Information om Psykisk (O)hälsa

Utvecklingstrauma – ofta generationsöverfört

Hjärnans tidiga utveckling är viktig för hur individens framtida liv kommer att bli. Men fortsätter hjärnan att växa livet ut. Vi har en medfödd förmåga att adaptera till nytt, förändra oss och växa. Hjärnans förmåga till tillväxt kallas neuroplasticitet. Neuroplasticiteten påverkas utifrån de livserfarenheter vi gör, den miljö vi vistas i, de relationer vi har samt det psykiska förändringsarbete vi gör med oss själva.

HJÄRNANS PERSONTYPISKA NEUROSTRUKTUR VÄXER FRAM GENOM VÅRA TIDIGA ERFARENHETER

Vår hjärna organiseras och växer genom samtidig kontakt med anhöriga. Upplevelser och erfarenheter under tiden som spädbarn och till och med som foster lägger grunden till vår personlighet. Våra tidiga erfarenheter påverkar vilka gener ur vår genbank som stärks, utvecklas och på vilket sätt. Detta formar vår personlighet. Nervbanor i våra många hjärnstrukturer kommer att stimuleras och skulpteras olika, öka eller minska utifrån de erfarenheter vi gör. Detta pågår livet ut.

OTRYGG ANKNYTNING OCH UTVECKLINGSTRAUMA

Utvecklingstrauma startar redan under tiden i livmodern och ackumuleras genom barndomen. Om anknytningen till tidiga anhöriga varit alltför otrygg så lär sig inte barnet att själv reglera och lugna ner sina känslor. Automatiska minnen av misslyckade tidiga relationer och kontaktförsök lägger till grund till misslyckande relationsmönster i vuxna år.

Dessa anknytningserfarenheter lagras som implicita minnen i limbiska systemet vilka sedan kommer uttryckas som automatiska somatiska stressreaktioner

För mer information om Anknytningssystem läs: http://terapibehandlingar.se/vilket-anknytningsmonster-har-du/

Dock är hjärnan formbar och går alltid att träna även om man haft en sämre start i livet. Med hjälp av en vän, partner eller terapeut är ominlärning och läkning av otryggt anknytningsmönster vanlig.

UTVECKLINGSTRAUMATS NEUROBIOLOGI

Ju mer stress barnet upplever desto mer aktivt och rikt på nerver och vävnad blir de neurala nätverken i hjärnan som är aktiva under stress. Det är områden i det limbiska systemet med Amygdala samt Hypotalmus – Talamus – Binjurebarken det så kallade HPA-Stress- axeln. För mer om det limbiska systemet läs bloggen ”hjärnskola”. Dessa nätverk och organstrukturer kommer att förstärkas hos stressade barn. Det byggs upp genom i brister i kontakt, samvaro och interaktioner med omsorgsgivare och viktiga andra. Kvalitet och kvantitet på ögonkontakt, tonfall och ansiktsmimik har stor påverkan på olika neurala nätverk. Kortare eller längre störningar i kontakt i tidig barndom kan medföra att HPA-nätverket växer och ge olika grader av stressreaktioner för lång tid fram i livet.

Mindre trygga omsorgsgivare kan medvetet eller omedvetet inrikta sig på att aktivera HPA-Axeln hos barnet som en del av samvaron och uppfostran. Ju mindre trygg uppväxt en förälder själv har haft har desto större risk att dennes psykiska mående kommer att aktivera HPA-axeln hos barnet, även oavsiktligt. Ledtrådar till att HPA-axeln är aktiv hos barnet är att det ofta blir upprört, argt, ledset, oroligt, klängigt, undvikande, ensamt eller får andra överdrivna beteenden. När barnet inte låter sig lugnas eller klarar av att lugna sig själv kan detta peka indikera ett otryggt anknytningsmönster.

För att bygga upp ett tryggt anknytningssystem så behöver barnet uppleva en tillgänglig och närvarande omsorgsperson med vänlig ögonkontakt, vänlig ansiktsmimik och vänligt tonfall.

APUNGES BETEENDE VID FÖRLUST/SEPARATION FRÅN SIN MAMMA – studie från 1984 – Parellell med människans beteende

På grund av de många parallellerna med mänskliga beteenden valde ett forskarteam vid Institute of Medicin att studera icke-mänskliga primater. Djur visar samma slags känslor som människor och har många liknande biologiska funktioner. Studien ville få svar på som händer när apungar hindras från kontakt med sina omsorgsfigurer. Detta för att få bättre kunskap i hur sorg uppstår och för att kunna dra paralleller till mänskliga reaktioner av sorg och förlust. Vad man såg var att sorgens uttryck hos apungar i princip är identiskt med mänskligt beteende.

En sann historia om en liten apunge

Forskarteamet följde en 6 månader gammal aphane som de separerade från dess mamma. Apungen lekte först bekymmerslöst med två andra apungar när han upptäckte att hans mamma försvunnit. Det gjorde honom fort upprörd. Han rörde sig snabbt i rummet och började skrika och gråta. Han slutade genast att leka med de andra apungarna och upphörde att utforska leksaker och föremål i rummet. Han visade ett distraherat, okoncentrerat beteende. Hans kompisar försökte locka tillbaka honom till nya lekar vilket resulterade i korta förvirrade möten. Han grät som ett spädbarn och fortsatte att söka efter sin mamma.


Efter några timmar lugnade apbabyn ner sig något. Dock uppstod olika händelser som åter triggade igång kraftfulla gråtattacker och känslomässiga reaktioner. Tiden för insomning utlöste gråtattacker och agitation. Utbrotten minskade gradvis. Han drog sig alltmer undan och inriktade sina aktiviteter enbart mot sig själv. Han beteenden blev repetitiva, han började suga på tummen och manipulera sitt kön. Ungen blev allt mer uppgiven, letargisk och svarade allt mindre på kontaktförsök. Snart klarade han inte hålla sin kropp normalt upprätt. Hans ansikte vändes neråt och han blundade ofta fast han inte sov. Det depressiva beteendet fortskred i oförminskad form under lång tid därefter.

(Institute of Medicine (US) Committee for the Study of Health Consequences of the Stress of Bereavement; Osterweis M, Solomon F, Green M, editors.) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK217852/

Från detta går att dra ganska tydliga mänskliga paralleller. Studier visar att det räcker med att omsorgspersonen är psykologiskt frånvarande, till och med för bara en kortare tid för att skapa oro i barnet.

Otrygg anknytning gör att mödrar bland Makaker apor misshandlar sina avkommor

Varning för starka bilder

Ett forskarteam undersökte orsaken till varför vissa mödrar bland Makake apor misshandlar sina avkommer. I studiens abstrakt skriver forskarteamet att den apmoder de studerade visade intensiv ångest i förhållande till sitt spädbarn. De antog att modern led av en känslomässig störning som kan jämföras med Bolwbys modell för Otrygg anknytning.

Här en Youtube med apmamma som visar god omsrorg om sin unge

Studien indikerar att anknytningsstörningar är orsaken till att mödrar misshandlar sina ungar även i djurriket. (Ambivalence in monkey mothering. Infant abuse combined with maternal possessiveness)

https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/1984/02000/Ambivalence_in_Monkey_Mothering__Infant_Abuse.7.aspx

PSYKOLOGISKA SYMPTOM PÅ UTVECKLINGSTRAUMA

Känslomässigt och fysiskt passiviserat nedfryst stelnat läge, hyperaktivitet, hyperalert, dissociativt tillstånd är några sätt vi har att hantera inre stress på. En del tillbringar tillbringar sitt sociala liv i paradoxen av att både vilja närma sig andra och samtidigt undvika. Fysiologiskt skapar detta kamp-flykt-frys reaktioner i ett slags nedfryst läge utan förmåga att agera. Kroniskt hyperalert tillstånd, rädsla, ångest stör minnesförmåga och skapar koncentrationssvårigheter. Hjärnan går på högvarv för att hålla individen alert i att scanna av omgivningar, förutse och försvara sig från nya framtida attacker och trauma. Individen blir hypersensitiv gentemot stimuli som kan vagt påminna om det ursprungliga traumat. När stress- och HPA-axeln aktiverats till kroniska nivåer så hindrar det barnets kapacitet att själv sänka sin ångest. Detta är orsaken till varför traumatiserade barn ofta överreagerar vid mindre stressorer och sedan har svårt att hitta lugn själva.

MENTALA SYMTOM PÅ UTVECKLINGSTRAUMA

Kroniska skuldkänslor, skam och självklander är symtom på utvecklingstrauma. Uppfattningen om det egna självet som perverterat, destruktivt, dåligt och därför förtjänar eller drar till sig dåliga bemötanden, situationer. Individen förminskar effekterna av traumat. Och har en reviderad eller förmildrande uppfattning om förövarens övergrepp. Idéer om att förövaren är kraftfull med mycket inflytande kan leda till att individen aldrig känner sig trygg även om övergreppet har slutat sedan länge. De enda alternativen kan vara att stanna i hyperalert läge, eller förbli överväldigad av skräck eller släcka ner, stänga av som om man vore en elektrisk apparat som avger för mycket ström. The (Role of Childhood Trauma in Adult Disease by Robin Karr-Morse and Meredith S. Wiley )

SKAM OCH PSYKOLOGISK SMÄRTA SOM SYMTOM PÅ UTVECKLINGSTRAUMA

Skam hindrar oss från att fråga andra om de kan hjälpa oss på ena eller andra sättet. Skammen hindrar oss från att tycka om oss själva fullt ut. Skam är inlärt i situationer när basala behov av närhet, förståelse, mat med mera hindrats genom likgiltigt, kritiskt, depressivt, nedlåtande, oärligt bemötande. Barnet kommer att känna skam samtidigt som det tolkar att det är deras eget fel att behoven ignoreras. Självbilden byggs kring att det är fel på dem. En viss typ av skam kan få våra kinder att rodna. Men den djupare formen av skam erfars som en mer eller mindre tydlig fysisk och psykisk smärta. De flesta känner av denna typ av smärta någon utsträckning.

Otryggt anknytningsmönstret skapas i förhållande till vårdgivarens kritiska bemötande eller icke-bemötande. För att säkra omsorg så behöver barnet ignorera eller förneka sina behov till exempel av kontakt, tröst, mat, sömn, rörelse. Psykiska aspekter hos barnet kommer att identifiera sig med sin anhöriges neglekt. Det kommer att tycka illa om sig själv när behovsimpulser uppstår. Vissa behov kommer behöva ignoreras så mycket att de förträngs. Dissociation kan vara vanlig reaktion hos vuxna när förnekade tidiga omsorgsbehov uppstår. Dissociation kan innebära upplevelse av fysisk bortdomning, som att gå i dimma, bli disträ, ofokuserad, okoncentrerad, utanför sig själv, inte vara i kontakt med sig själv och sin kropp. Dissociation kan innebära att inte kunna fokusera och koncentrera sig.

Skam är en psykologisk och fysiologisk respons. Fysiska smärtsymdrom kan bestå av känslomässig skam. Ofta går det inte att bearbeta smärtsyndromet förrän skammen bakom uppmärksammats och behandlats.

Skam har sämre överlevnadschanser när den bemöts med empati. Att lära sig självempati är avgörande för trauma healing. Välkommen att boka ett träningspass i självempati hos TerapiBehandlingar

Du kanske också gillar …