Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på Koppning som behandlingsmetod

Vad är koppning?

Koppning är en flertusenårig asiatisk läkemetod och är en väsentlig metod inom Tradionell Kinesisk Medicin – TCM. I koppning används sugkoppar som placeras, dras och roteras över kroppen. När syret i luften i koppen töms så uppstår ett vakuum och därmed ett trycksug. Trycksuget drar ut hud, fascia, muskler och vävnadsvätska. En bulle av rodnad hud syns genom den genomskinliga koppen. En röd hudsvullnad stannar kvar ett tag efter att sugkoppen tagits bort. Trycksuget tros stimulera läkning av dysfunktioner och obalanser i olika vävnader, organ och funktioner i kroppen.

Koppningsverktyg och dess funktion

Förr användes glaskupor som man med eld hettade upp luftrummet i kupan. När elden dragit ut syret ur koppen så placerades den på huden där den sög tag om och drog upp hudområdet. Idag görs koppningsredskap även av plast, gummi och silikon. Dessa kräver ingen eld och är därmed enklare arbeta med.

Hur skiljer sig koppning från massage

Massage skiljer sig från koppning då massage trycker vävnaden och behandlingsenergin in i kroppen. Koppning drar ut vävnaden från kroppen. Hud, vätska och blod dras ut och in mot i tryckpunkten i sugkoppen. Slagg och gifter friläggs och dras med samtidigt. Dessa har legat bundna i vävnaden och får nu chansen att rensas ut och spolas ut från kroppen. Koppning lossnar upp stagnation i blodflödet så att det kan strömma friare genom den meridian som löper genom eller under koppningspunkten.

Vad är meridianer?

Läran om meridianer har använts inom den kinesiska medicinen i flera tusen år. Meridianerna är 24 till antalet och utgörs av kanaler i formerade i linjer som löper genom kroppen, under huden, fördelat om 12 st på vardera sida av kroppen. Kanalerna leder människans livsenergi, som inom österländsk medicin kallas för ”Qi”. Man tror att pressur eller koppning på en akupunkturpunkt längst med en meridianlinje kan öka flödet av energi eller”Qi” genom meridianen. Varje meridian har koppling till ett specifikt inre organ och/eller en psykisk och fysisk funktion. Yin och Yang delar upp meridiansystemet i två huvudgrupper. I de meridianer som tillhör Yang flödar energin neråt i kroppen. Energin i meridianerna för Yin flödar uppåt. Varje meridian är mer aktiv en viss tid på dygnet och en viss årstid. De tros även vara påverkade av ett visst element så som luft, jord, vatten, eld. Meridianerna är förbundna till olika akupunkturpunkter. Även akupunkturpunkterna tros vara förbundna med inre organ och eller psykiska och fysiska funktioner. Behandling på punkterna genom exempelvis massage, pressur, nålar eller koppning stimulerar cirkulation och flöde av energi i respektive organ och funktioner.

Man menar att människan på fysisk och cellulär nivå är uppbyggda med samma energetiska struktur som jordklotet och universum. Jorden sägs också omfattas av energi linjer, meridianer som har likhet med de kroppsliga meridianerna. Kroppens olika funktioner och organ är likt jorden och dess växt- och djurliv påverkade av årstider och tider på dygnet.

Existerar Meridianer – vad säger forskning?

Det har länge saknats vetenskapliga belägg för att meridianer existerar. Ämnet verkar fortfarande vara omtvistat och många menar att läran om meridianer och akupunkturpunkter är en pseudovetenskap. På senare år har några koreanska forskare tagit sig an ämnet. De använde biofysiska metoder för att se om meridianer existerar. Deras studier visade att energibanor i linje med meridianer i enlighet med österländsk medicin visst existerar. De injicerade en speciell färgningsfärg på akupunktur-punkterna i enlighet med meridianlinjerna. Färgämnet utkristalliserade sig tydligt som tunna linjer längst med meridianerna och akupunkturpunkterna. Linjer syntes aldrig utanför akupunkturpunkterna eller vid sidan av meridianerna. Forskarna såg också att meridianlinjerna inte var placerade ytligt under huden utan utgjordes av ett system av kanaler djupare ner i den mänskliga vävnaden. De såg vätska flyta genom dessa kanaler. Vätskan konstaterades vara vätskeansamlingar för bildande av stamceller. http://upliftconnect.com/science-proves-meridians-exist/

Bilden visar massageverktyg för både koppning och scraping/spooning/Gua Sha. Metoderna arbetar med vävnaden från två håll. Gua Sha skrapar vävnad och trycker den in mot kroppen. Koppning suger ut vävnaden ut från kroppen. Kombinationen ökar cirkulation och bryter stagnerad vävnad från två håll.

I annan studie på akupunkturpunkter kombinerade forskare avbildningstekniker och datortomografi. De studerade mindre områden som hade hög koncentration av strukturer med mikroblodkärl. Man såg att dessa punktvisa sammansättningar av mikroblodkärl tydligt motsvarade kartan över akupunkturpunkter.

I en annan studie publicerad i ”Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena” utfördes undersökning med datortomografi och kontrastmedel. Man fann då tydliga kontrastskillnader mellan icke- akupunkturpunkter i kroppen och anatomiska strukturer motsvarande akupunkturpunkterna. http://upliftconnect.com/science-proves-meridians-exist/

I en annan tvärvetenskapligt baserad studie använde forskare dissektion av mänskliga döda kroppar som metod. Även i denna studie fann man bevis för meridianernas existens. Man fann att bindväv i form av fascia var en viktig anatomisk grundbeståndsdel hos akupunkturmeridianerna. Studien stödjer de uppfattningar som finns om att fascia utgör det fysiska byggmaterialet för meridianerna. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2019/6976892/#B10

Varför är koppning bra?

Precis som med massage ökar koppning produktion av endorfinerEndorfiner är kroppens naturliga egna smärtstillande medel. Suget i koppen drar ut hud, muskler och vävnad från skelettet. Suget frisätter syresatt blod och näringsrik lymfa så att detta kan sippra in i skadedrabbade områden. Läkningsprocessen påskyndas när cirkulationen drar med sig friskare vätska. Lymfvätska har stärkande påverkan på immunsystemet. På så vis kan koppning bidra till att inflammationer och stelhet i lederna minskar.

Koppning är populärt bland många idrottsmän för det ger skydd mot infektioner. Under och efter hårda träningspass uppstår urinsyra, mjölksyra, kolesterol och kalciumavlagringar. Vid idrottsskada hämmar dessa ämnen återuppbyggnad av vävnad och muskler. Koppning bryter ner sådana toxiner så att kroppen kan rensa, spola ut dem. Vävnad läker mer djupgående efter koppning. Det gör att idrottaren kan fortsätta träna utan längre skadeavbrott. Koppning ger alltså möjlighet till mer kontinuerlig träning utan längre avbrott. Kontinuerlig träning och starkare muskler och vävnad som resultat är mer möjligt med koppning än utan.

Vävnad som läker efter benbrott, stukning, bristningar och förslitningar i muskelfibrer, senor och ligament brukar bilda ärr. Ärrbildningen kan framträda som knutor under huden. Ärr uppstår när skadad vävnad drar in intilliggande frisk vävnad för att bygga upp sig utifrån de friska vävnadscellerna. Ofta läker då senor och ligament ihop med muskler och bindväv till sammanväxter. Dessa sammanväxter som på engelska kallas ”Adhesions”, kan även uppstå när genomsläpplighet och cirkulation mellan vävnader stagnerat och de inte längre utbyter näringsämnen. Suget i koppning drar ut vävnad från kroppen och kan på så vis bryta upp sammanväxter, vidhäftningar och felläkt vävnad. Koppning skapar cirkulation och inflöde av syresatt blod och frisk lymfvätska där stagnationer uppstått i ärr och vävnad som vidhäftats. Det gör att friska celler och näringsämnen kommer vävnaden till gagn. Läkningen förbättras.

Ofta har någon form av stagnation i och mellan vävnader uppstått vid myofasciellt smärtsyndrom, eller smärtande triggerpunkter. Myofasciellt smärtsyndrom yttrar sig som smärta när tryck på en muskelpunkt avger smärta i annan till synes oberoende kroppsdel. Denna typ av refererad smärta förekommer ofta vid överansträngda muskler eller efter upprepade rörelser som skadar. Koppning kan bryta upp orsakerna till myofasciellt smärtsyndrom och sätta igång läkningen.

Koppning ökar endorfinhalterna vilket ger smärtlindring. Metoden ökar även flexibiliteten i stela lederKoppning lindrar muskelspasmer som exempelvis kan uppstå efter intensiva träningspass eller vid överansträngning.

Koppning kan ha lindrande verkan på en mängd andra hälsoproblem så som artrit, förkylning, överbelastning, huvudvärk, ångest, insomningsproblem, halsbränna och matsmältningsproblem med fler.

”Blåmärken” efter koppning

När sugkoppen tagits bort stannar sugmärken kvar en tid. Dessa liknar blåmärken. Men de är inte vanliga blåmärken som uppstår efter trauma, slag eller hård stöt mot kroppen. Koppningsmärken uppstår när blodet rinner till huden under den sugande koppen. Terapeuter kan se på märkets färg om stagnation i blodflödet finns. Om märket är ljusrött visar det att man är frisk, medan mörkare färger visar att man antingen kan behöva fler behandlingar eller kolla upp och åtgärda sin hälsa på andra sätt. Märken efter sugkopp bleknar vanligtvis inom några veckor. Man bör inte koppa de färgade områdena förrän märkerna har bleknat.

Kontraindikationer för koppning

Frakturer – akupunktur passar bättre vid frakturer
Nyligen skadad vävnad.
Ödem – Lymfödem, Lipödem, Venösa Ödem
Hjärtsjukdomar
Dermatologiska sjukdomar som exem och variga sår
Autonoma nervsjukdomar – autonom neuropati (Alkoholhaltig neuropati, Diabetesneuropati, Sjukdomar som innebär ärrbildning och härdning (skleros), Guillain-Barrés syndrom eller andra sjukdomar som inflammerar nerver, Hiv och aids, Ärvda nervsjukdomar, Parkinsons sjukdom, Operation eller skada på nerverna, Användning av antikolinerga läkemedel) http://sjukdomarna.se/sjukdom/autonom-neuropati/

Vad ger TerapiBehandlingar?

TerapiBehandlingar skriver ofta inlägg med fördjupning i olika behandlingsmetoder. Detta inlägg handlar som sagt om Koppning som metod för att behandla kroppsliga obalanser. Dock utövar inte praktiken inte koppning, utan hänvisar eventuella nyfikna kunder vidare till andra behandlare.

TerapiBehandlingar samlar flera terapeutiska inriktningar för att komma tillrätta med sambandet mellan kroppens spänningar och smärtförnimmelser vid återkommande negativa tankar och känslor.

Övriga Referenser:

Sports Cupping A Beginner’s Guide to Cupping Therapy for Athletes at Any Level Maggie Hansen

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Meridian_(alternativmedicin)