Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Terapi på Inre Barn & Delpersonligheter

Terapi på Inre Barn & Delpersonligheter är nära sammanflätat med Symbolterapi. Gemensamt är ju föreställningsvärlden och skillnaden är vilka symboler/inre bilder vi väljer för att fånga problematiken. Föreställning är något vi hela tiden använder när vi tänker. Vi kan inte älta, oroa oss eller tänka ut något för framtiden utan föreställningsförmågans inre bilder. Med tankar kommer även olika känslor. I denna typ av terapi kommer känslorna att gå i resonans föreställningsförmågans inre bilder. Det gör oss känslomässigt synkroniserade med förloppen i inre bilder, symboler, inre barn och delpersonligheter. Föreställningsförmågan är här motorn till den psykiska och känslomässiga läkning/förbättring som sker.

Fantasi och förmåga till föreställning är en medfödd och högst naturlig del av psyket som vi använder dagligen varken vi vill eller inte. Rätt riktad och fokuserad så är detta en sann healer. Denna typ av healing används här, men även i exempelvis hyposterapi och NLP. Fantasiförmågan är besläktad med intuitionen. Naturbefolkningar så som indianstammar, inuiter och äldre tiders samer förstod sig på detta. De förstod hur att dra nytta av potentialen i symbolspråk och riktad föreställning. När psyket fokuseras rätt har den kraft att omforma, reformera och läka.

Gå i dialog med dina förträngda delar

När du går i dialog med problematiska känslor och beteenden i form av Delpersonligheter och Inre Barn så lär du känna förträngda delar av dig själv. Du börjar samspela och ofta tala med dem och du får svar. Det kan vara svar du kanske inte alltid gillar eller först förstår. Men med undersökande frågor kan du börja förstå mer om orsaker till beteendet. Du kan börja inse när i tid det har uppstått. Du kan börja förstå att under och bakom negativa beteenden kan smärta, och traumatiska känslor finnas. Så som övergivenhet, sorg eller ångest.

Acceptera och förstå även det irrationella, destruktiva = terapi

Ett irrationellt eller destruktivt beteende kan uppstå som det enda sättet vi kunnat hantera en smärtsam händelse i det förflutna. Ofta är våra handlingsstrategier något vi lärt under barndomen. Dessa strategier kan ses som skyddsmekanismer eller försvar sammankopplade med svåra händelser och känslor som vi inte klarat att hantera och förstå.

Det finns alltid en självbevarande aspekt, till och med i självskadande beteenden. Inre kritiska röster kan ha uppstått som överlevnadsstrategier för att anpassa oss i en negativ ibland hotfull omgivning.

Att börja prata med beteenden som symboler eller personligheter är ett sätt att förstå och acceptera deras existens. Acceptera att de finns är första steget. Det ger energi till att hitta bättre responser och nya vägar.

Obearbetade händelser kan skapa fysiska spänningar och sjukdomar som följd

Om vi lämnar händelser obearbetade så kan det leda till fysiska spänningar. Detta kan i förlängningen skapa smärta och sjukdomar. Symbolterapi och Inre Barn- & DelpersonlighetsTerapi kan även synliggöra och bearbeta känslor som byggt upp fysiska problem, sjukdomar och smärta. Metoden tydliggör och kan kommunicera med känslomässiga aspekter av fysiska problem.

Delpersonlighets- & Inre Barn terapi kan ge dig tydliga, påtagliga bilder på känslorna du undviker eller flyr ifrån. Det kan hjälpa dig att frigöra energi till bättre sätt att ta hand om dig. Din föreställningsförmåga är fantastiskt kreativ och kan ge dig läkande insikter och visa dig snillrika vägar framåt.

För mer information läs gärna om Symbolterapi här

Du kanske också gillar …