TerapiBehandlingar undersöker – plasticit i hjärnan påverkas positivt av Mindfulness, Meditation, Hypnos

Hjärnan är som en stor muskel. Eller snarare en samling av många olika mindre muskler eller strukturer. Dessa strukturer består av kluster av nervtrådar. Olika hjärnstrukturer samverkar i sin tur genom neruala nätverk. Nätverken har olika funktioner för olika informationsbearbetning och kommandon. Det vi känner och tänker ofta aktiverar och förstärker motsvarande strukturer och nätverkssamverkan. Frekvent aktivering medför att nervbuntarna växer i både storlek och täthet samt att nätverken förstärks. Många studier på den mänskliga hjärnan har genomförts genom olika mätmetoder. Dessa har visat att negativa tankar och känslor tränar motsvarande delar i hjärnan och gjort dem kraftigare, mer ”muskulösa”. Förstärkning i olika andra strukturer och nätverk sker på liknande sätt när vi tänker positivt, mediterar, gör avslappningsövningar, tränar fysiskt, eller lyssnar på vacker musik. Flera studier visar till exempel att medition stärker vissa delar i hjärnan som främjar lugn och acceptans. Detta har noterats ske samtidigt som sänkt aktivitet uppmätts i Amygdala vilket successivt lett till krympning häri. Amygdala är det hjärnorgan som ställs på larm vid upplevt hot och fara och som är involverad i stress och oro.

Texten här sammanfattar några studier på områden i hjärnan som aktiveras vid olika tillstånd så väl negativa som positiva.

Våra tankar formar vår hjärna.

Fysikern och nobelpristagaren Eric Kandel (2000 år nobellpris för ”upptäkter rörande signalsubstanser i nervsystemet”) visade med sin forskning att våra tankar sker genom signaler som skickas och passerar genom buntar av nerver i hjärnan. Dessa olika nervbuntar växer fort i takt med vad vi mest tänker på. Negativa tankar så väl som positiva kommer att skapa motsvarande omfattning av nervbuntar. Antalet nerver och nervkontakter kan dubbleras på bara en timme om en tankeform repeteras intensivt. De neurala nätverk som växer är de vi använder

Ältande

Oläkt emotionellt trauma kan manifesteras som ångest, depression, tröstätande, insomningsproblem, relationsproblem, kroniska sjukdomar. Alla kan lindra och även läka sitt trasiga. Bli din egen bästa Healer.
Välkomnen på terapi hos TerapiBehandlingar

Ältande och tillbakatänkande på stressande och traumatiskt känslomässigt laddade upplevelser och minnen gör att hjärnan skickar signaler genom motsvarande nervbuntar. Ju oftare vi tänker på en sak desto starkare och rikligare gör vi motsvarande nervbanor och nervbuntar. Tankar på en traumatisk händelse kan skapa en lika stor insöndring av samma neurotransmittorer och kemiska ämnen som när händelsen uppstod för första gången. Att tänka på det kan bli som att uppleva traumat igen och igen.

Många terapeuter menar att samtalsterapi där traumatiska episoder återberättas om och om igen kan retraumatisera människor. Det sker för att kemiska kroppsämnen och signalsubstanser som är involverat i traumaberättelsen tränar upp hjärnan och kroppen att fortsätta att minnas och leva i ångest och ältande.

Ju starkare emotioner desto starkare blir motsvarande neurala nätverk

En kinesisk studie bestående av hjärnscanning på personer med Post Traumatisk Stress Disorder visade att obehandlad fortskridande PTSD leder till förändringar i hjärnan. Bland annat såg de att en bit av övre vänster parietallob tenderade att krympa.

Studier visade också aktivering i Amygdala, del i hjärnan som verkar under stress. Detta skedde när försökspersonerna återmindes emotionellt traumatiska händelser. Även visuella cortex i occipitala loben i bakre delen av hjärnan lös upp/aktiverades i samma hjärnscanning. Personerna reagerade som om den sedan länge passerade händelsen skedde i samma stund de hjärnscannades.

Studier initierade av Dr Donald Hebb (kanadensisk psykolog verksam inom neuropsykologi) visade att ju starkare emotioner som är associerat till en given händelse, desto starkare blir dess neurala nätverk. Desto fortare och mer frekvent kommer det associerade minnet att återaktiveras.

Även Brochas område, som initierar och formulerar tal hämmas, blockeras av traumatiska känslor, tankar och minnen. I situationer när vi inte finner ord så beror det på att neural kontakt har blockerats mellan Brochas område och andra hjärnstrukter som behövs för verbal kommunikationsförmåga. Denna hämning sker när vi upplever stress och överväldigande emotioner. Kontakten med Brochas område blockeras på grund av larmsignaler från amygdala och limbiska systemet.

Med övnignar i avslappning, acceptans, självmedkänsla, meditation tränas hjärnan till att skapa välbefinnande

Mindfulness stärker neurala nätverk som ökar förmåga till flexibiltet och koncentration

Forskarteam i Tyskland och Kanada utförde flera studier på personer som tränade mindfulness. De kunde identifiera 8 olika områden i hjärnan som påverkades. Två av dem är Anterior cingulate cortex ACC och Hippocampus.

Anterior cingulate cortex ACC & Mindfulness

Anterior cingulate cortex ACC är ett område bakom frontalloben som kontrollerar funktioner så som förmåga till flexibilitet, förmåga att byta fokus och beteende, förmåga att trycka undan reaktiva känslor innan de uttrycks som beteenden. Människor med färre förbindelser mellan ACC och andra centra i hjärnan har i tester visat sämre förmåga denna typ av flexibilitet. Människor med skada i ACC har till exempel uppvisat ohämmade aggressionsutbrott. ACC är en del i hjärnan som stärks av mindfulnessmeditation.

Hjärnscanning visade högre aktivitet i ACC hos människor som mediterar regelbundet kontra personer som inte mediterar. Tester visade att icke-meditatörer i högre grad höll fast vid gamla och mindre fungerande lösningsstrategier i jämförelse med meditatörer, och i lägre grad än meditatörer utprovade och tränade in nya lösningsmetoder. De människor som utövat meditation under längre tid uppvisade mycket bättre förmåga att reglera sina beteenden. Meditatörer var även bättre på att utestänga distraktioner och de svarade rätt på fler frågor än dem som inte mediterade

https://hbr.org/2015/01/mindfulness-can-literally-change-your-brain?utm_campaign=Socialflow&utm_source=Socialflow&utm_medium=Tweet

Meditation ökar flexibilitet & förmåga att lära om, lära nytt

Meditation ökar aktivitet i ACC. Det innebär ökad förmåga till flexibilitet och till att dra lärdom av vad som tidigare fungerat sämre, att släppa gamla och ta till sig nya inlärningsstrategier i syfte att lösa livsuppgifter på mest optimala sätt. Forskare tror att en aktiverad ACC kan ha samband med god förmåga att möta en osäker tillvaro med snabbt omväxlande omständigheter. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anterior_cingulate_cortex

Hippocampus & Mindfulness

Även hippcampus i limbiska systemet påverkas positivt av meditation. Hippocampus är centra för känslobaserad inlärning, empati, affektreglering. Vävnaden i hippocampus har visat sig bli tjockare och tätare av regelbunden meditation. 

Default mode-nätverket

Default mode-nätverket är ett av flera större nätverk av samarbetande centra/hjärndelar och innehavare av olika funktioner. Default mode-nätverket är ett av hjärnans mest avancerade. Nätverket har visat sig som mest aktiverat när vi dagdrömmer, när tankarna vandrar fritt utan att vi socialt interagerar med omvärlden, tankar på externa uppgifter, samt i tankar på andra, framtidsplanering och minne av det förflutna. Default mode-nätverket bearbetar och kopplar samman information från lägre system så som Limbiska systemet, amygdala och Centrala nervsystemet CNS. Flera centra ingår i Default mode-nätverket så som Medial prefrontal cortex, precuneus och Angular gyrus samt Posterior cingulate cortex. Hjärnscanning ha visat att Posterior cingulate cortex aktiverats när människor ägnar sig åt reflektioner på sin egen person och i samband med informationsbearbetning. Posterior cingulate aktiveras i tankar på ”mig” och i samband med framtid och dåtid.

https://en.wikipedia.org/wiki/Default_mode_network

Posterior cingulate cortex & Mindfulness

Hjärnscanning och tester på människor har visat att ju större och tätare posterior cingulate är, desto mindre är deras tendens till vandrande tankar d.v.s. grubblande på sig själv, självbild, sin framtid eller dåtid. I intervjuer visade de en mer realistisk syn på sig själva, sina förmågor och hade mer realistiska förväntningar på sin framtid. Meditation ökar densiteten i posterior cingulate. Det innebär större förmåga att uppleva tillvaron här och nu utan associationer, värderande tankar förknippade med ånger eller förväntan. Meditationens verkan på bland annat Posterior cingulate ökar förmågan till icke-värderande observation egna känslor. Samtidigt noterades minskad aktivitet i tankefunktioner som identifierar sig med och värderar egna känslor. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Posterior_cingulate_cortex

Pons & Mindfulness

Pons sitter i hjärnstammen och kallas även för hjärnbryggan. Här produceras många neurotransmittorer som alstrar aktivitet i funktioner i hjärnan. Pons hjälper till i reglering av sömn, ansiktsuttryck, tar emot sensorisk information via nervsystemet och organ i kroppen. Pons påverkas positivt av regelbunden meditation. Meditation ger Pons kraftigare vävnad som påverkar och bättre reglerar Pons funktioner. 

Temporo Parietal Junction & Mindfulness

Även Temporo Parietal Junction (TPJ) blir starkare av meditation. TPJ är mötesplats för temporala och parietala loberna. TPJ förmedlar signaler från limbiska systemet så som talamus. TPJ integrerar information från yttre stimuli, syn och hörsel och andra sensoriska signaler, från kroppens olika organ. TPJ:s funktioner är bland annat uppfattningsförmåga, informationsbearbetning, att sätta upplevelser i perspektiv, förmåga till empati och medkänsla. Skada i TPJ har visat sig medföra brister moralisk beslutsfattande. Meditation stärker TPJ får oss bli mer empatiska och välmenande personligheter. 

Amygdala & Mindfulness

Amygdala krymper genom meditation. Amygdala är alarmknappen för kamp-, flykt- frysresponser. Alstrandet av ångest, stress, rädsla är tillstånd som amygdala är mycket delaktig i. Vävnaden i amygdala minskade mätbart hos personer som deltog i 8 veckors kurs bestående av mindfulnesstekniker och meditation. En halvtimme varje dag räckte för att krympa amygdala och dämpa ångestnivåer. Så att vänja sig vid daglig rutin bestående av mindfulness och eller meditation ger positiva effekter på hjärnan. Deltagarna rapporterade även att de upplevde ökad medvetenhet om sina handlingar och inre fysiska förnimmelser. De sa sig bli mer kapabla att observera sina känslor utan att agera på dem i ett mer icke-dömande perspektiv.
https://mindworks.org/blog/how-meditation-changes-the-brain/

Lite mer hjärnfakta

Parahippocampal gyrus är ett område bestående av en grå substans som omgärdar limbiska systemet är involverade i minnesfunktioner
Fusiform gyrus – är en del av temporala och Occipitala loberna i övre delen av hjärnan. Här har man även hittat neurala nätverk som man tror är involverat i igenkänning.
Mediala temporalloben – Mediala temporalloben var också aktiverad vid skuldkänslor. Denna del reglerar funktioner då som tal, syn, hörsel och även minne.

Temporalloben finns på båda sidor av hjärnan och inkluderar det limbiska systemet (även kallad känslohjärnan se föregående inlägg) med bland annat amygdala och hippocampus inkluderat. Från temporalloben utgår neuronala nätverk till hjärnan från kroppen och vice versa. Nätverken förmedlar bland annat information till hjärnan från sensoriska receptorer i organ ute i kroppen så som hjärta, lungor, matsmältningssystem i mage och bål. I temporalloben och limbiska systemet finns centra som översätter denna information till smärta och njutning eller olika känslor. Signaler skickas även via nätverken vidare ut som kommandon till kroppen. Temporalloben brukar delas in i olika funktionsområden. Ett för visuell bearbetning, ett för auditiv bearbetning, ett för spatial, rumslig registrering. Här finns centra för lagring av objektivt minne samt ett för emotionell bearbetning.

Hypnos och förändringar

Forskning baserad på hjärnscanning på 57 människor under guidade hypnossessioner visade minskad aktivitet i dorsal anterior cingulate cortex, dACC, som är en del av ACC, anterior cingulate cortex (ACC område bakom frontalloben som kontrollerar funktioner så som förmåga till flexibilitet, förmåga att byta fokus och beteende, förmåga att trycka undan reaktiva känslor innan de uttrycks som beteenden). dACC verkar förmedla information som som har betydelse för olika beteende, bland annat tankeförmåga bestående av val av olika strategier som del i framtidsplanering. Neuroner i dACC utövar hög nivå av abstrakt kontroll över beslut och handling. Under hypnos såg man minskad aktivitete i dACC. 

Hypnosen guidades på samma sätt som i vanlig hypnosbehandling för ångest, trauma eller smärta. Förändringarna syntes dock bara hos dem som svarade an med avslappning i ett hypnotiserat tillstånd genom att bli absorberade utan oroliga ”vardagstankar”. Inte alla deltagare kunde slappna av så att djup hypnos kunde bli möjlig. Förändringarna sågs också enbart när personerna var under hypnostillstånd. Inte när de trätt ut ur tillståndet. 
Ökad aktivitet syntes även i förbindelserna mellan den dorsolaterala prefrontala cortexen och insula. Dorsolaterala prefrontala cortexen DLPFC finns i pannloben. Spatial förmåga och arbetsminne för till exempel språk, problemlösning, matematiskt resonemang finns i DLPFC. Vid skador här försämras förmågan till egna medvetna val där individens handlingar kommer i högre grad att styras från vad som händer i dess omgivning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorsolaterala_prefrontalkortex

Hypnos kan leda till minskat ältande och grubblande

Hypnos ökade förbindelsen mellan DLPFC och Insula. Insula är centra för signaler inifrån kroppens olika inre organ som är påverkade av det autonoma nervsystemet. Insula tar emot signaler som smärtimpulser från inre organ och registrerar tillstånd, störningar här i samt i Autonoma Nervsystemet. Sensoriska signaler så som till exempel olika organstörningar tolkas via insula som smärta, olustkänslor, obehagliga fysiska sensationer. Insula relgerar homeostas och balansering av hormoner med mera i organfunktioner. Här registreras information som lagras i minne, omvandlas i emotioner, smak, lukt, hörsel, minne och bearbetning för språk, uppfattning av tid och musik. 
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Insula_(anatomi)

I studien såg man att hypnos även medförde minskat samarbete mellan DLPFC och mediala prefrontala cortex samt posterior cingulare cortex och det så kallade Default mode-nätverket. Default mode-nätverket har visat sig som mest aktiverat när vi dagdrömmer, när tankarna vandrar runt utan att vi socialt interagerar med omvärlden, tankar på externa uppgifter, tankar på andra människor, planering framåt och minne av det förflutna. Default mode-nätverket bearbetar och kopplar samman information från lägre system så som limbiska systemet, amygdala och centrala nervsystemet. 

Av denna minskning drogs slutsatsen att testpersonens handlingar under hypnos inte längre var så självmedvetet utförda. Att jämföra med flow, när man är så engagerad i något att man inte tänker på att man utför det. Man bara utför och är mer ”ett” med handlingen. Slutsats blir vidare att reflektioner på det egna jaget, dess framtid och dåtid försvinner alltså under hypnos. 

Hypnos kan minska kronisk smärta och smärta vid förlossning & operationer.

Hypnos har visat sig vara en effektiv behandling för att minska smärta så som vid kronisk smärta, förlossning, operationer. Stress, post traumatisk stressdisorder, fobier, ångest lindras av hypnos med mera. Forskarteamet hoppas på att dessa resultat kan påverka vården att ta in hypnos som behandling för smärta och ångest och därmed sänka patienters intag av humörsreglerande mediciner och värktabletter.
https://med.stanford.edu/news/all-news/2016/07/study-identifies-brain-areas-altered-during-hypnotic-trances.htm

Fler referenser:
2 – day Hypnosis for Trauma & PTSD Certificate Course. A hypnosis, Mind/Body & Neuroscience Approoach to Effectively Treat Trauma & PTSD by Carol Kerhaw, Ed. D. Bill Wade, M.Div., LPC, LMFT

Finn insikt, kom till ro

Hem

https://terapibehandlingar.se/