklar och produktion av könshormoner så som östrogen och testosteron. Tillhörande organ: Tjocktarm, tunntarm, urinblåsa, mjälte, njurar, binjurar, blodtryck. reproduktionsorgan. Sjukdomar: Autoimmuna sjukdomar, blodsjukdomar, högt blodtryck, förstoppning, förlossningskomplikationer, blindtarmsinflammation, låg energi, tarmsjukdomar, njursjukdomar, ryggproblem, sjukdomar i könsorgan och urinblåsa.

7.Rot eller Baschakrat (Muladhara) – Placerat vid perineum i utrymmet mellan anus och könet. I harmoni: Individen har djup anknytning med naturen. Lever i tillit med naturens lagar med djup förståelse för livets ebb och flod. I obalans: Kamp för överlevnad, ångest, oro för att inte ha tillräckligt materiellt. Känsla av kamp för överlevnad. Lättväckt ångest, sömnsvårigheter. Ingen tillit till livet. Fokuserar på materiella tillgångar och behov av att tillfredsställa egna önskningar och begär. Tillhörande körtel: Binjurar som styr produktion av stress hormonet kortisol, men även av adrenalin, noradrenalin. Tillhörande organ: Tjocktarm och ändtarm. Sjukdomar: Sjukdomar i binjurar, i kroppens muskler och ben. Cancer, allergier, sexuella problem, tillväxtproblem hos barn, leukemi,

______________________________________
1. Ocular or Eye (skalp, panna, ögon, kindben, öron och skallbasen). Muskel- och vävnadsspänningar sker genom att individen blockerar ut hotande information från synfältet. Mest aktiverat

2. Oral (mun och käkar) Information och verbala uttryck hindras från att uttryckas. Emotionella budskap som riskerar negativ respons från omgivningen hålls tillbaka. Oralt segment håller spänningar från att behöva trycka bort och blockera behov av känslomässig kommunikation och gränssättning. Kan kännas som att bära munkavle. Individen håller försvar i form av rädsla och återhållen ilska för att den tvingats att acceptera och svälja oacceptabel behandling (situationer, övergrepp, verbala angrepp och dömande, svälja fel mat, medicin)

3. Cervical (Hals, tunga och nacke). Detta segment håller spänningar som uppstår när individen håller tillbaka hotfulla känslor från att skapa reaktion i andra fysiska delar och organ så som hjärta, matsmältningsorgan och tarmar. I magens inälvsorgan finns massor med receptorer för sensorisk information. (Se min blogg magkänslan). Kan kännas som en lasso som håller individen tillbaka framför allt från att uppleva ilska och ledsnad/tårar.

4. Thoracic (Bröstkorg, axlar, övre delen av ryggen, armar och händer). Bröstkorg och armar som kan forma rörelse av att hålla om och krama i uttryck för kärlek, medkänsla, vilja till kontakt och ge och beröra. Bröstkorgens och armarnas rörelser kan även involvera motsatsen: Knuffa undan, slå, stöta ifrån. Spänningar/smärta i detta segment kan upplevas som att en börda eller tyngd hamnat på individens axlar och/eller i bröstet. Kan uppstå som effekt av att uppleva sig ha fått för stort ansvar och för många skyldigheter. När individen stänger av för känslor av kärlek och kontaktvilja späns och kontrakteras vävnad i och runt bröstkorgen så som lungor, interkostalmuskler, hjärta, ryggens thorax muskler. Rädsla för att överväldigas av att bli sårad och avvisad är den blockering som skapar muskelpansar i toraxområdet. Energi läggs på att muskulärt skydda sig och hålla andra på avstånd. Det skapar spänningar istället för den avslappning som kommer av en avslappnad utsträckt bröstkorg, rätad rygg och ett öppnat hjärta där individen visar känslomässig öppenhet, nyfikenhet. Känslor som blockeras är ilska, sorg, glädje och längtan.

5. Diaphragmatic (Diafragman och organ direkt under denna, nedre delen av revben och sternum). Spänningar här kan upplevas som en man satt på en korsett. Denna korsett är ett försvar för att hindra och blockera bort hotfulla känslor och fysiska sensationer kommande från lägre sittande segment. Diafragmaområdet späns omedvetet för att slippa att ohanterbara känslor kommer till medvetande. Diafragman och intilliggande vävnad dras samman och kan till exempel ske avrädsla för att förlora kontroll. Tvångstankar och tvångsmässiga strategier kan uppstå som resultat.

6. Abdominal segment(Magen, abdominala muskler) – Spänningar här kommer av kontroll vi utövar för att blockera sensorisk information från att komma till vår medvetenhet. Vi spänner magen när vi tvångsmässigt håller kvar fokus på en aspekt av sensoriskt/känslomässigt/tankemässigt innehåll. Magens muskler och vävnad dras samman när vi till exempel blockerar för känslor av kärlek i samband med sex och sexuella impulser. Abdominal kontroll syftar även till att blockera bort och hindra sorg att komma till medvetenhet och uttryck.

7. Pelvis/bäcken segment(Bäckenben, könsorgan, ben, fötter). Blockerar och skär av primära behov så som urladdning av sexuell energi = kyskhetsbälte och eliminering av exkrementer = förstoppning/diarré. Benen är förbundna med upplevelse av trygghet, att stå stadigt i sin kropp, grundad.

Kom till välbefinnande med chakra healing och kroppsfokuserad terapi.

Massage, djupandning, chakrahealing och samtal kring dina grundantaganden kan få livslånga känslomässiga blockeringar att släppa.

_________________________________________________________

Referenser:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859299800291

https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/7-chakras-mystical-dimensions-body-seven-chakras?gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi258DsRrf-ZDtsEJk3wqBB7k3jf4fzJOa5w0AwMk_wNCSNi2Q2j05KFxoColAQAvD_BwE

Giten Tonkov, (2019). ”Feel to Heal: Releasing Trauma Through Body Awareness and Breathwork Practice”

Master Stephen CO, (2007). ”Your Hands Can Heal You, Pranic Healing Energy Remedies to Boost Vitality and Speed Recovery from Common Health Problems”

Egot, smärtkroppen, trauma, samskara

Denna text undersöker och finner samrörespunkter mellan begrepp så som egot, trauma, smärtkropp samskara/sankhara. Anledningen till att jag finner det spännande är upptäckten om att olika tanketraditioner avser samma saker. Bara att olika man väljer belysa det från olika vinklar.

Traditionell Psykoanalys

I traditionell psykoanalys så är egot en medlande kraft mellan det så kallade ”id” och ”superegot”. ”Id” är dynamiken för individens ”lägre” driftsimpusler, underliggande och omedvetna känslor och behov. Denna står under kontroll av ”superegot”. Superegot hindrar id från att komma till offentligt uttryck och ser på så vis till så att vi funkar socialt, anpassar oss till normer, konventioner, ideala självbilder och uppförandekoder. Mellan ”id” och ”superegot” uppstår inte sällan konflikter s.k. inre konflikter av motstridande känslor. ”Egot” blir den medvetandefunktion, genom vilken tankar och känslor från både ”superegot” och ”id” processas. Egot avgör vilken av krafterna som ska tillåtas få komma till uttryck genom tankar, känslor och beteenden. Egot är kraften som ställer upp försvar gentemot ”id”. Dessa kallas då förvarsmekanismer.

Traumats roll för Egot

Psykologiskt genomgår vi en traumatisering eller retraumatisering så fort vi reagerar med fight-flight-freeze reaktion. Fight-flight-freeze reaktioner uppstår när vi upplever situationer som överväldigande och stressande. Exempel på händelser som kan utlösa grava traumareaktioner är till exemepl att vara i en krigszon, uppleva en olycka eller en naturkatastrof. Olika grader av traumareaktioner uppstår vanligtvis under barndom till exempel vid situationer av upprepad neglekt från förälderar. Traumareaktionens intensitet och mentala, fysiska, känslomässiga innehåll ser olika ut från individ till individ. Olika indivder som är med om samma stressande händelse utvecklar heller inte traumareaktioner.

Citat: ”Traumatic symtoms are not caused by the ”triggering” event it self. They stem from frozen residue of energy that had not been resolved or discharged; this residue remains trapped in the nervous system where it can wreck havoc in our bodies and spirits.”
”Traumatiska symtom orsakas inte av själva den ”utlösande” händelsen. De härrör från frusna rester av energi som inte hade lösts eller urladdats; denna rest förblir instängd i nervsystemet där den kan förstöra förödelse i våra kroppar och andar.” Peter Levine PhD

Sankharas & Samskaras

Kostnadsfri bild av andlig, andlighet, ansikte

Som Vipassanameditatör under många år konfronterades jag med ordet Sankhara både i den teori som lärdes ut och som fysisk upplevelse under meditationen. När vi mediterade ombads vi känna så kallade sankharas i form av fysiska entiteter i våra kroppen. Dessa behövde vi med vår uppmärksamhet notera och känna. Meditationsfokus var att uppleva sensationerna i kroppen oavsett vad. Vi ombads svepa vår uppmärksamhet genom kroppen. De fysiska entiteter jag kom att känna började jag förstå som vävnads spänningar av olika slag. Dessa är de så kallade Sankaras.

Sankharas

Sankharas är upprätthållandet av mentala hållningar, baserat på aversioner, rädslor, preferenser och beroenden. Dessa skapar attityder som gör att du håller kroppen spänd på olika sätt. När du i meditation slappnar av i dina attityder kand du erfara ”sankharas” som kännbara klumpar av kontrakterad vävnad. Som fysiska lager, skikt och sjok i din kropp grå det att märka de fysiska konsekvenserna av konditionerade sätt att reagera på omvärlden.

Med sankharas menas alltså de mentala ”dispositioner” vilka skapar våra personliga önskningar, preferenser och aversioner. Dessa driver oss mot att undvika smärta och njuta av det vi gillar. Buddhismen är övertygad om reinkarnation och menar att vi lever många liv. Under många livstider hinner många sankharas, mentala dispostioner ackumuleras baserat på vanan att undvika smärta och uppleva njutning. När vi lever liv drivna av aversioner och begär så lever vi i detta kretslopp av återfödelse. När vi kan observera våra aversioner inkluderat flight-fight-freeze reaktioner utan att reagera, agera på dem, då börjar det lösgöras Vi börjar ta oss ur samsaras kretslopp av återfödelse.

Samskara

Samskara är sanskrit och hinduismens motsvarighet till det buddhistiska Pali ordet Sankhara. Wikipedia skriver att samskara står för mentala intryck, minnen eller psykologiska avtryck som formar vår indivudualitet och vårt ego. Endligt indisk filosofi så kommer varje motiv, gärning, avsikt, handling att lämna ett djupare intryck och påverka djupare struktuer i personens sinne. Samskaras visar sig i form av individens unika impulser, vanemässiga reaktioner och böjelser, utvecklingsriktningar, medfödda talanger. Dessa formationer väntar på att rätt omständigheter ska framkallas inom individen. Då kommer de till uttryck och manifesteras i det yttre. Det gäller både positiva och negativa aspekter. Forntida hinduiska teorier förklarar att människans utvecklade minnesförmåga spelar roll för samskara. Minnesförmågan spelar roll för människors lidande, lycka och tillfredsställelse. (Se nyare forskning om Hippocampus – hjärnans minnesstruktur och plasticitetens betydelse för läkning av truama och lidande i flera av mina andra bloggar)

Egots roll i traumatisering

Lise Bearbeau, författare och grundare av ”listen to your body school” (www.ecoutetoncorps.com) skriver följande intressanta om Egot:

Varje händelse, trevlig eller obehaglig, lagras i din minnesdatabas, (hippocampus). Med en obehaglig händelser kommer ökar risk för att traumareaktion skapas. Trauma innebär att återvändande undvikandebeteenden och försvar utvecklas som respons på triggande händelser. Från varje händelse kommer du att dra en slutsats som därpå lagras i din minnesbank. Utfrån det känslomässiga materialet häri formar du åsikter, överlevnadsstrategier, försvar. Innan du går in i en situation som liknar den ursprungliga, reflekterar du på den utifrån denna minnesinformation. På allt från några sekunder till dagar avgör du sen om situationen kommer att vara positiv eller negativ, om den ska avnjutas eller undvikas.

Egot = en sammanställning av tolkningar från tidigare händelser

EGOT sammanställer sen tolkningar av tidigare händelser utifrån vilket det sen agerar. Ofta har du lagt mycket tid på att tänka och analysera vad de här händelserna betyder för dig. I denna process så är EGOT själva energin, kraften som kör på och driver in dig till att grubbla. Man kan säga att egot övermannar dig och tar all plats och tid, kväver din essens och din livsglädje. De flesta tror faktiskt att de ÄR egot. Genom att tro att ditt ego är ditt verkliga jag så undergräver du alla försök att uppnå inre balans och harmoni. Du behöver förstå att egot är ett falskt jag – det som skapas allt eftersom du växer upp och som riskerar att öka i kraft allteftersom du åldras. Dina uppfattningar, händelseanalyser bygger upp ditt ego, sten för sten, under hela livstiden.

Många av de erfarenheter du har samlat på dig genom livet, och sedan lagrat i din minnesbank, är inte längre relevanta. Varje gång du i dina tankar hänvisar till dessa tolkningar och tror på dem och låter dem styra ditt liv, så ger du dem näring. De blir större och större. De flesta övertygelser som samlats sedan barndomen är inte längre användbara, även om de kan ha varit det en gång. Men det är viktigt att inse att när du först trodde på ditt ego, så gjorde du det för att du trodde att det kunde få dig att må bättre, bli lycklig och slippa smärta.

Smärtkroppen & Egot

Begreppet ”Smärtkropp” är skapat av Echart Tolle, författare och andlig lärare. Med smärtkropp avses den smärta vi känner i kroppen i samband känslor. När vi upplever emotionella tillstånd så som ilska, frustration, rädsla, skuld med mera så ingår det även smärtkropp baserat på hur kroppen svarar an på den mentala aktiviteten.

Vad är egot samt vad är skillnaden mellan instikt och emotioner – Eckhart Tolle berättar

En instinkt är kroppens omedelbara respons på en extern situation/händelse. En emotion är kroppens svar på en tanke. Egot är rösten vi hör i huvudet när vi tänker. Men egots berättelser och tankar kommer en rad oobserverade känslor. Dessa känslor är kroppens reaktioner på vad rösten i huvudet berättar. Många är omedvetna om den tankeström som äger rum i tankarna och om de underliggande känslor som deras tankar ger kroppen. De flesta av människors tankar är dessutom negativa och ganska dysfunktionella. Detta dysfunktionella tänkande reagerar kroppen reagerar på med att känna negativa känslor. Rösten i huvudet berättar en historia som kroppen tror på och reagerar på. Dessa reaktioner översätts i kroppen till känslor. Så egot är en ändlös ond cirkel av outforskade tankar och känslor. Ett strid ström av känslomässigt berättande och tänkande.

Tankar utlöser ibland känslomässiga reaktioner så snabbt i kroppen att sinnet inte hinner formulera ord för dem. Kroppen har redan hunnit svara med en känsla vilken har förvandlats till en reaktion. Dessa tankar existerar i ett pre-verbalt stadium och kan kallas för outtalade omedvetna grundantaganden. De har sitt ursprung i en persons tidigare utvecklingsfaser, vanligtvis i tidig barndom: Grundantaganden kan vara: ”Ingen respekterar och uppskattar mig”. ”Människor går inte att lita på”.

Egots röst stör kontinuerligt kroppens naturliga tillstånd av välbefinnande. Nästan varje människa lever under påfrestning och stress, inte för att de är hotade av någon yttre faktor, utan på grund av berättandet inifrån sinnet.

Smärtkroppens utveckling

Barn finner det ofta överväldigande att hantera starka negativa känslor. Av den anledningen tenderar de att försöka att inte känna dem. Avsaknaden av fullt ut medkännande och medvetna vuxna som kan förstå dem, som kan ge dem kärleksfull vägledning i att direkt möta känslorna, gör att barn väljer att inte känna. Faktum är ett det är det enda alternativet barnet har. De tidiga försvarsmekanismen av att undvika känna lever vanligtvis kvar när barnet sen blir vuxet. Känslorna lever osedda kvar i indivden. De visar sig indirekt som till exempel ilska, ångest, våldsutbrott, dåligt humör eller fysisk sjukdom.

Varje stark känsla som inte möts fullt ut och accepteras lämnar rester av smärta i kroppen. Ovanpå barndomssmärtan läggs sedan nya smärtsamma känslor till under tonåren och under vuxenlivet som skapas av egots röst. Nu är den känslomässiga smärtan individens oundvikliga följeslagare. Faktum är att denna känslomässiga smärta kommer att utagöra grunden till en falsksjälvkänsla.

Vad är en smärtkropp?

En smärtkropp är en kraftig känslomässig reaktion som uppstår utom proportion, alltså är för stark och överdriven i förhållande till den situation som triggat reaktionen. Vi vet att vi har med en smärtkropp att göra när en händelse triggar oproportionerligt mycket stress (skam, rädsla, ilska, depression, dissociation, ledsnad)

Läkning av smärtkroppen

De goda nyheterna är att det går att läka smärtkroppar. Men det kräver att vi övar medvetenhet kring vad som väcker den. Finns här återkommande liknande situationer som om och om igen triggar samma typ av reaktion? Ju mer vi klarar observera och bli medvetna om smärtkroppen desto mer vaksamma och alerta blir vi när triggande situationer uppstår.

Läk smärtkroppen – steg för steg

 1. Förflytta ditt fokus och medvetenhet in i kroppen. Då känner du nämligen den känsla som förtillfället lever i din kropp. Möjligen kan du nu uppleva att känslan ökar i intensitet. Har du en kraftig smärtkropp så lever sannolikt tunga emotioner i dig, till exempel djup sorg. Kanske du upplever raseri och ilska som hetta, eller kanske kyla när smärtkroppar bestående av rädsla och ångeste kramar kroppen.
 2. Fråga dig själv ”Vem ser/observerar det här som pågår inom mig? Denna fråga ska helst inte besvaras då svaret är det inre vetandet, känslan av ordlös närvaro .
 3. Träna dig i att bli medveten och vaksam på när emotionerna när de börjar vakna. Du kan träna dig att namnge hur smärtkroppen känns för det ökar medventenheten. Det gör också att du börjar känna igen när någon av dina smärtkroppar håller på att vakna. Så länge som vi vet att detta är smärtkroppen som vaknat så är vi inte identifierad med den.
 4. Vänd fokus in mot kroppen från huvudets berättelser det vill säga den betydelse vi normalt brukar ge situationen. Ställ in vår medvetenheten på enbart den fysiska delen av smärtkroppen. Nu är vi nämligen inte längre identifierade eller ett med den. Nu kan vi bevittna den med klar medvetenhet. Det innebär att smärtkroppen inte längre kan kontrollera våra tankar. För nu riktar vi strålkastarskenet mot smärtkroppen och försöker inte förstå situationen eller söker efter mentala lösningar på den.
 5. Vi är nu bara med det vi känner. Smärtkroppen har inte längre inflytande på psyket och kan inte skapa fler typiska smärtkroppstankar. Faktum är att smärtkroppen inte heller längre kan förnya sig. Du har sett att så den inte längre kan kontrollera ditt beteende. Ditt typiska smärtkropps-beteende kan successivt börja avta.

https://vimeo.com/17064497

https://en.wikipedia.org/wiki/Sa%E1%B9%85kh%C4%81ra

https://en.wikipedia.org/wiki/Samskara_(Indian_philosophy)

L. Bourbeau, 2002, ”Your Body´s telling you. Love yourself!: The most complete book on metaphysical causes of illnesses & diseases”

E. Tolle, 2005, ”A New Earth, Awakening to your life´s purpose”

TerapiBehandlingar Endogena Må-Bra Substanser

Hormoner och signalsubstanser så som Serotonin, Endorfiner, Dopamin och Oxytocin är ämnen som medverkar i positiva stämningslägen, välbefinnande, healing och läkning. När det parasympatiska nervsystemet har aktiverats så känner vi lugn och ro. Då kommer till exempel högre koncentrationer av oxytocin finnas i blodomloppet. I bloggen nedan funderas det vidare över hur, när och var olika MåBra substanser frigörs. Vilka processer deltar de i och vad kan vi medvetet göra för att aktivera dessa ämnen?

Tillverka eget cannabis Gratis

På bara några sekunder efter att drogen marijuana har konsumerats börjar den påverka hjärnan. THC är det huvudsakliga ämne i cannabisväxten som tas upp av kroppen och då skapar det ”höga” tillstånd växten är känd för. THC är cannabinoiden som binder till cannabinoidreceptorer på tre huvudställen i hjärnan; lillhjärnan, basala ganglierna och hippocampus.

Men hjärnan har förmåga att själv frigöra egentillverkade cannabinoider, så kallade endocannabinoider. Endocannabinoider är marijuanaliknande ”neuropeptider” (signalämne som förmedlas nerver emellan). Dessa binder på samma cannabinodreceptorer som THC och skapar lyckoruset i hjärnan. När vi njuter, är lyckliga och samtidigt avslappnade, i kontakt med vårt hjärta (högre själv) då har vi på naturlig väg frisatt endocannabinoider, vårt kroppsegna marijuana.

Under 1980 talet utfördes studier på människor som låg och flöt i tankar med vatten, s.k. kallad floating. Försökspersonerna hade initialt ångest, depression, viktproblem, störningar i immunsystemet, artros. Flytandet tog dem till ett alltmer djupt avslappnat tillstånd. Man såg då att deras hjärnor frigjort endocannabinoider. Floating medförde att deras symtom minskade eller försvann helt.

Endocannabinoida systemet ECS

Endocannabinoida systemet (ENS) reglerar och balanserar funktioner så som sömn, temperatur, aptit, matsmältning, humör, kontroll av muskelrörelser, immunförsvar, reproduktion, glädje, belöning, smärta, minne. ENS signalerar om obalanser häri och upprätthåller homeostas.

Endocannabinoida systemet ingår som del i det autonoma nervsystemet. Det bildar ett system av neurotransmittorer/signalsubstanser, hormoner och receptorer av bland annat cannabinoidreceptorer, endocannabinoider samt deras metabola enzymer. Exempel på neurotransmittorer är endocannabinoider och anandamider. Namnet Anandamid kommer från Sanskrit och betyder ”lycksalighet”.

Endocannabinoida systemets roll i tillväxt och nybildning av nervceller i hjärnan

Vid ca 25 års ålder har hjärnan vuxit klart. Bär vi nu på mycket stress, ångest, depression så riskerar de involverade hjärnstrukturerna att genomgå degenerativa processer. Detta i samband med att hjärnans åldersrelaterade utveckling avstannat. Ju mindre stimulans och positiva känslor individen känner desto större risk för krympning av berörda hjärnstrukturer.

Relaterad bild

De goda nyheterna är att vi alltid själva kan ändra negativa känslor och tillstånd till att bli positiva. Vi kan medvetet fokusera på aktiviteter, tankar som frigör endocannabinoider och anandamider. Genom det sätter vi igång neurogenesis och nybildning av nervceller, framför allt i hippocampus, den struktur som lagrar minnen. I ”dentate gyrus”, område i hippocampus, har man sett att dotterceller kan mogna till så kallade granulceller under loppet av några veckor. Från granulceller växer sedan ”axoner” ut (stjälkar på nervcellen). På axonerna formas ”dendriter” (nervcellens trädkrona) vars ändar formar synapser. Synapserna är de som sen släpper ut signalsubstanser, ämnena som bidrar till de olika känslor och tillstånd vi känner.

Gör följande för att berusa dig på endocannabinoider

Meditation, bön, tacksamhet kan frisätta anandamider och endocannabinoider.

”Hypnagogisk vördnad” är ett begrepp uppkallat efter människans förmåga att komma i tillstånd av djup läkning och känsla av att vara ett med allt. Det ”liminala tillståndet” är även det benämning på i princip samma sak. Limen syftar på tröskeln till djupare medvetandetillstånd. I detta tillstånd kan trauma och smärtsamma minnen släppa.

 • Använd din kreativitet, fråga dig på vilket sätt du bäst kan komma till hypnagogisk vördnad.
 • Ta dig tid att meditera genom att för ditt inre skönheten inom och utom dig
 • Hitta 3 saker att vara tacksam för. Öva förnöjsamhet.
 • Dans till härlig musik som får dig att släppa tankar, måsten, det förflutna.
 • Motion – the runners high är tillstånd där endocannabioderna frisätts.
 • Hitta inspirerande affirmationer – T.ex: ”Jag kommer att lyckas” ”Jag har alla förutsättningar” ”Jag är lycklig”
 • Varande i naturen – känn in träden, marken. Upplev med alla sinnen.
 • Be – bönen har potential för den troende att komma in i hypnagogisk vördnad
 • Kärleksfull samvaro med en nära vän i formen av djur eller människa.

Endocannabinoid aktivering sänker puls och blodtryck, skapar emotionell flexibilitet, motivation, glädje och optimism. Endocannabinoider leder till ökad problemlösningsförmåga så att problem till och med kan upphöra. Begränsande, hindrande idéer och föreställningar kan släppa. Djupa insikter kan uppstå och intuitiva förmågor kan öka dramatiskt. Smärta, ångest och depression kan försvinna och viktminskning kan börja ske.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoida_systemet

https://www.labroots.com/trending/videos/12752/thc-binds-cannabinoid-receptors-brain

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anandamid

https://en.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoid_system#Role_in_hippocampal_neurogenesis

Endorfiner – kroppens egna morfin

Endorfiner är kroppens egentillverkade morfin. Endorfiner produceras och lagras i hypofysen. Till gruppen endorfiner hör signalämnena ”opioida neuropeptider” och ”peptidhormoner”. När ämnet frisläppts så kommer de att binda på särskilda mottagarreceptorer.

Liksom de exogena opioiderna så som exempelvis Heroin, Morfin, Kodein, Etylmorfin med flera så binder de endogena (egentillverkade) endorfinerna på utvalda receptorer på mottagarneuronen, så kallade opioidreceptorer. Till syntetiskt tillverkade opoider räknas bland annat Metadon, Fentanyl, Ketobemidon, Tramadol, Dextropropoxifen, Oxikodon. Samma sak där, de binder på opioidreceptorer.

Endorfiner ger känslor av eufori på sätt som liknar rus från Heroin, Morfin eller Metadon.

En av endorfinernas främsta funktion är att hämma smärta. Men de spelar även stor roll för sinnesstämning och känslor, för motivation, anknytning, hunger och förmåga att hantera stress. Endorfiner dämpar smärta och framkallar lugn och ro.

Gör följande för att berusa dig på Endorfiner

 • Skratta – att skratta frigör endorfiner
 • Aerob träning så som cykling, promenader, jogging, hoppa hopprep. (Aerob innebär träning där man rör sig under längre än två minuter så att andning och puls ökar).
 • PranaYama andningsmetoder
 • Lyssna på bra musik, digga och dansa
 • Meditation

https://en.wikipedia.org/wiki/Endorphins

https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/intoxikation/intoxikation-och-missbruk-heroin-fentanyl-metadon-och-andra-opioider

https://sv.wikipedia.org/wiki/Opioidpeptider

Dopamin

Dopamin är en neurotransmittor/signalsubstans. Dopamin produceras i hjärnstammen och utsöndras i de basala ganglierna. I hjärnan finns flera dopaminerga banor som ansvarar för motivationsstyrda beteenden styrda. De ingår i det som kallas för belöningssystemet.

Många beroendeframkallande droger ökar dopaminet genom att till exempel blockera dopaminåterupptaget sedan det släppts ut i synapsklyftan.

Dopaminets funktion

Dopamin är involverat i matsmältning, blodflöde, sömn, stressrespons, hjärt- och njurfunktion, humör och känslor, minne och fokus, muskelrörelser och motorisk kontroll, smärtdämpning samt njutnings- och belöningssökande beteende. Dopamin spelar roll i inlärning, koncentration, känslomässiga reaktioner och beroende.

Dopamin styr individens beteende mot eller bort från olika situationer beroende på vilka dopaminnivåer situationerna aktiverar. Dopamin spelar roll i både kort- och långsiktig behovstillfredsställelse.

Högre nivåer av dopamin kan leda till känslor av eufori, lycka och ökad motivation och koncentration. Exponering för ämnen och aktiviteter som ökar dopamin bli beroendeframkallande för vissa människor. Höga generella dopaminnivåer är kopplade till mer positiva övertygelser och innebär färre negativa förväntningar på framtiden.

Alla droger stimulerar dopaminet. Centralstimulantia så som amfetamin och kokain är de av droger som ger den snabbaste dopaminökningen.

Indikationer på låg Dopamin nivå

Du kan anta att du saknar dopamin när din motivationsnivå är låg, när du är trött, skjuter fram att göra saker på framtiden, har svårt att koncentrera dig, inte mindre lust att göra saker, har humörsvängningar. Låga generella dopaminnivåer är kopplade till dåligt humör, låg libido och depression.

Gör följande för att ladda upp dig på dopamin

 • Meditation
 • PranaYama andningsmetoder ackompanjerat av musik
 • Lyssna och dansa till bra musik
 • Aerob träning har visat sig öka dopaminnivåerna i striatum, hypotalamus, mellanhjärnan och hjärnstammen
 • Få beröring eller massage – det ökar både serotonin, dopamin och oxytocin samtidigt som det minskar det stressrelaterade hormon kortisol i kroppen.
 • Tänka positivt och på saker som du gillar att göra
 • Dricka grönt te, äta bananer, mandlar och gröna grönsaker.

https://fof.se/tidning/2007/6/beroenden-darfor-ar-de-svara-att-bryta

https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine

Serotonin

Serotonin är en neurotransmittor/signalsubstans som är involverat i många olika funktioner så som belöning, humör, aptit, sömn men även i kognitiva funktioner så som inlärning och minne.

Serotonin produceras på flera ställen i kroppen, till exempel i hjärnstammen, i magtarmkanalen, i smakreceptorceller i tungan och i så kallade Merkelceller i huden där fingertopparna är en plats. Framför allt finns serotonin i det enteriska nervsystemet i mag-tarmkanalen. Hela 90 % av koppens totala serotonin finns i magtarmkanalen där det regleras genom det så kallade enteriska nervsystemet (ENS). Här styr serotonin-insöndring rörelser i tarmarna, överför meddelanden mellan nervceller och reglerar aptit. Serotonin är även en viktig komponent i blodcirkulation och sårläkning. Serotonin frisätts när blodkärlen dras samman och spelar roll för bildandet av blodpropp.

Serotonin är involverat i tålamod och impulsivitet och spelar en stor roll för att reglera humöret och beskrivs ofta som en ”må-bra-kemikalie” och

Alkohol höjer tillfälligt serotoninhalterna.

Serotoninbrist en orsak till depression?

Vissa antidepressiva läkemedel är konstruerade för att hämma upptaget serotonin hos mottagarreceptorn sedan givarneuronet släppt ut serotonin i synapsklyftan. Det leder till ökat serotonin i hjärnan. De kallas för selektiva återupptags hämmare. Exempel på dessa är SSRI mediciner så som (Cipramil) Sertalinpreparat (Zoloft) Fluoxinpreparat (Fontex och Prozac) och många fler finns.

Serotoninåterupptagshämmare har länge använts för att bota depressioner. Idag menar forskare att depression inte kan förklaras så enkelt som att det beror på brist på serotonin. Vad man sett är att SSRI mediciner, förutom att öka serotonin, även leder till tillväxt av de neurala nätverken så som nybildning av synapser. Det leder också till ökad aktivering av gener och till att äldre neural vävnad städas bort. Medicinerna ökar alltså till hjärnans plasticitet som är det som hjärnan förmåga att bryta invanda negativa tankebanor till att nya mer positiva tankar. Av det konstateras att det snarare är den ökade plasticiteten i hjärnan än den ökade mängden serotonin som höjer sinnesstämningen hos deprimerade.

Skillnader och samverkansprocesser mellan Serotonin och Dopamin

Det finns stora likheter mellan serotonin- och dopaminsystemen, både i hur de fungerar och är uppbyggda. Liksom dopamin är serotonin med och påverkar människors humör och känslor och det hjälper också i reglering av matsmältningsfunktioner så som aptit, metabolism och tarmrörlighet.

Neurotransmittorer agerar inte självständigt utan interagerar med och påverkar varandra för att upprätthålla en bra kemisk balans i kroppen. I vissa fall verkar serotonin hämma dopaminproduktionen, så att låga nivåer av serotonin leder till en överproduktion av dopamin. Impulsivt beteenden kan ha sin orsak i detta, eftersom dopamin spelar stor roll i belöningssökande beteende.

Gör följande för att öka dina serotoninivåer

Vissa serotonin-neuroner aktiveras av koldioxid CO₂. I andnings övningar så som i den indiska andningsfokuserade Pranayama håller man andan efter en viss tid av djupandning. Forskning har visat att sådana andningsövningar aktiverar serotonin.

 • Aerob träning så som cykling, promenader, jogging, hoppa hopprep. (Aerob innebär träning där man rör sig under längre än två minuter så att andning och puls ökar)
 • Vistas i solen – minst 10 – 50 minuter i solen
 • Sova tillräckligt. Minska på stress
 • Få beröring eller massage – det ökar både serotonin, dopamin och oxytocin samtidigt som det minskar stressrelaterade hormon kortisol i kroppen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin

https://www.1177.se/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-depression/

https://www.forskning.se/2019/11/11/depression-fran-serotoninbrist-till-plasticitet

Oxytocin

Oxytocin är både ett peptidhormon, neuropeptid och signalsubstans. Produktionen av oxytocin sker i hypotalamus och utsöndras från hypofysens baklob. Oxytocin är nödvändig för positiv social anknytning, parbildning, omvårdnad och förmåga att följa sociala normer. Det frisätts vid hudkontakt, reproduktiva aktiviteter, under kvinnans förlossning, tiden efter förlossning, i mjölkproduktionen. Oxytocinet bidrar till positiva modersbeteenden så som känslomässigt varm anknytning till barnet.

Oxytocinet frigörs och släpps ut i blodomloppet på samma sätt hormoner. Det binder vid cellytan på oxytocinreceptorer som finns i den glatta muskulaturens celler. Till exempel i luft- och matstrupen, i blodkärlen, hjärnan, tarmsystemen, i livmodern och bröstkörtlar.

När oxytocin frisätts skapar det nya nervbanor i hjärnan.

Oxytocin och stresshormonet kortisol tar ut varandra. Hittar vi lugnande, oxytocin-framkallande aktiviteter så kan det fort sänka de kortisolhalter som orsakar stress, ångest. Oxytocin sänker även högt blodtryck.

Oxytocin frisätts vid hudberöring samt vid varma temperaturer. Oxytocinet ökar känslor av lycka, tillit i relationer till andra och motiverar till parbildning. Det frisätts vid sexuell lust och ökar ju intensivare orgasm blir. Harmoniska ljud som påminner om barn-mor-kommunikation har också visat sig öka oxytocin hos dem som lyssnar. Gemensam körsång i grupp, regelbunden simning är andra aktiviteter som ökar upp oxytocinet.

Klarar vi att öka oxytocinhalterna i situationer av stress, betyder det samtidigt att vårt sinnesläge är lugnare och mer positivt. I samband med ökade oxytocinhalter kan vi förändra begränsande övertygelser och vanor som inte tjänar vårt bästa. Genom dagliga oxytocinhöjande aktiviteter förbättrar vi vårt humör på daglig basis.

Gör följande för att öka ditt Oxytocin

Förutom att ha sex, simma och sjunga i kör finns det mycket annat du kan göra för att öka oxytocinhalterna

 • Bada varmt
 • Få beröring eller massage – det ökar både serotonin, dopamin och oxytocin samtidigt som det minskar stressrelaterade hormon kortisol i kroppen.
 • QiGong – mjuka långsamma rörelser frigör energi och lindrar smärta.
 • Thai chi – mjuka långsamma rörelser som frigör energi och lindrar smärta
 • Lyssna på lugn musik.
 • PranaYama andning klicka på länk för info: https://www.youtube.com/watch?v=QOgKutspaNY

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxytocin

https://sv.wikipedia.org/wiki/Glatt_muskulatur

https://sn.se/kultur-noje/gemensam-sang-okar-ma-bra-hormoner

TerapiBehandlingar undersöker – plasticit i hjärnan påverkas positivt av Mindfulness, Meditation, Hypnos

Hjärnan är som en stor muskel. Eller snarare en samling av många olika mindre muskler eller strukturer. Dessa strukturer består av kluster av nervtrådar. Olika hjärnstrukturer samverkar i sin tur genom neruala nätverk. Nätverken har olika funktioner för olika informationsbearbetning och kommandon. Det vi känner och tänker ofta aktiverar och förstärker motsvarande strukturer och nätverkssamverkan. Frekvent aktivering medför att nervbuntarna växer i både storlek och täthet samt att nätverken förstärks. Många studier på den mänskliga hjärnan har genomförts genom olika mätmetoder. Dessa har visat att negativa tankar och känslor tränar motsvarande delar i hjärnan och gjort dem kraftigare, mer ”muskulösa”. Förstärkning i olika andra strukturer och nätverk sker på liknande sätt när vi tänker positivt, mediterar, gör avslappningsövningar, tränar fysiskt, eller lyssnar på vacker musik. Flera studier visar till exempel att medition stärker vissa delar i hjärnan som främjar lugn och acceptans. Detta har noterats ske samtidigt som sänkt aktivitet uppmätts i Amygdala vilket successivt lett till krympning häri. Amygdala är det hjärnorgan som ställs på larm vid upplevt hot och fara och som är involverad i stress och oro.

Texten här sammanfattar några studier på områden i hjärnan som aktiveras vid olika tillstånd så väl negativa som positiva.

Våra tankar formar vår hjärna.

Fysikern och nobelpristagaren Eric Kandel (2000 år nobellpris för ”upptäkter rörande signalsubstanser i nervsystemet”) visade med sin forskning att våra tankar sker genom signaler som skickas och passerar genom buntar av nerver i hjärnan. Dessa olika nervbuntar växer fort i takt med vad vi mest tänker på. Negativa tankar så väl som positiva kommer att skapa motsvarande omfattning av nervbuntar. Antalet nerver och nervkontakter kan dubbleras på bara en timme om en tankeform repeteras intensivt. De neurala nätverk som växer är de vi använder

Ältande

Oläkt emotionellt trauma kan manifesteras som ångest, depression, tröstätande, insomningsproblem, relationsproblem, kroniska sjukdomar. Alla kan lindra och även läka sitt trasiga. Bli din egen bästa Healer.
Välkomnen på terapi hos TerapiBehandlingar

Ältande och tillbakatänkande på stressande och traumatiskt känslomässigt laddade upplevelser och minnen gör att hjärnan skickar signaler genom motsvarande nervbuntar. Ju oftare vi tänker på en sak desto starkare och rikligare gör vi motsvarande nervbanor och nervbuntar. Tankar på en traumatisk händelse kan skapa en lika stor insöndring av samma neurotransmittorer och kemiska ämnen som när händelsen uppstod för första gången. Att tänka på det kan bli som att uppleva traumat igen och igen.

Många terapeuter menar att samtalsterapi där traumatiska episoder återberättas om och om igen kan retraumatisera människor. Det sker för att kemiska kroppsämnen och signalsubstanser som är involverat i traumaberättelsen tränar upp hjärnan och kroppen att fortsätta att minnas och leva i ångest och ältande.

Ju starkare emotioner desto starkare blir motsvarande neurala nätverk

En kinesisk studie bestående av hjärnscanning på personer med Post Traumatisk Stress Disorder visade att obehandlad fortskridande PTSD leder till förändringar i hjärnan. Bland annat såg de att en bit av övre vänster parietallob tenderade att krympa.

Studier visade också aktivering i Amygdala, del i hjärnan som verkar under stress. Detta skedde när försökspersonerna återmindes emotionellt traumatiska händelser. Även visuella cortex i occipitala loben i bakre delen av hjärnan lös upp/aktiverades i samma hjärnscanning. Personerna reagerade som om den sedan länge passerade händelsen skedde i samma stund de hjärnscannades.

Studier initierade av Dr Donald Hebb (kanadensisk psykolog verksam inom neuropsykologi) visade att ju starkare emotioner som är associerat till en given händelse, desto starkare blir dess neurala nätverk. Desto fortare och mer frekvent kommer det associerade minnet att återaktiveras.

Även Brochas område, som initierar och formulerar tal hämmas, blockeras av traumatiska känslor, tankar och minnen. I situationer när vi inte finner ord så beror det på att neural kontakt har blockerats mellan Brochas område och andra hjärnstrukter som behövs för verbal kommunikationsförmåga. Denna hämning sker när vi upplever stress och överväldigande emotioner. Kontakten med Brochas område blockeras på grund av larmsignaler från amygdala och limbiska systemet.

Med övnignar i avslappning, acceptans, självmedkänsla, meditation tränas hjärnan till att skapa välbefinnande

Mindfulness stärker neurala nätverk som ökar förmåga till flexibiltet och koncentration

Forskarteam i Tyskland och Kanada utförde flera studier på personer som tränade mindfulness. De kunde identifiera 8 olika områden i hjärnan som påverkades. Två av dem är Anterior cingulate cortex ACC och Hippocampus.

Anterior cingulate cortex ACC & Mindfulness

Anterior cingulate cortex ACC är ett område bakom frontalloben som kontrollerar funktioner så som förmåga till flexibilitet, förmåga att byta fokus och beteende, förmåga att trycka undan reaktiva känslor innan de uttrycks som beteenden. Människor med färre förbindelser mellan ACC och andra centra i hjärnan har i tester visat sämre förmåga denna typ av flexibilitet. Människor med skada i ACC har till exempel uppvisat ohämmade aggressionsutbrott. ACC är en del i hjärnan som stärks av mindfulnessmeditation.

Hjärnscanning visade högre aktivitet i ACC hos människor som mediterar regelbundet kontra personer som inte mediterar. Tester visade att icke-meditatörer i högre grad höll fast vid gamla och mindre fungerande lösningsstrategier i jämförelse med meditatörer, och i lägre grad än meditatörer utprovade och tränade in nya lösningsmetoder. De människor som utövat meditation under längre tid uppvisade mycket bättre förmåga att reglera sina beteenden. Meditatörer var även bättre på att utestänga distraktioner och de svarade rätt på fler frågor än dem som inte mediterade

https://hbr.org/2015/01/mindfulness-can-literally-change-your-brain?utm_campaign=Socialflow&utm_source=Socialflow&utm_medium=Tweet

Meditation ökar flexibilitet & förmåga att lära om, lära nytt

Meditation ökar aktivitet i ACC. Det innebär ökad förmåga till flexibilitet och till att dra lärdom av vad som tidigare fungerat sämre, att släppa gamla och ta till sig nya inlärningsstrategier i syfte att lösa livsuppgifter på mest optimala sätt. Forskare tror att en aktiverad ACC kan ha samband med god förmåga att möta en osäker tillvaro med snabbt omväxlande omständigheter. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anterior_cingulate_cortex

Hippocampus & Mindfulness

Även hippcampus i limbiska systemet påverkas positivt av meditation. Hippocampus är centra för känslobaserad inlärning, empati, affektreglering. Vävnaden i hippocampus har visat sig bli tjockare och tätare av regelbunden meditation. 

Default mode-nätverket

Default mode-nätverket är ett av flera större nätverk av samarbetande centra/hjärndelar och innehavare av olika funktioner. Default mode-nätverket är ett av hjärnans mest avancerade. Nätverket har visat sig som mest aktiverat när vi dagdrömmer, när tankarna vandrar fritt utan att vi socialt interagerar med omvärlden, tankar på externa uppgifter, samt i tankar på andra, framtidsplanering och minne av det förflutna. Default mode-nätverket bearbetar och kopplar samman information från lägre system så som Limbiska systemet, amygdala och Centrala nervsystemet CNS. Flera centra ingår i Default mode-nätverket så som Medial prefrontal cortex, precuneus och Angular gyrus samt Posterior cingulate cortex. Hjärnscanning ha visat att Posterior cingulate cortex aktiverats när människor ägnar sig åt reflektioner på sin egen person och i samband med informationsbearbetning. Posterior cingulate aktiveras i tankar på ”mig” och i samband med framtid och dåtid.

https://en.wikipedia.org/wiki/Default_mode_network

Posterior cingulate cortex & Mindfulness

Hjärnscanning och tester på människor har visat att ju större och tätare posterior cingulate är, desto mindre är deras tendens till vandrande tankar d.v.s. grubblande på sig själv, självbild, sin framtid eller dåtid. I intervjuer visade de en mer realistisk syn på sig själva, sina förmågor och hade mer realistiska förväntningar på sin framtid. Meditation ökar densiteten i posterior cingulate. Det innebär större förmåga att uppleva tillvaron här och nu utan associationer, värderande tankar förknippade med ånger eller förväntan. Meditationens verkan på bland annat Posterior cingulate ökar förmågan till icke-värderande observation egna känslor. Samtidigt noterades minskad aktivitet i tankefunktioner som identifierar sig med och värderar egna känslor. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Posterior_cingulate_cortex

Pons & Mindfulness

Pons sitter i hjärnstammen och kallas även för hjärnbryggan. Här produceras många neurotransmittorer som alstrar aktivitet i funktioner i hjärnan. Pons hjälper till i reglering av sömn, ansiktsuttryck, tar emot sensorisk information via nervsystemet och organ i kroppen. Pons påverkas positivt av regelbunden meditation. Meditation ger Pons kraftigare vävnad som påverkar och bättre reglerar Pons funktioner. 

Temporo Parietal Junction & Mindfulness

Även Temporo Parietal Junction (TPJ) blir starkare av meditation. TPJ är mötesplats för temporala och parietala loberna. TPJ förmedlar signaler från limbiska systemet så som talamus. TPJ integrerar information från yttre stimuli, syn och hörsel och andra sensoriska signaler, från kroppens olika organ. TPJ:s funktioner är bland annat uppfattningsförmåga, informationsbearbetning, att sätta upplevelser i perspektiv, förmåga till empati och medkänsla. Skada i TPJ har visat sig medföra brister moralisk beslutsfattande. Meditation stärker TPJ får oss bli mer empatiska och välmenande personligheter. 

Amygdala & Mindfulness

Amygdala krymper genom meditation. Amygdala är alarmknappen för kamp-, flykt- frysresponser. Alstrandet av ångest, stress, rädsla är tillstånd som amygdala är mycket delaktig i. Vävnaden i amygdala minskade mätbart hos personer som deltog i 8 veckors kurs bestående av mindfulnesstekniker och meditation. En halvtimme varje dag räckte för att krympa amygdala och dämpa ångestnivåer. Så att vänja sig vid daglig rutin bestående av mindfulness och eller meditation ger positiva effekter på hjärnan. Deltagarna rapporterade även att de upplevde ökad medvetenhet om sina handlingar och inre fysiska förnimmelser. De sa sig bli mer kapabla att observera sina känslor utan att agera på dem i ett mer icke-dömande perspektiv.
https://mindworks.org/blog/how-meditation-changes-the-brain/

Lite mer hjärnfakta

Parahippocampal gyrus är ett område bestående av en grå substans som omgärdar limbiska systemet är involverade i minnesfunktioner
Fusiform gyrus – är en del av temporala och Occipitala loberna i övre delen av hjärnan. Här har man även hittat neurala nätverk som man tror är involverat i igenkänning.
Mediala temporalloben – Mediala temporalloben var också aktiverad vid skuldkänslor. Denna del reglerar funktioner då som tal, syn, hörsel och även minne.

Temporalloben finns på båda sidor av hjärnan och inkluderar det limbiska systemet (även kallad känslohjärnan se föregående inlägg) med bland annat amygdala och hippocampus inkluderat. Från temporalloben utgår neuronala nätverk till hjärnan från kroppen och vice versa. Nätverken förmedlar bland annat information till hjärnan från sensoriska receptorer i organ ute i kroppen så som hjärta, lungor, matsmältningssystem i mage och bål. I temporalloben och limbiska systemet finns centra som översätter denna information till smärta och njutning eller olika känslor. Signaler skickas även via nätverken vidare ut som kommandon till kroppen. Temporalloben brukar delas in i olika funktionsområden. Ett för visuell bearbetning, ett för auditiv bearbetning, ett för spatial, rumslig registrering. Här finns centra för lagring av objektivt minne samt ett för emotionell bearbetning.

Hypnos och förändringar

Forskning baserad på hjärnscanning på 57 människor under guidade hypnossessioner visade minskad aktivitet i dorsal anterior cingulate cortex, dACC, som är en del av ACC, anterior cingulate cortex (ACC område bakom frontalloben som kontrollerar funktioner så som förmåga till flexibilitet, förmåga att byta fokus och beteende, förmåga att trycka undan reaktiva känslor innan de uttrycks som beteenden). dACC verkar förmedla information som som har betydelse för olika beteende, bland annat tankeförmåga bestående av val av olika strategier som del i framtidsplanering. Neuroner i dACC utövar hög nivå av abstrakt kontroll över beslut och handling. Under hypnos såg man minskad aktivitete i dACC. 

Hypnosen guidades på samma sätt som i vanlig hypnosbehandling för ångest, trauma eller smärta. Förändringarna syntes dock bara hos dem som svarade an med avslappning i ett hypnotiserat tillstånd genom att bli absorberade utan oroliga ”vardagstankar”. Inte alla deltagare kunde slappna av så att djup hypnos kunde bli möjlig. Förändringarna sågs också enbart när personerna var under hypnostillstånd. Inte när de trätt ut ur tillståndet. 
Ökad aktivitet syntes även i förbindelserna mellan den dorsolaterala prefrontala cortexen och insula. Dorsolaterala prefrontala cortexen DLPFC finns i pannloben. Spatial förmåga och arbetsminne för till exempel språk, problemlösning, matematiskt resonemang finns i DLPFC. Vid skador här försämras förmågan till egna medvetna val där individens handlingar kommer i högre grad att styras från vad som händer i dess omgivning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorsolaterala_prefrontalkortex

Hypnos kan leda till minskat ältande och grubblande

Hypnos ökade förbindelsen mellan DLPFC och Insula. Insula är centra för signaler inifrån kroppens olika inre organ som är påverkade av det autonoma nervsystemet. Insula tar emot signaler som smärtimpulser från inre organ och registrerar tillstånd, störningar här i samt i Autonoma Nervsystemet. Sensoriska signaler så som till exempel olika organstörningar tolkas via insula som smärta, olustkänslor, obehagliga fysiska sensationer. Insula relgerar homeostas och balansering av hormoner med mera i organfunktioner. Här registreras information som lagras i minne, omvandlas i emotioner, smak, lukt, hörsel, minne och bearbetning för språk, uppfattning av tid och musik. 
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Insula_(anatomi)

I studien såg man att hypnos även medförde minskat samarbete mellan DLPFC och mediala prefrontala cortex samt posterior cingulare cortex och det så kallade Default mode-nätverket. Default mode-nätverket har visat sig som mest aktiverat när vi dagdrömmer, när tankarna vandrar runt utan att vi socialt interagerar med omvärlden, tankar på externa uppgifter, tankar på andra människor, planering framåt och minne av det förflutna. Default mode-nätverket bearbetar och kopplar samman information från lägre system så som limbiska systemet, amygdala och centrala nervsystemet. 

Av denna minskning drogs slutsatsen att testpersonens handlingar under hypnos inte längre var så självmedvetet utförda. Att jämföra med flow, när man är så engagerad i något att man inte tänker på att man utför det. Man bara utför och är mer ”ett” med handlingen. Slutsats blir vidare att reflektioner på det egna jaget, dess framtid och dåtid försvinner alltså under hypnos. 

Hypnos kan minska kronisk smärta och smärta vid förlossning & operationer.

Hypnos har visat sig vara en effektiv behandling för att minska smärta så som vid kronisk smärta, förlossning, operationer. Stress, post traumatisk stressdisorder, fobier, ångest lindras av hypnos med mera. Forskarteamet hoppas på att dessa resultat kan påverka vården att ta in hypnos som behandling för smärta och ångest och därmed sänka patienters intag av humörsreglerande mediciner och värktabletter.
https://med.stanford.edu/news/all-news/2016/07/study-identifies-brain-areas-altered-during-hypnotic-trances.htm

Fler referenser:
2 – day Hypnosis for Trauma & PTSD Certificate Course. A hypnosis, Mind/Body & Neuroscience Approoach to Effectively Treat Trauma & PTSD by Carol Kerhaw, Ed. D. Bill Wade, M.Div., LPC, LMFT

Finn insikt, kom till ro

Hem

https://terapibehandlingar.se/

TerapiBehandlingar undersöker: Trygg eller Otrygg Anknytning

De underliggande känslor vi har när vi är i kontakt och relaterar med andra människor, visar ofta samma mönster av hur vi tidigt kände runt våra dåvarande omsorgspersoner. Om kontakt med andra ofta medför negativa känslor, konflikter och grubblerier så kan det vara tecken på tidig otrygg anknytning. Genom att studera de olika sätt vi anknyter och har kontakt med andra idag, kan vi inte bara förstå de anknytningsstrategier barndomen lärde oss. Vi får även ett tydligt känslomässigt och mentalt material att bearbeta och processa utifrån. Om vi vill få bättre relationer så kan vi börja att notera och bearbeta känslorna som nuvarande relationer väcker. Till exempel genom reflektion, självmedkänsla och mentalisering så ökar vi självacceptans och healingförmågan. Då kan vi bearbeta och förändra villkoren i våra relationer.

Texten bygger vidare på föregående text: https://terapibehandlingar.se/psykisk-ohalsa-utvecklingstrauma/

ANKYTNINGSTEORIN KOMMER TILL

Anknytningsteorin utvecklades på 1950 talet av den brittiska psykoanalytikern John Bowlby och den amerikanska utvecklingspsykologen Mary S. Ainsworth. Beroende erfarenheterna från de tidigaste och mest sårbara tiden i vårt liv så kommer vi neurobiologisk utveckla anknytningssystem någonstans mellan trygg och otrygg. Trygg anknytning innebär förmåga att tryggt kunna knyta an och forma relationer till människor som klarar att möta våra behov idag. De andra tre anknytningsmönster Bolwby med forskartema kom fram till kallas för otrygg-undvikande, otrygg-ambivalent och otrygg-disorganiserad. De såg att de tidiga banden mellan barnet och dess omsorgsgivare har ett mycket stort inflytande på hur den vuxne liv sedan blir. De såg att barnet sökte efter olika sätt att anknyta för få ut mest omsorg, uppmärksamhet och i bästa fall kärlek från sin omsorgsgivare. Bolwby med team såg att barn genom sin medfödda överlevnadsinstinkt automatiskt tonar in sig känslomässigt på omsorgsgivaren och på vad denne klarar av att ge. Barnet anpassar sig så gott det kan till sin förälder. Det utformar sitt anknytningsmönster för att öka sina överlevnadschanser och säkra en så bra och trygg omsorg som möjligt.

Studie: Preattachment face från födelse till 6 månader:

Bäbisar använder beteendesignaler så som att gripa, ta, gråta, le, kisa och skapa ögonkontakt för att attrahera sin omsorgsgivare. Omsorgsgivare tenderar att stanna och uppehålla sig nära sin baby när babyn bemöter omsorgsgivaren positivt. I den mån det går kommer barn att uppmuntra sina vuxna att uppehålla sig nära dem då närhet lugnar dem. Barn känner igen moderns röst, ansikte och lukt. Under de första månaderna är barnet ännu inte fäst vid sin omsorgsfigur tillräckligt för att visa att de bryr sig när de lämnas med okända vuxna. De kommer under den första tiden inte känna någon rädsla för främmande människor.

Barn internaliserar den emotionella karaktäristik som finns i deras primära relationer. Barn lär sig att reglera sina beteenden genom att förutse deras vårdares svar på dem. Genom denna interaktion konstrueras i det som Bowlby kallar för inre arbetsmodeller. Tidiga erfarenheter uppstår i samband med att hjärnan utvecklar neurala strukturer och nätverk. Barnets tidiga anknytning med omsorgsgivaren ger dem handlingsplaner eller scheman för hur att forma andra nya relationer. Detta styr hur individen relaterar till andra även som vuxen. Utifrån tidiga anknytningserfarenheter lär det sig hur det blir accepterat av i sin omgivning och vad de kan förvänta sig från sina omsorgsgivare.

THE STRANGE SITUATION

De studier som Mary Ainsworths iscensätte genom experimentet ”The Strange Situation” (Uganda 1967, USA 1971) kom att stödja Blowbys teori om att barn knyter an på trygga eller otrygga sätt.

The strange Situation test genomförs enligt följande steg (hämtat från wikipedia):
1. Modern och spädbarnet introduceras till testrummet.
2. Modern och spädbarnet är ensamma i testrummet. Modern är stilla medan barnet utforskar miljön.
3. En främling kommer in i testrummet, samtalar med modern och rör sig sedan mot spädbarnet. Modern lämnar diskret rummet.
4. Första separationen sker nu. Främlingens beteende är fokuserat mot spädbarnet.
5. Första återföreningen nu. Föräldern möter och tröstar barnet och lämnar sedan testrummet igen.
6. Andra separationen sker nu. Spädbarnet är helt ensamt i rummet.
7. Fortsättning av andra separationen sker nu. Främlingen kommer in i rummet och fokuserar sitt beteende på spädbarnet.
8. Andra återföreningen sker nu. Modern kommer in, rör sig mot barnet och plockar upp barnet. Främlingen lämnar testrummet.

Man såg att barnen i experimenten använde närvaron av en sensitiv och lyhörd omsorgsfigur som en ”trygg bas” att återvända till och våga söka sig ut på självständigt utforskande. Man såg att även de mer sensitiva, lyhörda vårdnadshavarna enbart fick trygga gensvar från barnen 50% av experimentstiden. Så även uppmärksamma och inkännande omsorgsgivare kommer att brista i kommunikationerna med sina barn. Men ju mer uppmärksam och inkännande vårdnadsgivare är desto större chans att dessa brister åskådliggörs och blir reparerade.

STILL FACE EXPERIMENT

På 70-talet genomförde den amerikanske utvecklingspsykologen Edward Tronick studier på barns anknytningssystem genom ”Still Face Experiment”. Nyfödda till några månader gamla barn studerades ihop med sin närmsta vårdnadshavare. Vid något tillfälle under testtiden upphörde vårdnadshavaren att interagera med barnet, svarade inte på barnets kommunikation utan visade bara upp ett helt stilla ansikte. Barnen började då fort uppvisa oro, upprördhet.

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

Slutsatsen var att om barnet inte får varm social kontakt med sin vårdnadshavare så kommer de känna oro, upprördhet och till slut depressivitet. Mer nyligt utförda studier på 4 månader gamla barn som utsattes för ett andra ”Still Face Experience” två veckor efter det första testet, uppvisade fortare oro på sätt de inte hade gjort under det första testet. Det visade att barnet minns i hur det första experimentet slutade och hur de känt oro

Anknytningsmönster – en konsekvens av omsorgsgivares bemötande av sitt barns uttryck av känslor

Vi överför konstant emotionell information till vår omgivning liksom vi känslomässigt känner av och absorberar dem runt oss. Barn är mycket känsliga för sin omgivning – allt från tonfall, språk till värderingar och åsikter. Barns utveckling är helt beroende av sina anhörigas förmåga att se dem och förhålla sig inkännande. Barnet utvecklar en känsla av vem de är utifrån hur deras närmsta anhöriga tänker, känner och bemöter dem – såväl positivt som negativt. De behov eller känslor hos barnet som föräldern upprepat inte ser eller står ut med kommer barnet själv ha svårt att hantera, reglera inom sig.

Om mamman möter sitt barns ilska eller rädsla med egen rädsla eller ilska så kommer sannolikt rädsla/ilska väcka ytterligare rädsla inom barnet. Moderns sätt att hantera sin inre rädsla/ilska sker samtidigt som hon bemöter barnet med olika tonfall, ansiktsmimik och bemötandestrategier. En mamma som alltid uppvisar samma beteende när barnet upplever en specifik känsla kommer troligen medverka till att en fast beteendestrategi skapas i barnet när räsla/ilska uppstår inuti. En mamma som uppvisar olika reaktioner vid olika tillfällen när barnet visar samma specifika känsla kommer troligen att orsaka förvirring i barnet. Utfrån moderns bemötanden formas grundläggande övertygelser i barnet om orsakerna och konsekvenserna av att uppleva och uttrycka specifika känslor. Ett känslomässigt uttryck kan bemötas negativt av en omsorgsgivare det bemöts med acceptans av en annan.

TRYGG ANKNYTNING

Ett tryggt barn känner att det kan lita på att deras vårdgivare kan tillgodose deras behov av närhet och emotionellt stöd. Dock kommer även en trygg vårdnadsgivaren att brista ifråga om lyhördhet och förståelse. Men de kommer i högre grad att reparera skadan. Det vill säga det kommer i högre grad att i efterhand trösta sitt barn, förklara och rätta till. Detta ger barnet en inlärningsmodell för att senare kunna trösta och lugna sig själv. Tryggt anknutna barn är trygga, utforskande, glada, snabba, känsliga och konsekventa i sina beteenden. De tror och litar på att deras behov kommer att bli tillgodosedda.

OTRYGG ANKNYTNING

Otryggt anknytningsmönster skapas tillsammans med vårdnadsgivare som av olika orsaker inte klarar av att vara närvarande med barnets olika behov och känslor. När försjunkenhet, inre distraktioner med uppmärksamhetsbrister, rädsla, frustrationer, ilska och negativa förväntningar på barnet uppstår i föräldern bygger det in anknytningsbrister i barnet. Olika beteendemönster så som till exempel masochistiska, ”peoplepleasing”, sadism, psykopati, narcissism startar i de tidiga omsorgsbristerna. När barnet inte hittar en öppen, kärleksfull kontaktväg så finner det ut andra sätt för överlevnad tillsammans med sin anhörige. Strategier kan vara att antingen gå i kamp för att bli sedda, eller osynliggöra sig, förneka sina behov för att ge plats till en anknytningsstörd anhörig. På så vis säkras överlevnad genom en omedveten uträkning från barnets sida så att den anhörige bäst ska kunna se och fortsatt ta hand om barnet. Ett lugnt tyst barn kan medvetet hindra behov av rörelse, lek, tröst för att inte provocera en förälder med egna skadade anknytningsmönster. För en förälder med lite energi över kan barnets behov lätt kännas övermäktigt. Barnet börjar då hitta kompensatoriska strategier där det behöver ignorera sina grundbehov för att få kontakt, tröst med mera. Olika brister i omvårdnad så som att inte få mat vid hunger, inte gå och lägga sig vid trötthet, inte få röra sig vid rörelsebehov, inte bli sedda med respekt, kärlek och glädje väcker rädsla, ilska, sorg och apati hos barn.

Dessa osedda känslor är ofta grunden till de överlevnadsbeteenden barnet lär sig. Barnet känner intuitivt in förälderns intställning till dess benov och införlivar denna inställning till sig själva. Inte sällan är det så som självhat och inre kritiker skapas. Inlärda överlevnadsstrategier är ofta bestående av fastfrusna känslor från upplevda omsorgsbrister och anknytningstrauman. Dessa kan lokaliseras som energiblockeringar i olika muskulatur, vävnad och organ.

Otrygga anknytningsmönster innebär dysreglering i det autonoma nervsystemet där stress tenderar att överväga. Denna tidiga stress kan bland annat hämma hjärnans utveckling med olika kognitiva förmågor, minneskapacitet samt funktioner i hormonsystemet med mera. Dessa dysregleringar blir kroniskt återkommande när triggerfaktorer i omgivningen påminner om den tidigt upplevda stress. Människor tenderar att som vuxna att upprepa sina tidiga anknytningserfarenheter.

Svaren på vad vilken typ av anknytning vi haft som barn finner vi säkrast i sättet vi som vuxna söker eller undviker kontakt med andra.

OTRYGG-AMBIVALENT

I the Strange situation test uppträdde en grupp barn ångestladdat när de skiljdes från sin förälder. De grät, skrek och vankade av och ann. När föräldrarna återvänt och försökte trösta sina barn så gick inte de inte att lugna. De fortsatte tröstlöst sina beteenden. Dessa barns föräldrar uppvisade ett mer känslomässigt nyckfullt bemötandesätt än föräldrarna till tryggt anknytna föräldrar. Otrygg – Ambivalent anses utgöras av 10-15% av den amerikanska befolkningen. Människor med otryggt-ambivalent anknytning rapporterar oftare att de upplever ångest och ilska. Deras uppträdande är oftare oroligt, osäkert, aggressivt, icke konsekvent. Ibland agerar de inkännande sätt och ibland likgiltigt eller aggressivt. De har låg tillit och litar inte på andra vill eller kan vara en del i att tillgodose deras behov.

I the Strange Situation test syntes barn ur denna kategori vara mindre nyfikna på omgivningen. De var mindre benängna till att undersöka leksaker och rummet i allmänhet. De var på sin vakt i kontakten med den främmande personen, även när föräldern var närvarande. När föräldern försvann blev barnet mycket stressat. De uppträdde ambivalent när föräldern återvänt till rummet. Otryggt ambivalent anknytningstrategi blir den naturliga responsen på nyckfulla och oförutsägabara föräldrar. En undergrupp av barn noterades uppträda mer aggressivt och med ambivalent motstånd gentemot föräldern när den återvände till barnet efter testets separationsfas. En annan undergrupp barn uppträdde ambivalent passiva och inlärt hjälplösa när föräldern återvände till testrummet. Forskarteamet tolkade detta som strategier barnet lärt sig använda för att utöva kontroll på interaktionen och den respons de får av föräldern.

OTRYGG-UNDVIKANDE

Otrygg-undvikande anknytningsmönster utvecklas hos de barn som lär sig att undvika sin förälder som främsta strategi när det relaterar till sin förälder. Undvikandestrategi uppstår när omsorgsgivaren avvisar eller inte klarar av att bemöta barnets behov. Undvikandestrategier blir då ett sätt att hantera smärtan av misslyckade tidigare försök till kontakt och behovstillfredsställelse. Som resultat börjar barnet även att negligera sina känslor och behov. Det ignorerar då även känslomässiga signaler med information och vägledning till hur att börja anknyta med människor. Individer med undvikande anknytning blir mindre utforskande och nyfikna. De är emotionellt distanserade, oengagerade och svarar sämre på andras tilltal. Det tror oftare att deras behov inte kommer bli tillgodosedda än individer med trygg anknytning. I ”Strange Situation test” visade barnen i denna grupp mycket lite stress när föräldern lämnade rummet. Barnen visade heller knappt några positiva känslor gentemot föräldern när denne återvände till rummet. En undergrupp ignorerade sin förälder vid återkomsten. En annan undergrupp visade tendens att närma sig för att därefter ignorera och gå bort från föräldern. Barnen var heller inte nyfikna på omgivningen i rummet, detta oavsett vem som befann sig närheten.

OTRYGG-DESORGANISERAD

Inkonsekvens i bemötandestrategier skapar ofta ambivalens, osäkerhet och oro i barnet. Otrygg – Desorganiserad anses utgöra 10-15% av befolkningen i USA. Individer ur denna grupp har noterats uppträda aggressivt, deprimerat, likgiltigt eller som totalt passiviserade. Ibland svarade de inte på tilltal och tendensen att vilja utnyttja andra på olika sätt är högre i denna grupp. De kan uppvisa starka affekter på grund av att rädsla väckts tidigt inom dem. De tenderar att själva uppträda på sätt som för andra är skrämmande. I ”The Strange Situation” test så grät vissa barn under separationsfasen från mödrarna. Mödrarna förmådde sen inte trösta barnen efter att de återvänt till rummet. Därefter noterades barnen börja undvika sina mödrar. De kunde till exempel kura ihop sig vid dörren ut och uppvisa störda beteenden så som att vagga sig själva eller slå sig själva. Barn till allvarligt deprimerade mödrar och till mödrar som hade upplevt personlig förlust innan barnets födelse, uppvisade oftare desorganiserat anknytningsbeteende. Barnen saknade helt strategier för att få att tillgodose sina behov. I inspelningar från the Strange Situation Procedure, syns dessa barn lite smått närma sig den främmande personen i rummet som i önskan av tröst. Därefter sågs de förlora muskulär kontroll och då ofta falla till golvet, som överväldigad av rädsla för att den främmande personen kunde vara potentiellt farlig.

Stress föder mer stress… lugn föder mer lugn

Ju mer barnen erfor ångest och blev upprörda som svar på att förälderns oförmåga att förhålla sig intresserade och lyhörda gentemot dem desto sämre förmåga till egen stressreglering såg man att barnen hade. Ju större stressaktivering i det sympatiska nervsystemet hade de. Varje stressreaktion förstärker den befintliga känslan av otrygghet med motsvarande stressloop i de neurala nätverken. Stressen skapar negativa erfarenheter av mänskliga interaktioner som i sin tur förstärker stressen. En fortgående process som fortsätter generation efter generation.

Att vända otrygg anknytning till trygghet kan ta lång tid men är mödan värd. Jag ger sessioner för att landa i, känna in och gå stegvis och försiktigt fram bland ofta snåriga såriga känslor. Terapi genom andning, möte med bilder, minnen, scener, inre barn och personlighetsdelar kan leda till healing av problematisk anknytning. Ett försiktigt arbete på egna villkor undersöks kroppens minnen i form av frys-, flykt- kamp- dissociationstillstånd olika känslor, återkommande tankemönster, smärtproblematik och spänningsrelaterade fysiskt blockeringar.

Referenser:

P. MC ke ever . M..Sci B BTRS practioner. Understanding trauma: Our body, mind & emotions.

The Science of Emotions & Relationships | Huberman Lab Podcast

https://sv.wikipedia.org/wiki/Strange_situation

https://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_theory#Disorganized/disoriented_attachment

TerapiBehandlingar undersöker: Stress Ångest Depression – generationsöverfört

Hjärnans tidiga utveckling är viktig för hur individens framtida liv kommer att bli. Men hjärnan fortsätter att växa livet ut. Enligt forskare har hjärnan en medfödd förmåga att adaptera till nytt och förändra sig genom att skapa tillväxt i nervförgreningar. Hjärnans förmåga till tillväxt kallas neuroplasticitet. Neuroplasticiteten påverkas av de livserfarenheter vi gör, den miljö vi vistas i, de relationer vi har samt hur väl vi önskar lära oss av och adaptera till livsförändringar.

HJÄRNANS PERSONTYPISKA NEUROSTRUKTUR VÄXER FRAM GENOM VÅRA TIDIGA ERFARENHETER

Hjärnans strukturer växer fram genom samtidig kontakt med anhöriga. Upplevelser och erfarenheter under tiden som spädbarn och till och med som foster kan lägga grunden till vår personlighet. Tidiga erfarenheter kan påverka vilka gener ur vår genbank som stärks, utvecklas samt på vilket sätt. Detta formar vår personlighet. Nervbanor i våra många hjärnstrukturer kommer att stimuleras och skulpteras olika, öka eller minska utifrån de erfarenheter vi gör. Detta pågår livet ut.

OTRYGG ANKNYTNING OCH UTVECKLINGSTRAUMA

Utvecklingstrauma startar redan under tiden i livmodern och ackumuleras genom barndomen. Barnet lär sig att reglera stress genom att föräldern kunnat spegla och lugna barnet på adekvat sätt. Vid otrygg anknytning så finns ingen där som kan lära barnet hur det kan lära sig reglera och lugna ner sina känslor. Misslyckade tidiga kontaktförsök leder till traumatiska känslor utan anhörigstöd för hur att reglera dessa. När ingen finns där som stöd och tröst och som kan bringa klarhet i uppstådda situationer så kommer förvirring och stress byggas upp fysiologiskt såväl som psykologiskt. Misslyckade aknytningserfarenheter lagras som implicita minnen i limbiska systemet vilka sedan kommer uttryckas som automatiska somatiska stressreaktioner. Relationsbyggande och kontaktförsök ligger sedan till grund till mer eller mindre misslyckande relationsmönster i vuxna år.

För mer information om Anknytningssystem läs: http://terapibehandlingar.se/vilket-anknytningsmonster-har-du/

Ju mer stress barnet upplever desto mer aktivt och rikt på nerver och vävnad blir de neurala nätverken i hjärnan som är aktiva under stress. Det är områden i det limbiska systemet med Amygdala samt Hypotalmus – Talamus – Binjurebarken det så kallade HPA-Stress- axeln. För mer om det limbiska systemet läs bloggen ”hjärnskola”. Dessa nätverk och organstrukturer kommer att förstärkas hos stressade barn. Häga nivåer av stress byggs upp bland annat genom i brister i kontakt, samvaro och interaktioner med omsorgsgivare och viktiga andra. Kvalitet och kvantitet på ögonkontakt, tonfall och ansiktsmimik har stor påverkan på olika neurala nätverk. Kortare eller längre störningar i kontakt i tidig barndom kan medföra att HPA-nätverket växer och ge olika grader av stressreaktioner för lång tid fram i livet.

Mindre trygga omsorgsgivare kan medvetet eller omedvetet inrikta sig på att aktivera HPA-Axeln hos barnet som en del av samvaron och uppfostran. Ju mindre trygg uppväxt en förälder själv har haft har desto större risk att dennes psykiska mående oavsiktligt kommer att aktivera HPA-axeln hos barnet. Barn som har en lätt aktiverad HPA-axel blir oftare upprört, argt, ledset, oroligt, klängigt, undvikande, ensamt eller får andra överdrivna beteenden. När barnet inte låter sig lugnas eller klarar av att lugna sig själv kan detta indikera att det har ett otryggt anknytningsmönster.

För att bygga upp ett tryggt anknytningsmönster så behöver barnet uppleva en tillgänglig och närvarande omsorgsperson. En person med snälla ögon att titta in i, ett vänligt tonfall och med ansiktsmimik som inte alltör ofta röjer bakomliggande negativa känslor.

APUNGES BETEENDE VID FÖRLUST/SEPARATION FRÅN SIN MAMMA – studie från 1984 – Parellell med människans beteende

På grund av de många parallellerna med mänskliga beteenden valde ett forskarteam vid Institute of Medicin att studera icke-mänskliga primater. Djur visar samma slags känslor som människor och har många liknande biologiska funktioner. Studien ville få svar på som händer när apungar hindras från kontakt med sina omsorgsfigurer. Detta för att få bättre kunskap i hur sorg uppstår och för att kunna dra paralleller till mänskliga reaktioner av sorg och förlust. Vad man såg var att sorgens uttryck hos apungar i princip är identiskt med mänskligt beteende.

En sann historia om en liten apunge

Forskarteamet följde en 6 månader gammal aphane som de separerade från dess mamma. Apungen lekte först bekymmerslöst med två andra apungar när han upptäckte att hans mamma försvunnit. Det gjorde honom fort upprörd. Han rörde sig snabbt i rummet och började skrika och gråta. Han slutade genast att leka med de andra apungarna och upphörde att utforska leksaker och föremål i rummet. Han visade ett distraherat, okoncentrerat beteende. Hans kompisar försökte locka tillbaka honom till nya lekar vilket resulterade i korta förvirrade möten. Han grät som ett spädbarn och fortsatte att söka efter sin mamma.


Efter några timmar lugnade apbabyn ner sig något. Dock uppstod olika händelser som åter triggade igång kraftfulla gråtattacker och känslomässiga reaktioner. Tiden för insomning utlöste gråtattacker och agitation. Utbrotten minskade gradvis. Han drog sig alltmer undan och inriktade sina aktiviteter enbart mot sig själv. Han beteenden blev repetitiva, han började suga på tummen och manipulera sitt kön. Ungen blev allt mer uppgiven, letargisk och svarade allt mindre på kontaktförsök. Snart klarade han inte hålla sin kropp normalt upprätt. Hans ansikte vändes neråt och han blundade ofta fast han inte sov. Det depressiva beteendet fortskred i oförminskad form under lång tid därefter.

(Institute of Medicine (US) Committee for the Study of Health Consequences of the Stress of Bereavement; Osterweis M, Solomon F, Green M, editors.) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK217852/

Från detta går att dra ganska tydliga mänskliga paralleller. Studier visar att det räcker med att omsorgspersonen är psykologiskt frånvarande, till och med för bara en kortare tid för att skapa oro i barnet.

Otrygg anknytning gör att mödrar bland Makaker apor misshandlar sina avkommor

Ett annat forskarteam undersökte orsaken till varför vissa mödrar bland Makake apor misshandlar sina avkommer. Forskarteamet följde en apmamma som endera misshandlade eller ignorerade sin apunge när denna sökte omsorg. Teamet konstaterade att modern samtidigt med sina destruktiva beteenden även visade tecken på intensiv ångest i relationen till sitt spädbarn. De gjorde antagandet att modern led av en känslomässig störning som kan jämföras med Bolwbys modell för Otrygg anknytning.

Studien pekar på att anknytningsstörningar är orsaken till att mödrar misshandlar sina ungar, för djur så väl som för människor. (Ambivalence in monkey mothering. Infant abuse combined with maternal possessiveness)

https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/1984/02000/Ambivalence_in_Monkey_Mothering__Infant_Abuse.7.aspx

SYMPTOM PÅ UTVECKLINGSTRAUMA

• När stress- och HPA-axeln aktiverats till kroniska nivåer så hindrar det barnets kapacitet att själv sänka sin ångest. Detta är orsaken till varför traumatiserade barn ofta överreagerar vid mindre stressorer och sedan har svårt att hitta lugn själva.
• Känslomässigt och fysiskt passiviserat nedfryst stelnat läge, hyperaktivitet, hyperalert, dissociativt tillstånd.
• Sociala möten sker i paradoxen av att både vilja närma sig och samtidigt undvika andra.
• Ofta uppleva kamp-flykt-frys reaktioner i ett slags nedfryst läge utan förmåga att agera. • Kroniskt hyperalert tillstånd, rädsla, ångest med störningar på minnesförmåga och koncentration.
• Hjärnan ställs på högvarv när trauma är kronsikt ställt in perceptionen att scanna av omgivningar. Detta för att förutse och kunna försvara sig från nya framtida attacker och trauma.
• Hypersensitivitet gentemot stimuli som kan vagt påminna om det ursprungliga traumat.

Kroniska skuldkänslor, skam, självklander och låg självbild – kan vara symtom på utvecklingstrauma.

Kronisk skam är en vanlig beståndsdel i ett tidigt otryggt anknytningsmönster. Det uppstår när tidiga basala behov av närhet, förståelse, omsorg inte tillgodosetts. När önskan om känslomässig kontakt eller behovsuppfyllelse avbryts i barnet skapas skam, smärta. Barnets tolkning av sina normala behov är att de är destruktiva och som en belastning. I det växande barnets självbild byggs då upp på sig själv som utifrån omsorgsbristerna. Det kan börja tolka sig själv som att de är en börda, en belastning, att deras själv är destruktivt. De kan börja uppleva att de förtjänar eller trubbar av för destruktiva, respektlösa, manipulativa. nonchalanta, svekfulla, våldsamma omvärldsbemötanden. Individens tendens till förminskning av effekterna av traumat är stor. De kan hålla en reviderad eller förmildrande uppfattning om de övergrepp de utsatts för. Idéer om att deras förövare har rätt, är kraftfull och har mycket inflytande kan leda till fortgående otrygghet även om övergreppet har slutat sedan länge. Individen kan rättfärdiga sin förövares beteenden genom att tankar att hen är destruktiv och förtjänar att bli dåligt behandlad. Genom tankar om att ”Ont ska med ont fördrivas” så kanske hen kan bli en bättre person. (Vanlig inställning inom sekter) Fysiologiskt och psykologiskt kommer individen att lätt att överväldigas av ångest eller skräck eller stanna i hyperalert läge och känslomässigt ”släcka ner”, stänga av som om man vore en elektrisk apparat.

• Dissociation kan vara vanlig reaktion hos vuxna som resultat av förnekade tidiga omsorgsbehov. Dissociation kan innebära upplevelse av fysisk bortdomning, som att gå i dimma, bli disträ, ofokuserad, okoncentrerad, utanför sig själv, inte vara i kontakt med sig själv och sin kropp. Dissociation kan innebära att inte kunna fokusera och koncentrera sig.
• Fysiska smärtsymdrom uppstår ofta som resultat av tidig omsorgsbrist. Många som har befriats från sina smärtsyndrom uppger att det skett först när de i symtomen mött en djupare existerande smärta eller skam.

Hjärnan är formbar och går att träna om genom livet.

Hjärnan har vuxit klart när vi är ca 25 år. Många är tillväxtfaser ska hjärnan gå igenom innan. I puberteten ökar kontakten mellan prefrontala cortex och amygdala. I prefrontala cortex finns dopamincenter som är involverat motivation, beslutsfattande, och sätta upp framtidsmål. Genom prefrontala cortex kan vi trycka bort oönskade handlingsimpulser.

I puberteten testar och lär sig ungdomar hur olika beslut och handlingar landar ifråga om känslomässig belöning och bestraffning. Oftast handlar det om att prova olika beslut i sociala möten med omvärlden. I takt med att sociala interaktioner upplevs som belönande utvecklas motsvarande neurala nätverk koppat till dopaminrika centra i prefrontala cortex. När sociala interaktioner misslyckas involveras amygdala och andra kopplade stressrelaterade strukturer och neurala nätverk tränas in.

Det sociala utforskandet under tonåren är en fortsättning på det tidiga bandet mellan barnet och vårdgivaren.

En god tidig anknytning skapar en trygg grund för barnets personlighet att utvecklas. Trygg anknytning blir bestående genom frekvent dopamin och seratonin insöndring. Detta till skillnad från att växa upp med anknytningsbrister med höga nivåer av stresshormoner i kroppen. I den trygga anknytningen är vårdgivaren fysisk med barnet på ett mycket lugnande sätt. Av vikt spelar att föräldern ser med stora och vidgade ögon på barnet. Det förstärker den trygga basen varifrån barnet sedan upptäcker världen. Den storögda interaktionen med föräldern ökar dopaminfrisättningen i barnet. Det kan ses genom att barnet vänder sig bort som om det blir för mycket. På detta sätt driver den trygga anknytningspersonen olika belöningssystem i barnet, så som det endogena opioidsystemet, serotonin och oxotocyn, som ju alla är kopplade till njutningen av stundens vara, här och nu.

Det sociala utforskandet som sker i tonåren är en förlängning av den tidiga interaktionen med vårdnashavaren. Det går ut på att finna balans och reglering av nervsystemet. Puberteten innebär en ökad neural anslutning till känslor där belöningssystemen involveras inklusive amygdala med ökad hotdetektion.

När man som vuxen vill personlighetsutveckla sig eller läka ut trauman så behöver den prefrontala cortex samarbeta med limbiska systemet och amygdala. Den prefrontala cortex frisätter läkningens dopamin. Dopaminet är närvarande när man med hjälp av prefrontala cortex reflekterar över och synliggör de stressrelaterade minnen som ligger lagrat i limbiska systemet. När man i kontakt med stress och traumatiska känslor och minnen samtidigt ser sina problem ihop med ljus och helande sensationer, så samarbetar dessa center i hjärnan.

Fler referenser:

R. Karr-Morse, M.S Wiley. ”The Role of Childhood Trauma in Adult Disease”
P. MC keever . M..Sci B BTRS practioner. Understanding trauma: Our body, mind & emotions.

TerapiBehandlingar undersöker: Magkänslans roll för självkänsla

Psyket är ett invecklat system av många registrerande, transformerande, vidareförmedlande, samberoende organ. Till exempel har kinesisk medicin i årtusenden hävdat att inälvor så som lever, njurar, mage, tarmar och andra inre organ samverkar och formar våra känslor och humör. Nu verkar ökad forskning stödja denna övertygelse

MAGEN SKAPAR KÄNSLOR

Mag- och tarmkanalen är täckt med massor av neuroner och proteiner. Dessa har till uppgift att kommunicera och styra funktioner. Det ingår i ett system av nerver som kallas för Enteriska Nervsystemet ENS. ENS är tillsammans med Sympatiska Nervsystemet och Parasympatiska Nervsystemet en del av det autonoma nervsystemet. ENS förmedlar information till hjärnan om tillstånden i mage och tarm. ENS är involverad i matsmältning men även i att hantera fysiska reaktioner som till exempel stressens påverkan i magen

När vi föds är inte ENS fullt utvecklat ännu. I takt med att vi utvecklas så kommer ENS integreras med både matsmältning och immunsystem. ENS fungerar i samverkan ANS, med stress, kamp- flykt och lugn och ro mekanismerna. Stress under tidig uppväxt påverkar utveckling i ENS negativt ifråga om matsmältningsförmåga, immunförsvar och näringsupptagningsförmåga.

Magen hjälper till produktionen av må-bra-signalsubstanser

Hos varje människa skapas över 100 triljoner mikrober av vilka 80 % finns i tarmsystemet. Mikrober anses stå för produktionen av de 30 huvudsakliga signalsubstanser som förmedlar budskap i våra kroppar. Häribland dopamin och 90 % av serotonin. Mikroberna tar inte bara emot födan, utan hanterar även sensorisk information från yttre stimuli i miljö och sociala interaktioner. Mikrobernas tillväxtmiljö är sårbar för stress, ångest, depressioner. När vi upplever en viss typ av stress så dör även en motsvarande form av mikrober vilket påverkar produktionen av neurotransmittorer/signalsubstanser. Detta påverkar i sin tur hur vi mår i våra kroppar, vilka känslor som alstras, vilka centra som aktiveras i hjärnan ifråga om förmåga eller oförmåga till klarhet, medvetenhet, kreativitet. Störda balanser i dopamin och serotonin brukar observeras hos personer med depressioner, schizofreni och andra psykiska funktionsnedsättningar. Obalans i serotonin- och dopaminnivåer kan även leda till en rad fysiska sjukdomar.

https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/06/gut-bacteria-on-the-brain/395918https://sv.wikipedia.org/wiki/Enteriska_nervsystemet

Intuitivt terapiarbete kan ge ökad insikt kring smärtreaktioner och fysiska funktionssänkningar

Kanske vi har kroniskt spända axlar, en ofta krånglande IBS mage, eller återkommande migränattacker. I symbolterapi kan vi börja undersöka olika symtom genom inre gestaltande och bildform. Inre bilder kan ge information om när symtomen ökar eller minskar, hur de hänger ihop med olika livshändelser, om budskap finns som vi kan lära oss av, insikter om hur vi kan förbättra tillståndet. Kanske det är möjligt att öppna upp för minnen, känslor så som sorg, ilska och genom detta påbörja en väg mot läkning

https://terapibehandlingar.se/massage-lugn-beroring/symbolterapi-med-beroring-pa-massagebrits-2/

SAMBANDET MELLAN MAGEN OCH GOD SJÄLVTILLIT, SJÄLVKÄNSLA

”Magkänsla”, på engelska ”gutfeeling”, är ett uttryck för att vi i magen känner något om en situation utan att vi kan förklara varför. Ett finare ord är interoception. Interoception baserar sig på vår förmåga att uppfatta och agera utifrån de fysiska inre sensationer vi får som gensvar på upplevelser utanför oss. Magkänslan och interoceptionen består av signaler på om vi är i trygghet eller i fara. Att ha god interoception eller magkänsla innebär god självtillit, det vill säga att vi litar på att det vi känner är rätt för oss att agera på. Ju mer traumatiserade eller stressade vi är desto mer tenderar vi att ignorera kroppsbaserade känslor sensationer och interoception. Det leder till att vi känner att vi inte kan lita på oss själva med känsla av allmän otrygghet

SAMBANDET MELLAN MAGEN OCH VÅR PERSONLIGHET

Näringsfrämjande tillväxtmiljö för mikrober sker både genom hälsosam mat och genom positiva, trygga sociala relationer. Stress i uppväxtmiljön kan ge kroniska funktionsförsämringar i viktiga organ. Vid ett stresspåslag kommer processer i immunförsvar, reproduktions- och matsmältningssystem naturligt att kortvarigt avstanna. All energi behövs till kamp- flyktreaktionerna. När krisen är löst eller hotet försvunnit kan alla livsuppehållande processer återgå i cirkulationssystem och organ. Om vi under barndomen ofta eller ständigt känt oss sårade, ofta eller ständigt behövt vara på vår vakt, så kommer kamp- och flyktmekanismerna ofta eller ständigt vara påställda.

Stressnivåerna kan komma att bli kroniskt höga när kroppen alltid är beredd på nya faror. Det tar energi från immunförsvar, matsmältning med mera. Genom barndomen lagras minnesscheman baserat på tidiga interaktioner med anhöriga. Dessa lagras bland annat i hjärnans limbiska system i form av implicita minnen för automatiserade beteendestrategier innehållande kamp och flyktreaktioner. En hel personlighet kan formas utifrån hög aktivering av det sympatiska nervsystemet, SNS. Med ett ofta eller ständigt aktiverat SNS märker vi inte att stress blivit normalläget. Det kan då det vara svårt att förstå hur och varför olika fysiska och psykiska problem uppstått.

Andnings- och Rörelseterapi kan ge bättre magkänsla och bättre interoception

Aktiverande andningsterapi är basen i andningsbaserad traumahealing så som i BBTRS. Det ökar och tränar upp medvenhet om våra kroppssignaler och behov här och nu. Aktiv andning aktiverar sympatiska nervsystemet och genom det kommer vi i kontakt med vår fysiska stress- och traumareaktioner.

Fysisk smärta, spänningar är ofta resultat av kroppens olika sätt att spjärna emot för att slippa känna känslor

Biodynamic Breath and TraumaReleaseSystem är en terapi som först tränar fokus på trygga sensoriska platser i kroppen. Pendling mellan sensoriskt trygga, lugna fysiska platser sker med aktiverande andning. Aktiverande, kraftig andning intensifierar upp den stress vi tidigare i livet lagrat i kroppen. Under sessionen ges kroppen möjlighet till fria uttryck för att förlösa stressen ur systemet. Rörelse, röstutlevelse, toning, egenmassage, stretch, meditation och varande i trygghetsförknippade fysiska tillstånd är innehållet och träningen. Stressaktiverande andning sker under mycket reglerade former i noga samspel med klient. När stress och traumarespons ökar inom klienten genom andningens påverkan återgår sessionen till den uppövade tryggheten inom individen. Den trygga platsen ger även den självhealing som vi alla är kapabla till.

SOCIAL ÅNGEST, FOBI INNEHÅLLER FÖRVRÄNGD TOLKNING AV MAGENS & KROPPENS SENSATIONER

Social ångest störning (SAD) är ett exempel på där forskning konstaterat att tolkning av fysiska sensationer kommer medverka i den sociala självuppfattningen. I SAD kommer personens negativa förväntan på sociala interaktioner förhindra verklighetsnära tolkning av det som händer. Forskning visar att SAD aktiverar delar av hjärnan så som insula, dorsal anterior cingulate (dACC), dopaminerga systemet (striatum).

Sensoriska tryck, sammandragningar, rörelser i inre organ, i diafragma, andningsrytm är kroppsliga tillstånd som har betydelse för alla individers humör och subjektiva inre värld och reflektioner. När en människa upplever en hotfull situation kommer kroppsliga stressreaktioner att utlösas. Andning kommer att öka och stresshormoner produceras. Kroppen försätts i kamp- och flykt tillstånd med aktivering i muskler och andra organ. För barn är detta traumatiska upplevelser som kommer att integreras med dessas självbild. När sociala situationer tidigt varit problematiska kommer stress associeras till social förmåga. Negativa bilder, känslor, tankar på ”hur jag är” kommer att associeras med liknande situationer. Enbart en tanke behövs på tidigare obehag för att samma alarmerande kroppsliga signaler ska uppstå.

Detta bygger en självbild baserat på misslyckanden. En individ med SAD kommer på så vis att ha en mental negativ förväntan på sin sociala insats. Den negativa förväntningen kommer att överskugga en mer sann tolkning av vad som verkligen händer i sociala situationer. Den negativa förväntningen genererar en slags mental blockering för att korrekt uppfatta de inre fysiska sensationerna så som kommer från till exempel mage, bröstkorg och andra delar. Den mentala föreställningen är alltså inte är synkron med de verkliga fysiska sensationer som uppstår inom individen i en ny social situation. Personen har en stark mental idé om sin sociala insats som ger en förvrängd verklighetsbild. Det förhindrar objektiv analys både av det som sker inom och utom individen.
https://cptsdfoundation.org/2019/04/11/the-neuroscience-of-shame/

Hjälp för den med social ångest:

Kroppsmedvetenhet, kroppscanning, självmedkänsla

Kroppsscanning fokuserar på kroppens signaler och sensationer här och nu. Genom daglig träning på att notera sensationer inom en, om så bara 5-10 minuter, känna in varje del kan medföra att vi släpper den mentala tolkningen. Det kan öka insikt för vad som verkligen händer fysiskt i en ångestprovocerande situation. Och även dra bort tankarna från tidigare katastrofskapande bilder.

Att träna på att uppmärksamma och känna in positiva fysiska förnimmelser till exempel genom att sätta ord på dem, kan öka lugn och avslappning. Så som ”avslappad, flödande, varm, mjuk, skön, lugn, pirrande, vibrationer, livfull”. Det i sin tur kan träna uppmärksamheten på att känna det fysiskt positiva även när mer hotfulla triggande situationer uppstår.

Referenser:
P. MC keever . M..Sci B BTRS practioner. Understanding trauma: Our body, mind & emotions.

TerapiBehandlingar undersöker: Stressens & påfrestande känslors fysiologiska förlopp

När vi varit med om en situation som triggat ångest eller andra traumatiska känslor så skapar detta samtidiga stressreaktioner i vår kropp och hjärna. En stressutlösande händelse kan dels trigga en överdriven känslomässig reaktion där händelsen är liten i förhållande till reaktionen. Då handlar det oftast om att vi varit med om svårare situationer tidigare som nu gjort oss extra sårbara. Allt som påminner om den historiska situationen eller situationerna väcker nu starka reaktioner om och om igen. Eller så står vår reaktion i proprotion till faran i händelsförloppet då hot och fara varit verkliga och överhängande. Oavsett vad den utlösande situationen består i så är stressförloppet i kropp och hjärna ganska lika. Förstås med skillnader i styrka och duration.

Stress ökar hormonnivåer

Det som händer är att kroppen ställer in sig i beredskap på att överleva hot och fara. Hjärnans, nervernas och hormonernas system för alarm om fara slås på och ibland slås det aldrig helt av. Detta ger omedelbara påslag i det system som styr och sprider hormoner genom blodomloppet, det endokrina systemet. Stressens hormoner består bland annat av adrenalin och kortisol och förmedlas genom det endokrina systemet. Endokrina systement ser till så att binjurarna utsöndrar stresshormonerna ut i blodet. Det får oss aktiva, alerta så att vi kan försvara oss, rädda oss undan, springa eller spela död (dissociera) i flykt, frys eller kamp-tillstånd. Det får oss att gå på högvarv. Stress kan hålla oss försvarsinställda eller sysselsatta med strategier för att undvika olika triggande situtationer.

Olika nivåer av stress ligger till grund i våra invanda överlevnadsstrategier för social samvaro där vi pressar oss själva för att vara effektiva, högpresterande eller perfeka, snälla och anpassade och så vidare.

Olika typer av stress har koppling till olika sätt att hantera stress

Viss stressforskning har kommit fram till att det finns olika typer av stress som är kopplade till varierande sätt att hantera stress. Olika stressreaktioner aktiverar olika fysiologiska samverkanssystem mellan strukturer i hjärnan, inälvsorgan, hormoner, transmittorsubstanser med mera. En forskargrupp såg två olika strategier i hur människor hanterar stress. De såg att den ena gruppen hanterade stress genom att gå till försvar i ”fight-flight” som reaktion. Den andra gruppen reagerade genom att underkasta sig. ”Fight-flight” aktiverar adrenalin och noradrenalin och är något som utsöndras även när vi högpresterar. Stressreaktionen ”underkastelse” involverar hormonet kortisol. Kortisol ökar vid reaktioner som passivitet, hjälplöshet samt vid långvarig stress.

Handlingsmönster vid stress kan aktivera tidiga anknytningsmönster

Att ofta hamna i stess kan handla om tidiga inlärningsstrategier när vi som små lärde oss hur vi kunde anknyta till våra anhöriga. Inte sällan aktiveras stress i relationer till andra direkt eller indirekt. I bloggen Anknytningsmönster djupdyker vi barns strategier för hur de bäst kan bevara kontakt och anknyta till sin omsorgsperson. Om vi vuxit upp i en otryggt ambivalent anknytningssituation kan inlärda beteenden vid stress vara att antingen uppträda aggressivt eller passivt. Se blogg för anknytningsmönster

Stress kan hindra signaler till vissa processande funktioner i hjärnan

Hjärnan styr och skickar signaler med information till andra delar av kroppen om att öka de stresshormonella insöndringarna. Onormalt höga stressnivåer kan ibland bli normalläget. Kroppen behöver då ta energi från andra funktioner. Det endokrina systemet som även ser till så att näringsämnen bryts ner och omsätts till energi, måste nu sättas på ”hold”. Detta för att ge energi till hålla stresshormonerna på hög nivå, så att kroppen är alert, vaken att fly eller försvara sig vid hot och fara. När näringsämnen inte bryts ner på grund av stress kan andra problem lätt uppstå, så som nedsättningar i matsmältningfunktioner.

Till exempel så kan signaler hindras från att nå strukturer i hjärnan som kan sortera och skapa mening i händelser, t.ex. i prefrontala cortex. Är stress och traumatiska känslor lätt aktiverat i oss kan det även bidra till negativa konsekvenser för minne, inlärning, förmåga att reglera känslor, utvecklas socialt med mera. Dessa stress- och trauma reaktioner hämmar, stänger av och stryper känslor och förmåga att känna och vara mer närvarande i kroppen.

Traumatiska händelser och stress som lever kvar fysiskt kan leda till tillstånd av adissociation, känsla av vara bortdomnad från sin kropp, avskuren livet och avsaknad på kontakt med sitt känsloliv. Regelbundet upplevd stress och traumatiska känslor kan medföra svårigheter i att kunna sortera, finna mening och sätta händelser i sitt sammanhang. Att vända blad, gå vidare och göra avslut blir svårt om hög stress lever i nervsystemet.

Stress skadar kroppen på olika sätt och kan på sikt generera stressjukdomar så som: hjärt- och kärlsjukdomar, hjärtinfarkt, magsår, sömnproblem, utmattningssyndrom, depression, försämrad matsmältning, förstoppning, försämrat immunförsvar, koncentrationssvårigheter, inflammationer i muskler och leder. Dessa sjukdomsförlopp sker oftast genom omedvetna processer.

Återhämtning

Det är viktigt att hitta bra metoder för avslappning och återhämtning. Vi behöver också medvetandegöra varför och vilka situationer som stressar så att vi kan htta andra mer positiva vägar ut ur det.

Vad är det som händer neurobiologiskt vid stress och trauma?

Nervsystemet är indelat i två system, centrala och perifera nervsystemet. Till det centrala nervsystemet hör hjärnan och ryggmärgskanalen i ryggraden. Centrala nervsystemet utgör center för kontroll och tolkning och integrering av information. Perifera nervsystemet består av 31 ryggmärgsnerver och 12 hjärnnerver. Ryggmärgsnerverna förmedlar information från ryggmärgskanalen och ut i kroppens alla muskler, vävnader och organ och tillbaka igen. Även hjärnnerverna förmedlar information till hjärnan och ut i kroppens alla vävnader och organ och tillbaka igen. I det perifera nervsystemet finns det Autonoma nervsystemet (ANS) med det Sympatiska (SNS) och Parasympatiska nervsystemet (PNS). Dessa system reglerar hjärtrytm, andning, sömnrytm, matsmältning. Genom det sympatiska nervsystemet sker aktiviteter som kräver mer energi av kroppen. Vi behöver det sympatiska nervsystemet för att genomföra fysiskt mer ansträngande aktiviteter som att gå, cykla, resa oss från soffan och aktivera oss. Vi behöver en viss adrenalininjektion med ökat blodtryck och hjärtrytm för att kunna sätta igång aktiviteter och få saker gjorda. Men adrenalinet måste upphöra efter en viss tid. Det parasympatiska systemet fungerar tvärtom. Det sänker aktivitet och energiomsättning. När kroppen vilar så sker det genom det parasympatiska nervsystemet via processer som sänker blodtryck och hjärtfrekvens.

Sympatiska nervsystemets processer

Sympatiska nervsystemet SNS höjer energiomsättning och aktiverar kamp- eller flyktresponserna. Skickar signaler från centra i hjärnan via endokrina systemet till binjurarna att frisätta hormoner så som adrenalin och noradrenalin. Blodsockret höjs samtidigt som hjärtrytm, blodtryck ökar och mer blod pumpas ut till musklerna, stimulerar utlösning hos man. Matsmältningen saktas ner, salivutsöndringen minskas och luftrören slappnar av. Pupillerna vidgas, urinblåsan slappnar av. Sympatiska systemet sätter igång psykologiska funktioner som: Målorienterad, aktivitet, tempo, fokus, koncentration, extrovert förhållningssätt.

Parasympatiska nervsystemets processer

Parasympatiska nervsystemet PNS Lugnar kroppen för att spara och upprätthålla energi. Sänker hjärtslag och blodtryck. PNS sänker spänningar och aktivering i muskler. Saktar ner och fördjupar andning. Gör att urinblåsa dras samman, stimulerar erektion av könsorgan, ökar salivutsöndring, stimulerar aktivitet i gallblåsan, bronkerna dras samman. Parasympatiska systemet sätter igång psykologiska funktioner som: Avslappning, får oss att sakta ner och ser de större, övergripande sammanhanget av saker, tar in intryck, introvert förhållningssätt, processorienterad

Det är viktigt för hälsan att dess två system är i balans. När nervsystemet kommer i obalans längre perioder så kan det leda till att man antingen fastnar i ett hög aktiverat läge där man blir kaotisk, splittrad, orolig, ofokuserad, överkänslig.

Eller så fastnar man i ett avslaget läge där man ”stängt av”, upplever hjärndimma, känner sig splittrad, saknar motivation, känner sig apatisk och som i dvala. Man kan uppleva båda ytterligheterna

När det parasympatiska nervsystemet aktiverats leder det energisänkning. I trötthetssyndrom är det parasympatiska systemet ständigt aktiverat. Symtomen kan komma med yrsel, låg puls, lågt blodtryck, trötthet, muskelsvaghet, svimningskänsla och magbesvär. Som följd vill många minska sina sociala kontakter och isolera sig. Depression, handlingsförlamning och trötthet är symtomen med flera.

Limbiska systemet, inlärning, stress och trauma

De centra i hjärnan som är aktiverade vid stress och traumatiska upplevelser kallas det limbiska systemet. Olika mindre hjärnorgan räknas in i det Limbiska systemet.

Det limbiska systemet kallas ofta för känslohjärnan. Det styr över reaktionerna hos det autonoma nervsystemet ANS med SNS och PNS. Det limbiska systemet medverkar i hjärtrytm, blodtryck, andning, minne och stressnivåer. Det är med och styr hormon balanser och påverkar vårt humör. Det limbiska systemet tar emot information från våra sinnen och översätter denna till smärta eller njutning och är till exempel involverat i sexuell njutning. Systemet har minne för både behagliga och traumatiska upplevelser och uppfattar inkommande hot i nutid. Överlevnad och beteenden som leder till minst smärta är limbiska systemets fokus. Denna styrs av minnen tidigare erfarenheter. Limbiska systemet hämmar eller kontrollerar impulser för utlopp av aggressiva, våldsamma beteenden och känslor så som ilska och rädsla. Detta är kopplat till minne av social eller fysisk bestraffning vid sådana känslor och beteenden. Dock saknas förmåga att moraliskt bedöma rätt från fel.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Screenshot_20201229-213107_Drive-700x390.jpg

Studier har visat att det limbiska systemet är aktivt hos de flesta djurarter när det gäller beteenden som att av att närma sig, gå emot eller att undvika och gå bort från. Att närma sig eller undvika har säkrat art-överlevnad både hos människor och djur över årtusenden. Limbiska systemet hjälper oss att söka situationer som aktiverar minst möjliga smärta och högst möjliga njutning och säkrar vår överlevnad. Detta spelar stor roll i beteendeinlärning. Har vi erfarit negativa känslor av att närma oss kommer vi istället att undvika för att det visat sig ge minst obehag och vice versa. Så våra tidiga anknytningsmönster (trygg, otrygg-ambivalent, otrygg-undvikande anknytning) lärs in bland annat med hjälp av limbiska systemet.

Thalamus – ”portvakten” (del av det limbiska systemet)

Thalamus ingår i det Limbiska systemet. Här tas sensorisk information emot och här avgörs vad i informationsmängden som är viktig. Endast några få procent av informationen släpps in. Här görs en övergripande tolkning av vad som händer inom individen baserat på denna sensoriska information. Information skickas sedan vidare till Hippocampus, en annan del i det Limbiska systemet.

Hippocampus (del av det limbiska systemet)

I Hippocampus skapas känslor, fokuseringsförmåga och inlärning. Här formas och lagras minnen. Korttidsminnen omsätts här till långtidsminnen. Hippocampus registrerar vilken tid det är, var vi befinner oss rumsligt, geografiskt och signalerar hur vi rumsligt kan orientera oss. Hippocampus kan särskilja ny information från välkänd och kan utifrån tidigare erfarenheter känna igen om vi möter hot. Inkommande information jämförs blixtsnabbt med mängder av lagrade minnen av tidigare hotfulla situationer. Hippocampus arbetar fortare än vårt medvetande (det vill säga de hjärnstrukturer som förmedlar medveten analys och reflektion). Depression, kronisk stress och PTSD kan krympa hippocampu

Amygdala – Alarmklockan (del i det limbiska systemet)

Nästa del i Limbiska systemet är Amygdala. Amygdala aktiveras vid rädsla, oro, aggression och sexuella beteenden. Amygdala fungerar som en alarm- eller varningsklocka. Här tas information emot från fysiska sensorer, känsel, syn och ljud. Detta alarmsignalerande organ identifierar om inkommande information är relevant ur överlevnadssynpunkt. Signaler för kamp- och flyktreaktioner sätts igång här och skickas vidare. Amygdala är en av flera hjärnstrukturer som processar känslor, speciellt ilska och rädsla. Minneslagring för tidigare upplevda starka känslor finns här ur vilken samma känslor lätt kan väckas och återaktiveras. Amygdala i den högra hjärnloben lagrar traumabaserad information och minns det som tidigare väckt rädsla och skräck. Högra Amygdala lagrar upplevelser som varit för stressande för hjärnans bearbetningsförmåga. Här finns lagringar av traumatiska händelser från tidig ålder, när hjärnan varit för ung för att bearbeta stressen.

Svåra känslomässiga upplevelser trängs bort in i Amygdala där de lever kvar som implicita eller undermedvetna minnen. Dessa minnen aktiveras i form av fysiska responser snarare än renodlade visuella minnen. Man kan säga att kroppen minns det medvetandet glömt. Amygdala agerar på information från våra fysiska sinnen och svarar tillbaka genom omedelbara kroppsliga reaktioner. Vad händer till exempel när vi ser en bil komma emot oss. Ja det beror på hur vi bedömer situationen. En person som tidigare blivit påkörd men överlevt kanske tänker: ”Bilen kommer att döda mig! Hjälp!!!” Amygdala signalerar omedelbart till Hypotalamus som via delar av hjärnstammen aktiverar ANS och SNS. Rädsla och alla fysiska processer sätts igång för att klara av att fort hoppa åt sidan.

Hypotalamus – ett informationsnav (del i limbiska systemet)

Hypotalmus styr Autotoma Nervsystemet, ANS, genom att skicka signaler till körtlar så som hypofys, sköldkörtel och binjurar om att avsöndra hormoner. Hypotalamus sänder sina signaler till hjärnstammen vid ryggmärgskanalen. Hypotalamus mottar information från många inre organ så som hjärtat, vagusnerven, magsäck och matsmältningssystem och huden. Hypothalamus har ingen uppfattning om faran är verklig eller inte utan reagerar med samma stressrespons oavsett. Hypotalamus ingår tillsammans med hypofysen och binjurebarken i den så kallade stressaxeln som frisätter stresshormoner varibland kortisol, noradrenalin, adrenalin med flera ingår

Hjärnstammen och kamp och flyktreaktioner

Hjärnstammen sitter i närheten av ryggradens början. Hjärnstammen består av delar såsom hjärnbryggan och förlängda märgen. I hjärnbryggan finns funktioner för reglering av sömn och vakenhet. Förlängda märgen och hjärnbryggan reglerar andning. Vid upplevt hot, stress och traumatisk upplevelse kommer man exempelvis att hyperventilera, andas mycket ytligt eller hålla andan helt.

Hjärnstammen transporterar signaler om att starta kamp- frys- flyktreaktioner med enda fokus att säkra överlevnad, skaffa mat och skydda oss mot fara. Dessa centra har radar inställd på rädsla och agerar automatiskt, omedelbart vid minsta hot och fara. Här finns ingen förmåga till eftertanke eller konsekvenstänk.

Hjärnstammens Locus Coeruleus och kamp och flyktreaktioner

I Hjärnstammen sitter ett område Locus coeruleus som forskning funnit viktig för diagnoser som PTSD, depression, ADHD, ångestsjukdomar. Här sitter viktiga funktioner för att återställa kroppen från stress till vila, där homeostas funktionen återreglerar kroppen från ytterlägen till balans. Merparten av styrning av signalsubstansen noradrenalin utgår härifrån. Noradrenalin är även den viktigaste signalsubstansen hos det sympatiska nervsystemet. Den som utsatts för trauma kommer att uppleva kronisk och överdriven oro och lätt återuppleva stress. Naturlig homeostas har satts ur spel vid PTSD, depression, ADHD och ångestsjukdomar. I studier av deprimerade har man till exempel sett halten noradrenalin varit låg.

Locus coeruleus reglerar även sömn och vakenhet. Den som har utsatts för trauma kan ha svårt att sova på grund av oförmåga till nedvarvning. Eller så är man alltid trött fast man sover mycket. Det sker på grund av homeostas rubbingar.

I Locus coernuleus regleras upplevelse av smärta. Locus coernuleus styr hormoninsöndring relaterat till smärta.

I en frisk person kommer sympatiska systemet aktiveras med lagom mycket stresspåslag när individen behöver. Men därefter återgå till parasympatiskt viloläge kommer när det behövs. Homeostas ser till så att individen inte fastnar med hög stresshalt när kroppen är stilla. Men vid stressjukdomar har stressnivåerna blivit nästan kroniskt höga även när kroppen är stilla.

I Locus coernuleus finns minne och förmåga till flexibelt beteende, uppmärksamhet och impulskontroll. Brist på homeostas kommer försvåra förmåga till flexibilitet, uppmärksamhet och impulskontroll.

Sammanfattning av limbiska systemets arbetsfunktion

Sammanfattningsvis så kommer sensorisk information först till Thalamus som väljer ut vilken information som är relevant för individens överlevnad. Informationen släpps sedan igenom till Hippocampus. Här jämförs informationen blixtsnabbt med lagrade minnen av tidigare hotfulla situationer. Om något nu känslomässigt liknar tidigare hot så skickas informationen om hot och fara till Amygdala. Amygdala signalerar allvaret och sänder vidare budskapet till Hypothalamus som via hjärnstammen aktiverar det autonoma nervsystemet och med hormoninsöndring och kamp- och flyktreaktionerna.

Limbiska systemet bearbetar information fortare än neocortex, hjärnans övre delar. Här avgörs om inkommande information utgör ett hot redan innan vi är medvetna om fara. Limbiska systemet är inställt på att fortare leta efter negativ information än positiv i syfte att prioritera vår överlevnad. Systemet är således inställt på negativ förväntning som kan förklara varför det oftare är lättare att minnas det negativa än det som varit positivt. Man kan säga att limbiska systemet inte är bra på förnekelse. Minsta tillstymmelse om fara kan orsaka intensiva känslor och obekväma fysiska sensationer och få individen att utföra impulsiva och aggressiva handlingar. Som kan vara fallet vid PTSD.

Ursprungligt trauma finns lagrat det Limbiska systemet. Vid relativt små stimuli kan traumat vakna till liv och återföra kroppen till den ursprungliga reaktionen.

Vanliga symtom på disreglering, störningar i homeostas i ANS.

Migrän, huvudvärk, vertigo, högt blodtryck, hjärtarytmi, dysfunktion i ANS med blodtrycksfall och illamående (POTS), kroniskt trötthetssyndrom (CFS), komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS), fibromyalgi, Irritable Bowel Syndrome (IBS), Chronic Fatigue Syndrome (CFS), astma och autoimmuna sjukdoma

Vid kronisk stress dras förbindelserna mellan nervceller tillbaka och blir mindre. Det leder till försämrad kommunikation mellan nervcellerna.

Forskning har visat att hjärnbarken i ett område i pannloben är tunnare hos människor med utmattningssyndrom. Här finns centra för koncentrationsförmåga finns bland annat här samt organisations- och planeringsförmåga. Dock visade forskning att hjärnbarkens volym kan återställas och bli normal igen. Efter två år hade hjärnbarken återställts hos dem som undersöktes.

Ett annat område i hjärnan som också förtunnas vid utmattning är Striatum. Striatum är ett område som påverkar minne, känslor, språk, val av beteenden samt rörelseförmåga. De patienter upplevde mental trötthet hade tunnare striatum än de med mindre mental trötthet.

Amygdala är ett annat område som påverkas vid utmattningssyndrom. Tekniker för avbildning har visat uppförstorade Amygdolor hos utmattade. Man såg att aktiviteten förändrats mellan Amygdala och andra delar av hjärnan. Amygdala styr våra reaktioner på omvärldsförändringar utifrån kamp-, flykt- eller frysresponser. Förändringar kan väcka mycket rädsla hos den som är utmattad eller traumatiserad.

https://www.hjarnfonden.se/2017/12/vad-ar-stress-och-vad-hander-i-kroppen-nar-vi-stressar

Traumatic symtoms are not caused by the ”triggering” event it self. They stem from frozen residue of energy that had not been resolved or discharged; this residue remains trapped in the nervous system where it can wreck havoc in our bodies and spirits.” Peter Levine PhD:

Referenser:

P. MC keever . M..Sci B BTRS practioner. Understanding trauma: Our body, mind & emotions.

https://www.1177.se/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/sa-fungerar-hjarnan/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rnstammen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lillhj%C3%A4rnan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Locus_coeruleus

https://sv.wikipedia.org/wiki/Limbiska_systemet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mellanhj%C3%A4rna

https://sv.wikipedia.org/wiki/Perifera_nervsystemet#Autonoma_nervsystemet

TerapiBehandlingar undersöker: Trauma, stress & oförmåga att slappna av. Är mänskligheten traumatiserad?

Ordet trauma kommer från grekiskans ord för sår, skada. Trauma som ord brukar förknippas med emotionell smärta, lidande och livsbegränsning. Emotionell smärta uppstår vid oförmåga att ”smälta” en känslomässigt omskakande upplevelse. Händelsen överväldigade oss när vi inte inre resurser för att förstå, bemöta, bearbeta, släppa den och må bra igen. Vid trauma tenderar händelsen efterlämna återkommande minnen, humörsvängningar, fysisk stress, sömnsvårigheter, beroenden med mera. Trauma är en återupprepning av samma stressresponser som uppstod vid den ursprungliga traumatiska händelsen.

Stress varierar givetvis från allvarlig stress till lättare. Visst mått av stresspåslag måste vi ha för att aktivera oss, men bara under en avgränsad tid. Stressen måste sedan avstanna och ge plats åt vila och återhämtning. Stress blir negativ om den stannar kvar, mattar ut oss, skapar fysiska sjukdomar eller pågår som ett led i negativa känslor och tankar. Stress blir negativ om den får oss att utsätta oss för potentiellt farliga situationer och/eller skada oss själva eller andra.

Under en trauma reaktion sker samma eller liknande kemiska fysiska processer som under en stressreaktion. Bara att traumareaktionen är svårare ur alla aspekter. Stress eller trauma, de är inte alltid lätta att skilja åt. Givetvis finns mildare former av stress och trauma och allvarligare mer kroniska former av stress och trauma.

Vi kan ana att vi bär på viss grad av trauma om våra kroppar upplever återkommande stress. Ångest, rädsla, ledsnad, ilska är fysiskt olika reaktionsvarianter på stress. Kanske vi inte minns någon utlösande historisk händelse som kan förklara återvändande negativa reaktioner. Minnesbristen gör det svårt att förstå varför vi får emotionella utbrott eller drama och ofördelaktiga situationer uppstår i våra liv. Stress, ångest och negativa känslor återkommer dock för att de är bundna till vissa givna yttre eller inre sensoriska situationer. Dessa triggar automatiserade minneslagringar i nervsystemet laddade med kamp- flykt- fryspresponser. Det sker som i form av instinktiva instruktioner för hur vi ska bete oss ifråga om kroppsspråk, tonfall, bemötande et cetera så att vi på bästa sätt försvarar och bevarar vår existens.

Trauma påverkar både kropp och psyke, hjärna och nervsystem. Trauma under uppväxt hämmar kognitiv, psykologisk, fysisk emotionell utveckling. De rent fysiologiska stressprocesserna är liknande i alla människor. Medan de utlösande händelserna och orsakerna till stressreaktioner ser oändligt olika ut för olika människor. En uppsjö av olika faktorer kan ge en person återkommande trauma- eller stressreaktioner.

Trauma uppstår och yttrar sig på många olika sätt. Olika trauma har flera dimensioner och samma trauma kan påverka individer på olika sätt. Traumat och dess efterkommande reaktioner yttrar sig med individuella skillnader och är olika i intensitet, långvarighet, svårighetsgrader, komplexitet, frekvens. Trauma kan uppstå med milda till mycket allvarliga och handikappande symtom

Betydelsen av trauma är inte så mycket vad som hände utan mer vad vad dess följdverkan blev. Vilka är reaktionerna som traumat efterlämnade som återkommer igen och igen.

Trauma kan uppstå av en enstaka traumatisk händelse eller av upprepade händelser.

Posttraumatisk Stress Symdrom PTSD definieras enligt följande hos DSM-5 (DSM-5 används som diagnosmanual i svensk psykiatri)

Följande kriterier avser vuxna, tonåringar och barn som är äldre än 6 år. För barn som är 6 år eller yngre, se motsvarande kriterier i: https://psykiatristod.se/regionala-vardprogram/posttraumatiskt-stressyndrom—ptsd/symtom-och-kriterier

Exponering för faktisk död eller livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld på ett (eller fler) av följande sätt:
1. Själv utsatt för en eller flera traumatiska händelser.
2. Själv bevittnat en eller flera sådana händelser där någon annan drabbats-.
3. Underrättats om att en traumatisk händelse drabbat en nära familjemedlem eller en nära vän. Obs: När det rör sig om faktisk död eller livsfara som drabbat en familjemedlem eller nära vän, måste det ha rört sig om en våldsam händelse eller ett olycksfall.
4. Vid upprepade tillfällen, eller under extrema omständigheter, exponerats för motbjudande företeelser vid en eller flera traumatiska händelser (t ex först på plats att hantera mänskliga kvarlevor; utredare vid polisen som vid upprepade tillfällen konfronteras med detaljer kring övergrepp mot barn)

Ett eller fler av följande påträngande symtom associerade med den traumatiska händelsen föreligger med debut efter att händelsen inträffat:
1.
Återkommande, ofrivilliga, påträngande och plågsamma minnen av den traumatiska händelsen.
2. Återkommande mardrömmar där innehållet och/eller affektläget i drömmen är kopplat till den traumatiska händelsen. Obs: Hos barn kan mardrömmar förekomma utan att innehållet har tydlig koppling till händelsen. 3 Dissociativa reaktioner (t ex flashback) där personen upplever det som om, eller handlar som om, den traumatiska händelsen upprepas på nytt.
4. Intensiv eller utdragen psykisk plåga vid exponering för inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen.
5. Uttalade fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen.

Ständigt undvikande av stimuli associerade med den traumatiska händelsen, med debut efter att händelsen inträffat, vilket visar sig i ett, eller bägge, av följande:
1.
Undviker, eller bemödar sig om att undvika, plågsamma minnen, tankar eller känslor om den traumatiska händelsen, eller som är nära associerade med händelsen.
2. Undviker, eller bemödar sig om att undvika, yttre omständigheter (personer, platser, samtal, aktiviteter, föremål, situationer) som framkallar plågsamma minnen, tankar eller känslor om den traumatiska händelsen, eller som är nära associerade med händelsen.
3. Negativa kognitiva förändringar och negativt förändrad sinnesstämning med koppling till den traumatiska händelsen, med debut eller försämring efter att den traumatiska händelsen inträffat, vilket visar sig i två (eller fler) av följande: a) Oförmögen att minnas någon viktig aspekt av den traumatiska händelsen på grund av dissociativ amnesi
b) Ihållande och överdrivna negativa uppfattningar eller förväntningar på sig själv, andra eller världen (t ex ”jag är värdelös”, ”man kan inte lita på en enda människa”, ”världen är genomgående farlig”, ”hela mitt nervsystem är förstört för alltid”). c) Ihållande, förvanskade tankar om orsaken till eller konsekvenserna av den traumatiska händelsen, vilket leder till att personen anklagar sig själv eller andra. d) Ihållande negativt känslotillstånd (t ex rädsla, skräck, vrede, skuld eller skam). f) Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter. g) Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor. h) Ihållande oförmåga att uppleva positiva känslor (t ex kan inte känna lycka, tillfredsställelse eller kärlek).

Markanta förändringar av personens stimulusreaktioner som en följd av den traumatiska händelsen, med debut eller försämring efter att den traumatiska händelsen inträffat, vilket visar sig i två (eller fler) av följande:
1. Irritabel och argsint (redan vid liten eller obefintlig provokation), vilket i typfallet visar sig i form av verbal eller fysisk aggressivitet mot människor eller föremål.
2. Hänsynslöst eller självdestruktivt beteende.
3. Överdrivet vaksam.
4. Lättskrämd.
5. Koncentrationssvårigheter.
6. Sömnstörningar (t ex svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig sömn).

Varaktigheten av symtomen (kriterierna B, C, D och E) i mer än 1 månad. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden. För mer information om PTSD se: https://psykiatristod.se/regionala-vardprogram/posttraumatiskt-stressyndrom—ptsd/symtom-och-kriterier

Det finns två huvudkategorier av trauma. Typ 1 & typ 2

TRAUMA TYP 1 – OPERSONLIGT TRAUMA, CHOCK TRAUMA
Avser enstaka oväntade händelser. De kan kallas stort T-trauma, Chock-trauma eller Akut trauma. Innehåller kriterier som oftare än typ2 trauma ger Diagnosen Posttraumatisk Stress Disorder PTSD enligt DSM-5 (se ovan).

Exempel på typ 1 Trauma
Allvarlig skada, sjukdom. Våldsamt överfall. Rån. Sexuella övergrepp. Traumatisk förlust. Att vara offer för eller vittna om våld. Bevittna terroristattack, naturkatastrof, trafikolycka. Uppleva militär stridsincident. Sjukhusvistelse. Psykiatrisk sjukhusvistelse. Förlossning. Medicinskt trauma. Självmordsförsök. Livshotande sjukdom. Att få en diagnos.

En enstaka traumatisk händelse kan ha avgörande effekt på sömnen, på sociala relationer och förmågan att relatera till andra och ge annan funktionsnedsättning för traumat relaterade förmågor. Ångest, depression, isolering, ökad användning av droger, alkohol, mediciner är vanliga följder av en enstaka traumatisk upplevelse.

TRAUMA TYP 2 – INTERPERSONELLT TRAUMA, KOMPLEXT TRAUMA
Komplext trauma typ 2 beskriver trauma som skett under en del av barndomen och tidiga utvecklingsstadier. Är ett repetitivt trauma det vill säga trauma har upprepats under en tidsperiod, ofta som en del av ett interpersonellt förhållande där offret känt sig maktlös och känslomässigt eller fysiskt tvingad, låst, hotad och därmed oförmögna att förhindra traumat.

Ett diagnos relaterad till typ 2-trauma är Complex Post Traumatic Stress Disorder enligt DSM-5

Exempel på typ 2-trauma: : Våld i hemmet. Sexuella övergrepp. Känslomässig försummelse, anknytningstrauma, osäker anknytning. Trauma vid födsel. Övergivenhet. Verbala övergrepp förolämpningar, exploaterat barnets svagheter. Tvång. Fysiska övergrepp. Vårdnadshavare som utnyttjar barnet fysiskt, sexuellt, känslomässigt. Långvarig feldiagnos av ett hälsoproblem. Mobbning hemma i skolan eller i en arbetsmiljö. Emotionell misshandel. Fysisk försummelse. Alltför strikt uppväxt ibland religiöst. Rasism, folkmord, krig, tvångsförflyttning från familj eller gemenskap. Historisk, kollektiv eller generationsskada skedd genom exempelvis slaveri.

Komplex trauma involverar ofta många olösta trauman. Ofta händer trauma på trauma så det staplas på varandra och kallas på engelska “polyvictimization”

I USA påverkar komplex trauma typ 2 så många som 1 av 10 barn. Sverige verkar inte vara annorlunda. Typ 2 ger ökad risk för att utveckla PTSD, ADHD, ångestdiagnoser, depressioner och kroniska sjukdomar. Fysiologiska reaktioner från typ 2 trauma liknar dem hos Chock trauma typ I. Men skiljer sig i det faktum att i typ 2 lever upprepat under en stressande relationell dynamik.

Klienter med typ 2 trauma har ofta ingen aning om orsakerna till deras reaktioner, då missförhållandena började redan innan de kan minnas och har alltid hållit på så. Det onormala har blivit så normalt att de inte ser missförhållandet. De tror att de måste minnas vad som orsakat deras symtom, men de minns inte. De förstår därför ofta inte att deras nervsystem äventyrats redan innan deras hjärna har erhållit förmåga till minneskapacitet.

DEVELOPMENTAL/UTVECKLINGS TRAUMA

Developmental/ utvecklingstrauma är en relativt ny term som hänvisar till pågående tidiga erfarenheter hos barn. Traumareaktionerna består av frustrationer från att bli ignorerad och försummad i tidig barndom. Här ingår upplevelse av att vårdnadshavaren inte tonat in sig på känslomässigt adekvat sätt, missförstått eller utnyttjat barnet på olika sätt och av olika skäl. I utvecklingstrauma finns inget stort utlösande trauma utan traumareaktionerna har vuxit fram utifrån upprepat felaktigt bemötande från vårdnadshavare.

Trauma innebär för mycket, för fort med känslan att det händer för fort. Trauma innebär att individen kognitivt och fysiologiskt överväldigats så att förmågan att förstå, integrera och släppa vad som hänt inte är känslomässigt möjlig.

SAMMANFATTNING AV TRAUMAREAKTIONER
Chock, förnekelse, misstro.
Förvirring, koncentrationssvårigheter
Ilska, irritabilitet, humörsvängningar.
Ångest och rädsla
Skuld, skam, självanklagelser.
Drar sig undan från andra.
Känslor av ledsnad eller hopplöshet
Känsla av att inte vara i kontakt eller avdomnad.
Ökad hjärtrytm, muskelspänningar, kronisk smärta
Lättskrämd – hoppar lätt till vid ljud
Ältande, flashbacks, undvikande beteendemönster
Oförmåga att vara här och nu.

Fler Reaktioner som kännetecknar en traumatisk upplevelse är intensiv terror, upprördhet, hjälplöshet, maktlöshet, brist på kontakt med sig själv och sina känslor eller med andra, dissociation, frys- kamp-, flyktreaktion, kollaps.

Traumatiska upplevelser kan ge stress och spänningar i kroppen med cellförändringar och sjukdomar som följd. Traumatiska upplevelser förnekas och dövas ofta genom beroenden och överlevnadsbeteenden som i sin tur kan medföra sjukdomar och ytterligare psykiskt och fysiskt lidande

Undersökningar visar att människor som upplevt allvarliga trauman har:
4 ggr högre risk att bli alkoholister, drogmissbrukare och få sexuellt överförda sjukdomar.
3 ggr så hög risk att få depressioner och använda antidepressiva mediciner, att ha hög frånvaro från jobbet och få allvarliga jobbrelaterade svårigheter. 2,5 ggr så hög risk för att bli rökare och 15 ggr så hög risk för självmord.
Trauma påverkar inte bara dem som direkt varit utsatta utan även dem som lever med den traumatiserade och även framtida generationer. Undersökningar från USA har visat att:

 • Partners till män som lider av PTSD tenderar att bli deprimerade.
 • Barn till deprimerade mödrar riskerar att växa upp med ångest, oro och inre osäkerhet.
 • Mer än hälften av de människor som söker psykiatrisk vård har utsatts för övergrepp, våldtäkt, har övergivits och/eller bevittnat våld som barn i sina hem.

BEHANDLING OCH BEMÖTANDE VID TRUAMA
Typ 2 trauma skiljer sig från typ 1 trauma ifråga om terapeutisk behandling. Enligt den amerikanska traumapsykiatrikern Judith Herman blir många med typ 2 trauma eller komplex PTSD ofta feldiagnostiserade. De får därför inte den önskvärda hjälpen. Detta tror jag dessvärre stämmer för svenska förhållanden också. Jag har ofta mött människor som säger att de inte blivit hjälpta av behandlingen de fått hos psykiatrin (om de ens har fått någon behandling utöver medicinering). Den terapi som ges är ofta exponeringsbaserad KBT behandling, EMDR eller kognitiv behandlingsterapi med terapifokus på att klara ångestprovocerande situationer. Detta är enligt J. Herman en terapi avsedd för typ1 trauma. Men när en person har en mer invecklad och diffus traumabild så som i Trauma 2 så är risken stor att dessa behandlingar förbiser viktiga problemaspekter. Typ 2 trauma innefattar oftare självskadebeteenden, missbruk, dissociation, paranoia och somatiska problem än typ 1. Behandlingarna kanske skulle kunna hjälpa mer om de inriktades på att först träna sensorisk känsla av trygghet, träna förmåga att reglera känslor och förbättra funktionen i det dagliga livet. Därefter kan exponerande terapi bli mer ändamålsenlig.

Trauma förstås ofta inte som trauma. Socialt bemöts ofta trauma med ignorans, skam & tabu, förnekelse – med attityden: ”händer andra men inte mig/oss”, ”offer får skylla sig själva”. Många traumareaktioner noteras inte som trauma och behandlas därför inte av professionella inom landstingets sjukvård och psykiatri. Sjukvården intresserar sig för de rent kroppsliga uttrycken i sjukdomar och mycket sällan på att förstå och ta hänsyn till psykologiska aspekter och orsaker kring det.

Tillgängliga behandlingar av trauma är:

 1. “Top Down” Terapi – Samtalsterapi för att återknyta till vem man är genom att prata om minnen och upplevelser. Vi bearbetar problemen genom intellektets förmåga till insikt och integrering.
 2. Medicinering – Stänger ner kroppens alarmsignaler och förändrar signalerna från hjärnan
 3. “Bottom Up” Terapi – Somatisk terapi där traumaerfarenheterna så som kamp, flykt, frys, kollaps reaktionerna undersöks utifrån ett fysiskt perspektiv.

TerapiBehandlingar ger både somatiskt inriktad terapi och insikts/tankebeserad terapi i syfte att nå och möta trauma- och stressreaktioner från flera håll

Referenser:

https://psykiatristod.se/regionala-vardprogram/posttraumatiskt-stressyndrom—ptsd/symtom-och-kriterier.

http://traumadissociation.com/trauma-abuse

G. Tonkow. 2019. Feel to Heal: Releasing Trauma Through Body Awareness and Breathwork Practice. United States of America: Biodynamic Breathwork & Trauma Release Institute.

UNDERSTANDING TRAUMA:
OUR BODY, MIND & EMOTIONS
Prema McKeever, M.Sci, BBTRS Practitioner